• Výchovné poradenstvo

   • Výchovný poradca vykonáva činnosť prieskumnú, identifikačnú, vyhodnocovaciu, diagnostickú, depistážnu, konzultačnú, metodickú, informačnú, osvetovo-preventívnu, koncepčno-plánovaciu, organizačnú a administratívnu.  

    Výchovný poradca plní úlohy školského poradenstva v oblasti:      

    1. výchovy a vzdelávania
    2. profesijnej orientácie žiakov
    3. problémového a delikventného správania žiakov
    4. prepojenia školy s odbornými zariadeniami (inštitúciami), ktoré sa zaoberajú starostlivosťou o deti
    5. poskytovania metodickej a informačnej pomoci pracovníkom školy a zákonným zástupcom žiakov 

     

    Hlavný cieľ práce výchovného poradcu: Poskytovanie poradenských služieb v otázkach výchovného, vzdelávacieho, osobnostného a profesijného vývinu žiakov. 

    Harmonogram najdôležitejších termínov pre žiakov 9. ročníka

    Gestor Úloha Termín
    Ž Žiak nahlási výchovnej poradkyni názvy dvoch SŠ aj s odbormi, o ktoré má predbežný záujem. do 30.9.2021
    SŠ talentové Riaditeľ zverejní kritériá prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok na študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností,
     zručností alebo talentu.
    do 1.2.2022
    ZZŽ Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu (talentové skúšky). do 20.2.2022
    Odošle prihlášky na stredné školy na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu (talentové skúšky). do 28.2.2022
    TESTOVANIE 9 2022 6.4. 2022
     náhr.t.  21.4.2022
    Zverejní kritériá prijatia na netalentové odbory. do 31.3.2022
    SŠ talentové TALENTOVÉ SKÚŠKY Podľa epid. situácie
    ZZŽ Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné a učebné odbory vrátane osemročných gymnázií. do 10.4.2022
    Riaditeľ zašle prihlášky žiakov na SŠ vrátane osemročných gymnázií. do 20.4.2022
    1. KOLO PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK
    vrátane 8-ročných gymnázií

    Podľa epid. situácie

    2. KOLO PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK Podľa epid. situácie

     

    Vysvetlivky skratiek:

    ZŠ - základná škola
    SŠ - stredná škola
    Ž - žiak
    ZZŽ – zákonný zástupca žiaka

    Výchovná poradkyňa Mgr. Mária Kamenská