• Medovníkové mestečko

      15. 12. 2021

      Ako každoročne sme sa svojím dielom "Raticov vrch - Kostol Panny Márie Fatimskej" pridali k tvorcom "Medovníkového mestečka". Poďakovanie patrí dievčatám 9. ročníka Emke Horníkovej, Emilii Michálikovej, Miške Nosáľovej, Kike a Nike Vasiľovej, Viki Banskej, Adke Priadkovej a pani učiteľke Demočovej, ktorá každoročne projekt v našej základnej škole zastrešuje.

       

      Odkaz na článok - Nový čas

     • Súťaž o najkrajšiu ručne vyrobenú hračku

      8. 12. 2021

      V tomto predvianočnom čase naši žiaci vyrobili krásne hračky. Na ich výrobu využili odpadový materiál drevo, textil a papier. Je ťažké určiť, ktorá hračka je najkrajšia, preto prosíme žiakov, aby v prostredí EduPage v časti ANKETY zahlasovali a vybrali jednu hračku. Troch šikovných výrobcov čaká odmena.

       

      Na základe hlasovania žiakov v EduPage zverejňujeme vyhodnotenie súťaže o najkrajšiu ručne vyrobenú hračku:

      1. Hračka č. 17 (domček) - Lukáš Vojtek, 7.A , hračka č. 11 (žlté lieadlo) - Samuel Cerovský, 8.A
      2. Hračka č. 13 (domček) - Adam Hanes, 7.A
      3. Hračka č. 36 (mačka) - Emilia Micháliková, 9.A

      Všetkým žiakom ďakujeme, že sa do školskej súťaže zapojili a víťazom strdečne gratulujeme. 

       

     • Praveké obydlia

      22. 11. 2021

      Žiaci 5.A triedy na dejepise v rámci tematického celku "Ako sa žilo na úsvite dejín" získali informácie o výrobe obydlí pravekého človeka. Pod vedením pani učieľky Kamenskej v skupinách vytvorili z prineseného prírodného materiálu zaujímavé makety pravekých obydlí.

     • Vyhodnotenie zberu šípok

      27. 10. 2021

      Aj tento rok sa žiaci našej školy zapojili do zberu šípok, ktorý už tradične organizujú Lesy SR. 

      Do zberu sa zapojilo 5 tried a spolu sme nazbierali 91,2 kg šípok.

      Vyhodnotenie tried:

      1. miesto: 3.A - 32,9 kg
      2. miesto: 4.A - 17,4 kg
      3. miesto: 1.A - 16,5 kg
      4. miesto: 2.A - 14,6 kg
      5. miesto: 6.A - 9,8 kg

      Vyhodnotenie jednotlivcov:

      1. miesto: Peter Suja, 3.A - 12,4 kg
      2. miesto: Martin Uhrin, 4.A - 7,7 kg
      3. miesto: Nina Jamnická, 1.A - 6,4 kg

      Všetkým, ktorí sa do zberu zapojili, ďakujeme. Čakajú na nich darčeky od Lesného závodu v Kriváni. 

       

     • Hovorme o jedle 

      26. 10. 2021

      Aj tento školský rok sme sa zapojili do IX. ročníka týždňa HOVORME O JEDLE. Počas týždňa HOVORME O JEDLE sme sa aktivitami zapojili do troch oblastí: 

      1. súťažno-vzdelávacia aktivita "HOVORME O JEDLE" 

      1. výtvarná súťaž "CHUTNÉ MAĽOVANIE" 

      1. fotografická súťaž "OČAMI GURMÁNA". 

      Zapojili sme sa do denných tém v týždni od 11.10 -15.10.2021. 

      Ako hlavná téma, z ktorej sme poslali aj súťažný príspevok bola : 

      Vyhlásená denná téma: Príliš dobré na vyhodenie - stop plytvaniu 

      Vyučovanie v tento týždeň sa nieslo v triedach a v telocvični v danom duchu. Prostredníctvom zážitkového vyučovania, vzájomného učenia sa detí formou skupinovej práce, sme v rámci jednotlivých vyučovacích hodín spracúvali témy tohto týždňa. 

      Jednotlivé aktivity boli zamerané na aplikáciu vedomostí z matematiky a slovenčiny /rysovanie, tvorba tabuliek, premeny jednotiek, výpočet %, slovné úlohy, čítanie s porozumením, vyhľadávanie informácií v texte, pravopisné pravidlá, slohové útvary, usporiadanie slov podľa abecedy a pod./ Okrem edukatívnych aktivít samozrejme nechýbala zábava, pohyb, dostatočný pitný režim a veselá nálada. 

      Tieto dni plné aktivít boli pre deti určite prínosné, pretože sa opäť niečo nové dozvedeli, spoznali aj iné stránky osobností svojich spolužiakov pri tímovej práci. Pozitívom je aj fakt, že sa v dôležitých rolách predstavili aj tí, ktorí majú problémy s komunikáciou a vlastnou prezentáciou.  

     • Projekt "Zahrajme sa s micro:bitmi"

      26. 10. 2021

      Vďaka projektu ENTER nadácie Pontis žiaci 2. stupňa v rámci predmetu informatika pracovali s micro:bitmi.  Práca s micro:bitmi bola atraktívna pre chlapcov i dievčatá, žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Oceňujeme aj možnosť viac pracovať v skupinách a uplatňovať rovesnícke učenie. Realizovali sme mnoho zábavných aktivít. Naprogramovali sme napríklad digitálnu menovku, animácie obrázkov, počítadlo ľudí, krokomer alebo hru Kameň, papier, nožnice. Už vieme na čo slúži v digitálnych zariadeniach akcelerometer a gyroskop a vieme ich aj použiť vo svojich programoch. Tešíme sa na ďalšie projekty, napríklad programovanie hudby.

     • Nové prvky do školskej záhrady

      29. 9. 2021

      Hlavne žiaci druhého stupňa sa podieľali na vytvorení nových prvkov do pomaly vznikajúcej školskej záhrady. Vytvárali podklad pre pocitový chodník, ktorý aj dotvorili. Sú v ňom úseky tvorené z pilín, hoblín, piesku, šišiek, kôry, štrku a machu, obvod je olemovaný z drevených doštičiek. Taktiež deviataci zostrojili hmyzí hotel, ktorý nám podaroval spolu s použitým drevom na pocitový chodník pán Michálik.  ĎAKUJEME!

      Žiaci druhého stupňa pripravili aj bylinkovú záhradku a umiestnili stôl a lavičky do tohto priestoru, ktoré môžeme používať pri výučbe v záhradke. Zakúpili sme ich z financií z podporeného projektu Nadačného fondu Slovenských elektrární v Nadácii Pontis „Spoločnými silami sa to naučíme„ .

     • Inovatívne hodiny Hravej fyziky

      29. 9. 2021

      Žiaci 9.A sa najskôr na teoretických hodinách fyziky dozvedeli, z ktorých častí sa skladá elektrický obvod a následne si ich zostrojili zo zakúpených pomôcok. Taktiež títo žiaci si povedali o zákonoch správania magnetov a ich využití, následne si to aj vyskúšali pri použití magnetov a kompasov.  Žiaci 8.A si povedali o správaní svetelných lúčov v optickom prostredí a potom si správanie lúčov overili pri  používaní lupy, mikroskopu a optického hranola. Siedmaci tiež na fyzike po teoretickej hodine použili vlhkomer, barometer  a počas týždňa sledovali a zapisovali si hodnoty z okenného teplomera a zrážkomera. Nové zručnosti a pozorovania robili žiaci pomocou nových zakúpených pomôcok z podporeného projektu Nadačného fondu Slovenských elektrární v Nadácii Pontis „Spoločnými silami sa to naučíme„.

     • Biológia na lúkach v teréne

      29. 9. 2021

      Žiaci piateho ročníka boli na hodinách biológie pozorovať rastliny a živočíchy lúčneho ekosystému. Prírodu okolo seba pozorovali pomocou nových zakúpených pomôcok z podporeného projektu Nadačného fondu Slovenských elektrární v Nadácii Pontis „Spoločnými silami sa to naučíme„. Používali nové mikroskopy, lupy, literatúru, identifikačné kruhy na určovanie živočíchov a rastlín, načúvacie prístroje, valčeky na pozorovanie hmyzu.

     • Zmena dotácií na stravu v školskom roku 2021/2022

      3. 9. 2021

      Dňa 1. augusta 2021 nadobudli účinnosť právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov, ktoré od 1. septembra 2021 prinášajú nasledovné zmeny v poskytovaní dotácií na stravu:

      • Ukončenie plošného poskytovania dotácie na stravu detí v ZŠ a poslednom ročníku MŠ,
      • Dotáciu na stravu, teda „stravovanie zadarmo“ už bude možné poskytnúť len pre:
      1. dieťa žijúce v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, (potvrdenie vydáva Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny)
      2. dieťa žijúce v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima, (potvrdenie vydáva Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny)
      3. dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy alebo základnú školu a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného predpisu. (zákonný zástupca je povinný vyplniť a predložiť čestné vyhlásenie – v prílohe )
      • Zvýšenie sumy dotácie na stravu na 1,30 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ alebo vyučovania v ZŠ (aj individuálne vzdelávanie) a odobralo stravu.

      Vyššie uvedené čestné vyhlásenie je zákonný zástupca povinný pre uplatnenie nároku na bezplatné stravovanie dieťaťa/žiaka doručiť do kancelárie Základnej školy s materskou školou Krivec 1355, Hriňová do 6.9.2021. 

      V prípade, že nemáte možnosť si čestné vyhlásenie vytlačiť, kontaktujte nás na t.č. 0915 820 142, dohodneme sa na ďalšom postupe.

      Zákonní zástupcovia detí/žiakov, ktorí nemajú nárok na dotáciu budú platiť za stravu a réžiu vo výške podľa platného VZN.

      Tlačivo - čestné vyhlásenie stiahnite tu.

     • Začíname nový školský rok

      30. 8. 2021

      Milé deti, milí žiaci, milí rodičia!🌺🌞

      V našej materskej škole a v základnej škole vrcholia prípravy na nový školský rok.

      Školský rok v základnej škole začíname slávnostne 2.9. o 8.00 hod. na školskom dvore /v prípade nepriaznivého počasia v telocvični školy/.

      Každé dieťa MŠ a žiak ZŠ si prinesie so sebou PÍSOMNÉ VYHLÁSENIE O BEZPRÍZNAKOVOSTI, nemusia ho doniesť tí žiaci, ktorých rodičia ho vyplnia a odovzdajú cez svoje konto na EDUPAGE stránke školy (bude zverejnené 1.9.2021).

      V prvý deň žiakom ZŠ ešte nepodávame obed, nie je v prevádzke ani školský klub. Nezabudnite však svoje dieťa zapísať na stravovanie a tiež na činnosť v školskom klube detí. /Ranný ŠKD bude v prevádzke od 3.9. v hlavnej budove školy v čase od 6.30 hod, poobedný ŠKD do 16.00 hod./

      Predpokladáme, že 2.9. končíme okolo 10.00 hod.

      Vstup rodičov do budovy školy nie je povolený.

      V škôlke začne školský rok priamou činnosťou detí v triedach, kde detičky budú čakať usmiate pani učiteľky. ❤️🧡💛💚💙💜

      TEŠÍME SA NA NAŠE DETI, NA NAŠICH ŽIAKOV, AJ NA NAŠICH RODIČOV! 🌷🌹💐🌸🌼🌞

     • Záujem o samotestovacie sady - NOVÉ

      30. 8. 2021

      Vážení rodičia!

      Samotestovacie sady boli objednané (115 ks), ale vzhľadom na veľký záujem zo strany škôl sa dodávky posunú. Tento čas môžu využiť rodičia, ktorí prihlasovanie nestihli v pôvodnom termíne. Predlžujeme termín prihlasovania do 5.9.2021 (nedeľa), 23:00 hodiny.

      Pripomíname, že testovanie domácimi antigénovými samotestami je dobrovoľné a bezplatné. Váš záujem alebo nezáujem o testy môžete vyjadriť prostredníctvom EDUPAGE v časti Prihlasovanie z prihlasovacieho konta rodiča. V prípade problémov s prihlásením kontaktujte školu na t.č. 0915 820 142.

     • Pasovanie prvákov

      1. 7. 2021

      Mesto Hriňová pripravilo pre našich prvákov pasovanie. Deti mali zážitok z kultúrneho programu a ceremónie v sobášnej sieni mestského úradu. Čakali ich aj darčeky, bodkou bola zmrzlina. Ďakujeme zamestnancom MsÚ, že aj tento rok zorganizovali túto milú akciu.

     • Denný letný tábor

      21. 6. 2021

      Centrum voľného času pri ZŠ s MŠ, Krivec 1355, Hriňová organizuje od 12. - 16.7.2021 denný letný tábor v čase od 7.30 do 15.30 hodiny pre deti 1. - 4. ročníka. 

      Cieľ: Cieľom tábora je umožniť deťom zmysluplne využiť voľný čas počas letných prázdnin a dostatočne zrelaxovať po náročnom školskom roku.

      Program:

      • Športové aktivity, tvorivé dielne a zábavné hry pod dozorom pedagogického zamestnanca,
      • Obedy v školskej jedálni,
      • O prípadnom programe mimo areálu školy bude zákonný zástupca včas informovaný a bude mať možnosť vyjadriť svoj súhlas alebo nesúhlas s programom.

      Svoj záujem alebo nezáujem majú rodičia možnosť vyjadriť v EduPage v časti PRIHLASOVANIE.

       

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Krivec 1355, Hriňová
   • sekretariát: 045 5497 416 riaditeľka: 0915 820 142 materská škola: 045 5497 088
   • Krivec 1355, 962 05 Hriňová 96205 Hriňová Slovakia
   • 37831291
   • 2021672961
   • skolskajedalen@zskrivec.eu, 0915 678 786
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje