• Oznámenie o voľnom pracovnom mieste: kuchár/ kuchárka

    Miesto výkonu práce: ZŠ s MŠ, Krivec 1355, Hriňová

    Termín nástupu: 9.1.2023

    Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 16.12.2022

    Rozsah úväzku: 100%

    Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

    • príprava teplých jedál v školskej kuchyni
    • dodržiavanie hygienických štandardov, dohodnutých receptúr
    • starostlivosť o prevádzku školskej kuchyne a zodpovednosť za jej chod, príprava a výdaj hotových jedál a starostlivosť o vkusné a hygienické podávanie jedál žiakov a zamestnancov školy v školskej jedálni
    • dodržiavanie technologických postupov pri výrobe jedál, starostlivosť o kvalitu, chuť a nezávadnosť jedál
    • starostlivosť o dodržiavanie správnej hmotnosti porcií, podieľanie sa na zostavovaní jedálneho lístka a normovaní stravy
    • odkladanie a zapisovanie vzoriek jedál
    • dodržiavanie hygienických a bezpečnostných predpisov

    Kvalifikačné predpoklady: výučný list v odbore: kuchár/kuchárka, prax v odbore kuchár: min. 3 roky.

    Platové podmienky

    Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

    722,50€

    Adresa školy alebo zariadenia

    Základná škola s materskou školou, Krivec 1355, Hriňová

    Krivec 1355

    962 05 Hriňová

    www.zskrivec.eu

    045/5497416, 0915 820 142

    Kontaktná osoba: Mgr. Iveta Gallová, 0915 820 142


     

    Oznámenie o voľnom pracovnom mieste: Školský špeciálny pedagóg

    Pracovný pomer: od 1.9.2022 do 31.8.2023 - Projekt POP 2

    Termín nástupu: 1.9.2022 (Miesto nie je obsadené.)

    Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 31.8.2022

    Rozsah úväzku: 100%

    Platové podmienky: Plat v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

    Požiadavky na uchádzača:  

    Vzdelanie: Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, podľa Vyhlášky č. 1/2020 Z. z. Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

    Ďalšie požiadavky na uchádzača:

    Predpoklady na výkon pracovnej činnosti: kvalifikačné predpoklady, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka.

    Požadované doklady:

    - žiadosť do zamestnania,

    - štruktúrovaný životopis s kontaktnými údajmi,

    - doklady o vzdelaní,

    - čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,

    - súhlas so spracovaním osobných údajov.

    Žiadosť s uvedenými dokladmi je potrebné doručiť najneskôr do 30. 08. 2022, a to buď elektronicky na mailovú adresu školy gallova@zskrivec.eu, alebo poštou na adresu školy:

    Základná škola s materskou školou, Krivec 1355, Hriňová

    Krivec 1355,

    962 05 Hriňová

    Na výberový pohovor budú pozvaní uchádzači, ktorí splnia uvedené požiadavky a pošlú požadované doklady. Vopred ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem, avšak odpovedať budeme len vybraným kandidátom, ktorí najviac vyhovujú požiadavkám na pozíciu.

    Kontaktná osoba: Riaditeľka školy - Mgr. Iveta Gallová, 0915 820 142