• Podmienky stravovania v školskej jedálni pre žiakov ZŠ

    1. Zákonný zástupca má objednanú stravu na základe zápisného lístka na stravovanie. Zapisny_listok__SJ.pdf
    2. Zákonný zástupca žiaka uhrádza paušálny príspevok na stravovanie mesačne vopred (podľa rozpisu platieb, ktorý obdrží, na začiatku školského roka) na účet školskej jedálne číslo: SK57 0200 0000 0027 7485 4156.
    3. Prosíme rodičov, aby uprednostnili elektronické platby a vždy uvádzali variabilný symbol. Poštovú poukážku vedúca školskej jedálne poskytne len na vyžiadanie.
    4. Žiak základnej školy  má nárok na dotáciu k stravovacím návykom (1,20 €) iba v prípade, ak sa zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu v škole (aspoň 1 vyučovaciu hodinu) a zároveň odoberie prihlásený obed. Ak obed neodoberie, stráca nárok na dotáciu. V tom prípade je zákonný zástupca povinný zaplatiť cenu celého obeda.
    5. Zo stravy sa možno vyhlásiť prostredníctvom Edupage do 14.00 hodiny predchádzajúceho dňa alebo telefonicky na t.č. 0915 678 786. V prípade chorobnosti dieťaťa je možné stravu prevziať v čase 10.30 – 11.00 hod.
    6. Na evidenciu odoberania obedov škola používa čipy. Čip si žiak zakúpi pri objednávke obedov a ostáva mu počas celej dochádzky do základnej školy. Žiak je povinný použiť čip pri preberaní obedu.

     

    Podmienky stravovania v školskej jedálni pre deti MŠ

    1. Dieťa je prihlásené na stravu automaticky po prijatí do MŠ. V prípade adaptačného pobytu je prihlásené len na stravu, ktorú v rámci svojho adaptačného pobytu môže skutočne odobrať (napr. len desiatu a obed).
    2. Zákonný zástupca žiaka uhrádza paušálny príspevok na stravovanie mesačne vopred (podľa rozpisu platieb, ktorý obdrží, na začiatku školského roka) na účet školskej jedálne číslo: SK57 0200 0000 0027 7485 4156.
    3. Prosíme rodičov, aby uprednostnili elektronické platby a vždy uvádzali variabilný symbol. Poštovú poukážku vedúca školskej jedálne poskytne len na vyžiadanie.
    4. Zo stravy možno dieťa vyhlásiť prostredníctvom Edupage do 14.00 hodiny predchádzajúceho dňa. V prípade chorobnosti dieťaťa je možné stravu odhlásiť aj v daný deň telefonicky (0915 678 786) u vedúcej ŠJ do 7.00 hodiny, alebo stravu môže prevziať rodič v čase 10.30 – 11.00. 

    !!! Ak dieťa nebude prítomné v MŠ, ale rodič ho uvedeným spôsobom a včas z obedu nevyhlási, rodič je povinný zaplatiť cenu celého obeda.

     

    Príspevky  na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie a podmienky úhrady

    sú určené Všeobecne záväzným  nariadením Mesta Hriňová v súlade s finančnými pásmami vydanými Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

     

    Veková skupina stravníkov

    Desiata

    Obed

    Olovrant

    Príspevok na nákup potravín

    Príspevok

    na  režijné náklady

    Stravný lístok celkom

    Dotácia na stravu

    Úhrada

    zákonného zástupcu

    Mesačný
    príspevok

    zákonného zástupcu

    stravník MŠ

    0,36

    0,85

    0,24

    1,45

    0,35

    1,80

    0,00

    1,80

    36,00

    (2-5 rokov)

    stravník MŠ (2-5 rokov)

    0,36

    0,85

    0,24

    1,45

    0,35

    1,80

    1,20

    0,60

    12,00

    -hmotná núdza

    stravník MŠ (5 -6 rokov)

    0,36

    0,85

    0,24

    1,45

    0,35

    1,80

    1,20

    0,60

    12,00

     - predškolák

    stravník ZŠ

     

    1,15

     

    1,15

    0,35

    1,50

    1,20

    0,30

    6,00

     I. stupeň

    stravník ZŠ

     

    1,23

     

    1,23

    0,35

    1,58

    1,20

    0,38

    7,60

    II. stupeň

    stravník MŠ
    poldeň

    0,36

    0,85

     

    1,21

    0,35

    1,56

    0,00

    1,56

    31,20

    (2-5 rokov)

    stravník MŠ
    poldeň-

    hm. núdza

    0,36

    0,85

     

    1,21

    0,35

    1,56

    1,20

    0,36

    7,20

    (2-5 rokov)

     

     

     

     

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Krivec 1355, Hriňová
   • zskrivec@gmail.com
   • gallova@zskrivec.eu
   • sekretariát: 045 5497 416, 0915 820 142 jedáleň: 0915 678 786 MŠ: 045 5497 088
   • Krivec 1355, 962 05 Hriňová
   • IČO: 37831291
   • DIČ: 2021672961
   • školský psychológ: Mgr. Martina Ďurišová, durisova@zskrivec.eu
   • školský špeciálny pedagóg: PaedDr. Zuzana Marcineková, marcinekova@zskrivec.eu
   • vedúca školskej jedálne skolskajedalen@zskrivec.eu jedáleň: 0915 678 786
  • Prihlásenie