• Materská škola je zameraná na enviromentálnu výchovu prostredníctvom realizovania projektu

      

     " Cesta za poznaním prírody"  

        Ciele projektu     

     • prenášať teoretické vedomosti o zodpovednom prístupe k nášmu životnému  prostrediu   do každodenného života,
     • vypestovať v deťoch lásku k Zemi a životu na nej,
     • prebúdzať environmentálne cítenie, byť citlivý na aktuálny stav prírody, 
     • utvárať pozitívny vzťah k prírode na základe praktických skúseností, ktoré súvisia so       starostlivosťou o rastliny a živočíchy,
     • viesť deti a rodičov k zmene postojov a hodnotovej orientácie vo vzťahu k aktívnej

              ochrane prírody a životného prostredia,

     • získavať skúsenosti a prežívať pozitívne pocity úspechu z činností, ktoré vedú k zlepšeniu stavu životného prostredia.
       

     Charakteristika projektu:

      V environmentálnej výchove je potrebné rozvíjať osobnostnú duchovnú stránku človeka, aby bol schopný  tvorivo myslieť, slobodne konať v záujme záchrany života na Zemi a harmonického spolužitia s prírodou. Aj my sa  usilujeme o pozitívne zmeny v spôsobe života našej MŠ, lebo našou prioritou je vychovávať generácie, ktorým bude záležať na krásnej zdravej prírode a životnom prostredí. Projekt napomáha a uspokojuje nielen našu prácu, ale aj deti a prostredníctvom detí a rodičov kladne ovplyvňuje medziľudské vzťahy.

      Aktivity projektu :

     - sú zamerané predovšetkým v oblasti pracovnej, poznávacej, výtvarnej a pobytoch vonku.

     Stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti: 

     - pozorovanie v bezprostrednom okolí – záhrada, výlety, turistická vychádzka do prírody,

     - demonštrovanie -  vizuálne vysvetľovanie, ilustrovanie myšlienok,

     - prezentácia – výsledky, výrobky detí,

     - diskusia, rozhovor – vyjadrovanie myšlienok deťmi,

     - dramatizácia – hranie rolí, simulácie, aktívna účasť detí,

     - priama činnosť detí – zapájanie všetkých zmyslov s cieľom získania informácií, skúseností,        

       precítenie, pokus, experiment, manipulácia.

       

      ŠPECIFICKÉ CIELE - specificke_ciele__projektu.pdf

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Krivec 1355, Hriňová
   • zskrivec@gmail.com
   • gallova@zskrivec.eu
   • sekretariát: 045 5497 416, 0915 820 142 jedáleň: 0915 678 786 MŠ: 045 5497 088
   • Krivec 1355, 962 05 Hriňová Slovakia
   • IČO: 37831291
   • DIČ: 2021672961
   • školský psychológ: Mgr. Martina Kmeťová, kmetova@zskrivec.eu
   • školský špeciálny pedagóg: PaedDr. Zuzana Marcineková, marcinekova@zskrivec.eu
   • vedúca školskej jedálne skolskajedalen@zskrivec.eu jedáleň: 0915 678 786
  • Prihlásenie