• Dištančné vzdelávanie

   •  

    Pravidlá dištančného vzdelávania

    • Dištančné vzdelávanie (DV) je povinné pre všetkých žiakov v prípade, že je nariadené Ministerstvom školstva SR alebo riaditeľom školy. Dištančné vzdelávanie sa riadi pravidlami uvedenými na tejto stránke a upraveným dištančným rozvrhom (max. 15 hod. za týždeň).
    • DV prebieha v prostredí Edupage. Pokiaľ je v rozvrhu uvedené vyučovanie prostredníctvom videokonferencie Zoom, odkaz na Zoom bude uvedený priamo v hodine na Edupage. Okrem toho môže učiteľ poslať prihlasovacie údaje prostredníctvom správy Edupage alebo iným dohodnutým spôsobom.
    • Žiak je povinný sa zúčastniť videokonferencie v čase uvedenom v rozvrhu hodín. Tento čas využije aj na konzultáciu s učiteľom, prípadne si dohodne termín konzultácie.
    • Žiaci sú povinní komunikovať s učiteľmi a rešpektovať ich pokyny, mať zapnuté kamery a mikrofóny, študovať zaslané materiály, vypracovať zadania, do stanoveného termínu posielať učiteľom vypracované úlohy. 
    • Učitelia žiakom poskytnú účinnú spätnú väzbu (slovný komentár) a úlohy vyhodnotia (známkou, percentuálne, slovné hodnotenie...) podľa platného systému hodnotenia. Hodnotenie úloh sa v tomto termíne zapíše do elektronickej žiackej knižky.

     

    Dôležité upozornenie:

    • Ak žiak z rôznych dôvodov (hoci aj ospravedlnených) v predmete bude mať účasť menšiu ako 50%, môže mať nariadené z daného predmetu preskúšanie.

     

    Prosíme zákonných zástupcov, aby:

    • sledovali a dodržiavali usmernenia riaditeľky školy na webovej stránke, informovali (ak je to potrebné) dieťa, 
    • komunikovali s triednym učiteľom,
    • zúčastňovali sa elektronického odpovedania v časti - komunikácia - prihlasovanie, ak sú vyzvaní,
    • na podpisovanie známok, poznámok, hlasovania, správ, ospravedlneniek používali rodičovské konto, 
    • nastavili dieťaťu denný režim a kontrolovali jeho dodržiavanie,
    • zabezpečili dohľad nad vzdelávaním dieťaťa, nad prácou s domácimi úlohami a samoštúdiom,
    • zabezpečili dohľad nad odovzdávaním domácich úloh a nad účasťou dieťaťa na online hodinách,
    • ospravedlňovali dieťa, ak sa nezúčastní na online hodine alebo neodovzdá domácu úlohu na určenú hodinu, inak sa tieto hodiny budú považovať za neospravedlnené. Zákonný zástupca zapisuje ospravedlnenku prostredníctvom edupage - ospravedlnenky, prípadne iným zaužívaným spôsobom. Ospravedlnenka od lekára sa nepožaduje.

     

    Dôležité kontakty:

    • Pri problémoch s prihlásením na Edupage a Office365 kontaktujte riaditeľku školy mailom na gallova@zskrivec.eu, messengerom alebo telefonicky v pracovných dňoch na 045/ 54 97 416 alebo 0915 820 142
    • školský psychológ - durisova@zskrivec.eu, správa v Edupage
    • školský špeciálny pedagóg - marcinekova@zskrivec.eu, správa v Edupage
    • asistenti - olah@zskrivec.eu, paprckova@zskrivec.eu, machalova@zskrivec.eu, správa v Edupage

     

    Rozvrh hodín v dištančnom vzdelávaní

     Aktuálny rozvrh nájdete na tomto linku: 

    !!! Rozvrh | Základná škola s materskou školou, Krivec 1355, Hriňová (zskrivec.eu) !!!

    školský rok: 2020/2021

    1.A

    1. 

    7.45 - 8.30

    2. 

     8.35 - 9.20

    3.

    9.30 - 10.15

    4.

    10.25 - 11.10

    po      SJL  PVO
    ut    MAT  SJL  
    st  SJL  SJL    
    št    MAT  SJL  
    pia    MAT  SJL  

     

    2.A

    1. 

    7.45 - 8.30

    2. 

     8.35 - 9.20

    3.

    9.30 - 10.15

    4.

    10.25 - 11.10

    5.

    11.25 - 12.10

    po        SJL  ANJ/ANJ
    ut    MAT  PVO    
    st  SJL  MAT      
    št    MAT  SJL    
    pia  SJL         SJL

     

    3.A

    1. 

    7.45 - 8.30

    2. 

     8.35 - 9.20

    3.

    9.30 - 10.15

    4.

    10.25 - 11.10

    5.

    11.25 - 12.10

    po    SJL  VLA    
    ut    MAT  SJL    
    st  MAT  SJL      
    št      SJL   ANJ/ANJ
    pia    ANJ/ANJ  PDA    

     

    4.A

    1. 

    7.45 - 8.30

    2. 

     8.35 - 9.20

    3.

    9.30 - 10.15

    4.

    10.25 - 11.10

    5.

    11.25 - 12.10

    po  SJL  MAT  ANJ/ ANJ    
    ut  SJL  MAT      
    st    MAT  ANJ/ ANJ  SJL  
    št  VLA  SJL    MAT  
    pia  PDA        

     

    5.A
    12h

    1. 

    7.45 - 8.30

    2. 

     8.35 - 9.20

    3.

    9.30 - 10.15

    4.

    10.25 - 11.10

    5.

    11.25 - 12.10

    6.

    12.25 - 13.10

    po  MAT  SJL      GEG  
    ut        MAT  SJL  
    st    ANJ/ANJ  BIO      
    št  MAT  DEJ        
    pia  ANJ/ANJ   SJL      

     

    6.A

    1. 

    7.45 - 8.30

    2. 

     8.35 - 9.20

    3.

    9.30 - 10.15

    4.

    10.25 - 11.10

    5.

    11.25 - 12.10

    6.

    12.25 - 13.10

    po        DEJ  MAT  
    ut      MAT  FYZ  ANJ/ANJ  
    st    SJL  OBN    GEG  
    št      SJL  MAT  BIO  
    pia SJL  MAT  ANJ/ANJ      

     

    7.A

    1. 

    7.45 - 8.30

    2. 

     8.35 - 9.20

    3.

    9.30 - 10.15

    4.

    10.25 - 11.10

    5.

    11.25 - 12.10

    6.

    12.25 - 13.10

    po    ANJ    FYZ  OBN  
    ut  MAT    GEG  SJL    
    st      ANJ SJL    
    št    MAT  SJL      
    pia  MAT  BIO  CHE DEJ     

     

    8.A

    1. 

    7.45 - 8.30

    2. 

     8.35 - 9.20

    3.

    9.30 - 10.15

    4.

    10.25 - 11.10

    5.

    11.25 - 12.10

    6.

    12.25 - 13.10

    po  NEJ    FYZ  OBN  SJL  ANJ d
    ut SJL  ANJ d  ANJ ch  GEG    
    st  DEJ   SJL  MAT      
    št  ANJ ch    MAT  CHE    
    pia SJL      MAT  BIO  

     

    9.A

    1. 

    7.45 - 8.30

    2. 

     8.35 - 9.20

    3.

    9.30 - 10.15

    4.

    10.25 - 11.10

    5.

    11.25 - 12.10

    6.

    12.25 - 13.10

    po    NEJ  SJL  MAT    
    ut ANJ ch MAT  FYZ  DEJ    
    st    BIO  GEG  ANJ d    
    št SJL  CHE  ANJ ch  ANJ d  OBN  
    pia    SJL  MAT      

     - vyučovanie prostredníctvom videkonferencie ZOOM

     

    KONZULTÁCIE UČITEĽOV cez aplikáciu ZOOM

     

    5.

    11.25 - 12.10

    6.

    12.25 - 13.10

     
    po   Bečárová 13.00 - 14.00, Ďurišová, šk. psychológ
    ut   Babicová, Laurincová  
    st Demočová Kamenská, Uhrinová 13.30 - 15.00, Marcineková, špec.pedagóg
    št   Paučová, Ďuricová, Micháliková  
    pia      

     

     

    Návody: