• Výchovné poradenstvo

   • Výchovný poradca vykonáva činnosť prieskumnú, identifikačnú, vyhodnocovaciu, diagnostickú, depistážnu, konzultačnú, metodickú, informačnú, osvetovo-preventívnu, koncepčno-plánovaciu, organizačnú a administratívnu.  

    Výchovný poradca plní úlohy školského poradenstva v oblasti:      

    1. výchovy a vzdelávania
    2. profesijnej orientácie žiakov
    3. problémového a delikventného správania žiakov
    4. prepojenia školy s odbornými zariadeniami (inštitúciami), ktoré sa zaoberajú starostlivosťou o deti
    5. poskytovania metodickej a informačnej pomoci pracovníkom školy a zákonným zástupcom žiakov 

     

    Hlavný cieľ práce výchovného poradcu: Poskytovanie poradenských služieb v otázkach výchovného, vzdelávacieho, osobnostného a profesijného vývinu žiakov.     TESTOVANIE 9

    riadny termín - 22.3.2023 (streda)

    náhradný termín - 4.4.2023 (utorok), príp. 5.4.2023 (streda)

     

    Harmonogram podávania prihlášok  2022/2023

    Počet prihlášok: 

    Žiak deviateho ročníka si môže podať:

    1 prihlášku na školy s talentovými skúškami (2 školy/odbory) a na školy bez talentových skúšok (2 školy/odbory)

    Všetky odbory (talentové aj netalentové) sa uvádzajú  do jednej prihlášky -  elektronicky alebo v listinnej podobe na tlačive MŠVVaŠ SR.

    V prípade neprijatia ani na jednu z vybraných škôl, podáva si ďalšiu v 2. kole prijímacích skúšok, ale len na tie SŠ,  na ktorých ostali voľné miesta.

     

    ! ZZŽ neplnoletého uchádzača podáva prihlášku na vzdelávanie riaditeľovi strednej školy do 20. marca 2023 !

    Hodnotenie žiaka uvedené v prihláške na vzdelávanie potvrdzuje základná škola, ktorú žiak navštevuje (bez potvrdenia nemá prihláška platnosť).

     

    Dôležité termíny:

    Riaditelia SŠ zverejnia kritériá na všetky odbory pre nasledujúci školský rok 2023/2024 do 30. novembra 2022.

    1. kolo

    1. termín

    od 21. marca do 14. apríla 2023 - overenie športového výkonu talentových skúšok na Stredné športové školy (1. fáza)

    od 28. apríla do 3. mája 2023 – talentové odbory a overenie zdravotnej spôsobilosti pre Stredné športové školy (2. fáza)

    4. alebo 5. mája 2023 – ostatné odbory (netalentové odbory)

     

    2. termín

    od 11. mája do 15. mája 2023 – talentové odbory a overenie zdravotnej spôsobilosti pre Stredné športové školy (2. fáza)

    9. alebo 10. mája 2023 – ostatné odbory (netalentové odbory)

     

    Riaditeľ SŠ pozve uchádzačov na prijímacie skúšky najneskôr päť dní pred termínom prijímacej skúšky.

     

    2. kolo (termín zo zákona)

    20. júna - 21. júna 2023 – ostatné odbory, talentové odbory

    Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy rozhodne o tom, či sa na škole vykonajú prijímacie skúšky v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka. Toto rozhodnutie zverejní najneskôr do 6. júna 2023. Prijímacia skúška sa koná v treťom úplnom júnovom týždni v utorok a z organizačných dôvodov sa môže skončiť v stredu.

     


    Vysvetlivky skratiek:

    ZŠ - základná škola
    SŠ - stredná škola
    Ž - žiak
    ZZŽ – zákonný zástupca žiaka

    Výchovná poradkyňa Mgr. Mária Kamenská

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Krivec 1355, Hriňová
   • zskrivec@gmail.com
   • sekretariát: 045 5497 416 riaditeľka: 0915 820 142 materská škola: 045 5497 088
   • Krivec 1355, 962 05 Hriňová 96205 Hriňová Slovakia
   • 37831291
   • 2021672961
   • skolskajedalen@zskrivec.eu, 0915 678 786
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje