• Výchovné poradenstvo

   • Výchovný poradca vykonáva činnosť prieskumnú, identifikačnú, vyhodnocovaciu, diagnostickú, depistážnu, konzultačnú, metodickú, informačnú, osvetovo-preventívnu, koncepčno-plánovaciu, organizačnú a administratívnu.  

    Výchovný poradca plní úlohy školského poradenstva v oblasti:      

    1. výchovy a vzdelávania
    2. profesijnej orientácie žiakov
    3. problémového a delikventného správania žiakov
    4. prepojenia školy s odbornými zariadeniami (inštitúciami), ktoré sa zaoberajú starostlivosťou o deti
    5. poskytovania metodickej a informačnej pomoci pracovníkom školy a zákonným zástupcom žiakov 

     

    Hlavný cieľ práce výchovného poradcu: Poskytovanie poradenských služieb v otázkach výchovného, vzdelávacieho, osobnostného a profesijného vývinu žiakov. 

    Harmonogram najdôležitejších termínov pre žiakov 9. ročníka

    Gestor Úloha Termín
    Ž Žiak nahlási výchovnej poradkyni názvy dvoch SŠ aj s odbormi, o ktoré má predbežný záujem. do 30.9.2020
    SŠ talentové Riaditeľ zverejní kritériá prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok na študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností,
     zručností alebo talentu.
    do 1.2.2021
    ZZŽ Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu (talentové skúšky). do 20.2.2021
    Odošle prihlášky na stredné školy na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu (talentové skúšky). do 28.2.2021
    TESTOVANIE 9 2021 24.3.2021
     náhr.t.   14.4.2021
    Zverejní kritériá prijatia na netalentové odbory. do 31.3.2021
    SŠ talentové TALENTOVÉ SKÚŠKY 15.3 - 30.4.2021
    ZZŽ Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné a učebné odbory vrátane osemročných gymnázií. do 10.4.2021
    Riaditeľ zašle prihlášky žiakov na SŠ vrátane osemročných gymnázií. do 20.4.2021
    1. KOLO PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK
    vrátane 8-ročných gymnázií

    10.5.202, 13.5.2021

    2. KOLO PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK 22.6.2021

     

    Vysvetlivky skratiek:

    ZŠ - základná škola
    SŠ - stredná škola
    Ž - žiak
    ZZŽ – zákonný zástupca žiaka

    Výchovná poradkyňa Mgr. Mária Kamenská