• Podmienky stravovania v školskej jedálni pre žiakov ZŠ

     1. Zákonný zástupca má objednanú stravu na základe zápisného lístka na stravovanie.
     2. Zákonný zástupca žiaka uhrádza paušálny príspevok na stravovanie mesačne vopred (podľa rozpisu platieb, ktorý obdrží, na začiatku školského roka) na účet školskej jedálne číslo: SK57 0200 0000 0027 7485 4156.
     3. Prosíme rodičov, aby uprednostnili elektronické platby a vždy uvádzali variabilný symbol. Poštovú poukážku vedúca školskej jedálne poskytne len na vyžiadanie.
     4. Pre žiakov základnej školy, ktorí májú nárok na dotáciu  (viac o dotácii) k stravovacím návykom (1,30 €), platí nasledovné: Žiak stráca nárok na túto dotáciu ak sa nezúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu v škole (aspoň 1 vyučovaciu hodinu) a zároveň neodoberie prihlásený obed. V tom prípade je zákonný zástupca povinný zaplatiť cenu celého obeda.
     5. Zo stravy sa možno vyhlásiť prostredníctvom Edupage do 14.00 hodiny predchádzajúceho dňa alebo telefonicky na t.č. 0915 678 786 od 7.00 - 13.00 hodiny. 
     6. Na evidenciu odoberania obedov škola používa čipy. Čip si žiak zakúpi pri objednávke obedov a ostáva mu počas celej dochádzky do základnej školy. Žiak je povinný použiť čip pri preberaní obedu.
     7. Neodhlásená strava - Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná, ani vecná náhrada neposkytuje. V prípade neodhlásenej stravy dieťaťa je možné obed prevziať v školskej jedálni v čase od 10:30 do 11:00, len v prvý deň choroby.

      

     Podmienky stravovania v školskej jedálni pre deti MŠ

     1. Dieťa je prihlásené na stravu automaticky po prijatí do MŠ. V prípade adaptačného pobytu je prihlásené len na stravu, ktorú v rámci svojho adaptačného pobytu môže skutočne odobrať (napr. len desiatu a obed).
     2. Zákonný zástupca žiaka uhrádza paušálny príspevok na stravovanie mesačne vopred (podľa rozpisu platieb, ktorý obdrží, na začiatku školského roka) na účet školskej jedálne číslo: SK57 0200 0000 0027 7485 4156.
     3. Prosíme rodičov, aby uprednostnili elektronické platby a vždy uvádzali variabilný symbol. Poštovú poukážku vedúca školskej jedálne poskytne len na vyžiadanie.
     4. Zo stravy možno dieťa vyhlásiť prostredníctvom Edupage do 14.00 hodiny predchádzajúceho dňa. V prípade chorobnosti dieťaťa je možné stravu prevzať, len v prvý deň choroby dieťaťa.

     !!! Ak dieťa nebude prítomné v MŠ, ale rodič ho uvedeným spôsobom a včas z obedu nevyhlási, rodič je povinný zaplatiť cenu celého obeda.

      

     Príspevky  na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie a podmienky úhrady

     sú určené Všeobecne záväzným  nariadením Mesta Hriňová v súlade s finančnými pásmami vydanými Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

      

     Materská škola

     DESIATA - 0,45€

     OBED - 1,10€

     OLOVRANT - 0,35€ + RÉŽIJNÉ NÁKLADY 0,50€ = SPOLU 2,40 €

      

     Základná škola - stravníci - žiaci od 6 do 11 rokov

     OBED - 1,50€ + RÉŽIJNÉ NÁKLADY 0,50€ = SPOLU  2€

      

     Základná škola - stravníci - žiaci od 11 do 15 rokov

     OBED - 1,70€ + RÉŽIJNÉ NÁKLADY 0,50€ = SPOLU 2,20€

      

     Dospelý stravníci-zamestnanci

     OBED- 2,20€+ REŽIJNÉ NÁKLADY 1,75€ = SPOLU 3,95 €

      

      

      

      

      

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Krivec 1355, Hriňová
   • zskrivec@gmail.com
   • sekretariát: 045 5497 416 riaditeľka: 0915 820 142 materská škola: 045 5497 088
   • Krivec 1355, 962 05 Hriňová 96205 Hriňová Slovakia
   • 37831291
   • 2021672961
   • skolskajedalen@zskrivec.eu, 0915 678 786
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje