• Zápis do ZUŠ - nový termín

      6. 9. 2021

      Základná umelecká škola Vám oznamuje, že v školskom roku 2021/2022 otvára elokované pracovisko v priestoroch Základnej školy s materskou školou, Krivec 1355, Hriňová. Prihlásiť na štúdium sa môžete v stredu 8.9. 2021 o 15:00 hodine v priestoroch našej  školy - telocvičňa.

      Tešíme sa na Vás!

     • Zmena dotácií na stravu v školskom roku 2021/2022

      3. 9. 2021

      Dňa 1. augusta 2021 nadobudli účinnosť právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov, ktoré od 1. septembra 2021 prinášajú nasledovné zmeny v poskytovaní dotácií na stravu:

      • Ukončenie plošného poskytovania dotácie na stravu detí v ZŠ a poslednom ročníku MŠ,
      • Dotáciu na stravu, teda „stravovanie zadarmo“ už bude možné poskytnúť len pre:
      1. dieťa žijúce v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, (potvrdenie vydáva Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny)
      2. dieťa žijúce v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima, (potvrdenie vydáva Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny)
      3. dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy alebo základnú školu a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného predpisu. (zákonný zástupca je povinný vyplniť a predložiť čestné vyhlásenie – v prílohe )
      • Zvýšenie sumy dotácie na stravu na 1,30 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ alebo vyučovania v ZŠ (aj individuálne vzdelávanie) a odobralo stravu.

      Vyššie uvedené čestné vyhlásenie je zákonný zástupca povinný pre uplatnenie nároku na bezplatné stravovanie dieťaťa/žiaka doručiť do kancelárie Základnej školy s materskou školou Krivec 1355, Hriňová do 6.9.2021. 

      V prípade, že nemáte možnosť si čestné vyhlásenie vytlačiť, kontaktujte nás na t.č. 0915 820 142, dohodneme sa na ďalšom postupe.

      Zákonní zástupcovia detí/žiakov, ktorí nemajú nárok na dotáciu budú platiť za stravu a réžiu vo výške podľa platného VZN.

      Tlačivo - čestné vyhlásenie stiahnite tu.

     • Začíname nový školský rok

      30. 8. 2021

      Milé deti, milí žiaci, milí rodičia!🌺🌞

      V našej materskej škole a v základnej škole vrcholia prípravy na nový školský rok.

      Školský rok v základnej škole začíname slávnostne 2.9. o 8.00 hod. na školskom dvore /v prípade nepriaznivého počasia v telocvični školy/.

      Každé dieťa MŠ a žiak ZŠ si prinesie so sebou PÍSOMNÉ VYHLÁSENIE O BEZPRÍZNAKOVOSTI, nemusia ho doniesť tí žiaci, ktorých rodičia ho vyplnia a odovzdajú cez svoje konto na EDUPAGE stránke školy (bude zverejnené 1.9.2021).

      V prvý deň žiakom ZŠ ešte nepodávame obed, nie je v prevádzke ani školský klub. Nezabudnite však svoje dieťa zapísať na stravovanie a tiež na činnosť v školskom klube detí. /Ranný ŠKD bude v prevádzke od 3.9. v hlavnej budove školy v čase od 6.30 hod, poobedný ŠKD do 16.00 hod./

      Predpokladáme, že 2.9. končíme okolo 10.00 hod.

      Vstup rodičov do budovy školy nie je povolený.

      V škôlke začne školský rok priamou činnosťou detí v triedach, kde detičky budú čakať usmiate pani učiteľky. ❤️🧡💛💚💙💜

      TEŠÍME SA NA NAŠE DETI, NA NAŠICH ŽIAKOV, AJ NA NAŠICH RODIČOV! 🌷🌹💐🌸🌼🌞

     • Záujem o samotestovacie sady - NOVÉ

      30. 8. 2021

      Vážení rodičia!

      Samotestovacie sady boli objednané (115 ks), ale vzhľadom na veľký záujem zo strany škôl sa dodávky posunú. Tento čas môžu využiť rodičia, ktorí prihlasovanie nestihli v pôvodnom termíne. Predlžujeme termín prihlasovania do 5.9.2021 (nedeľa), 23:00 hodiny.

      Pripomíname, že testovanie domácimi antigénovými samotestami je dobrovoľné a bezplatné. Váš záujem alebo nezáujem o testy môžete vyjadriť prostredníctvom EDUPAGE v časti Prihlasovanie z prihlasovacieho konta rodiča. V prípade problémov s prihlásením kontaktujte školu na t.č. 0915 820 142.

     • Pasovanie prvákov

      1. 7. 2021

      Mesto Hriňová pripravilo pre našich prvákov pasovanie. Deti mali zážitok z kultúrneho programu a ceremónie v sobášnej sieni mestského úradu. Čakali ich aj darčeky, bodkou bola zmrzlina. Ďakujeme zamestnancom MsÚ, že aj tento rok zorganizovali túto milú akciu.

     • Denný letný tábor

      21. 6. 2021

      Centrum voľného času pri ZŠ s MŠ, Krivec 1355, Hriňová organizuje od 12. - 16.7.2021 denný letný tábor v čase od 7.30 do 15.30 hodiny pre deti 1. - 4. ročníka. 

      Cieľ: Cieľom tábora je umožniť deťom zmysluplne využiť voľný čas počas letných prázdnin a dostatočne zrelaxovať po náročnom školskom roku.

      Program:

      • Športové aktivity, tvorivé dielne a zábavné hry pod dozorom pedagogického zamestnanca,
      • Obedy v školskej jedálni,
      • O prípadnom programe mimo areálu školy bude zákonný zástupca včas informovaný a bude mať možnosť vyjadriť svoj súhlas alebo nesúhlas s programom.

      Svoj záujem alebo nezáujem majú rodičia možnosť vyjadriť v EduPage v časti PRIHLASOVANIE.

       

     • MDD

      2. 6. 2021

      Deň detí sme strávili veselo. Prvostupniari navštívili Košútu a zabavili v rôznych súťažiach. Druhostupniari si urobili program so svojimi triednymi učiteľmi po triedach. Všetko najlepšie k vášmu sviatku, milé deti!

     • Deň regiónu

      2. 6. 2021

      V piatok 28. mája sme sa celá škola vyobliekali do nádherných krojov a krátkym programom sme nadviazali na tradíciu spred dvoch rokov. Spolu sme si zanôtili ľudové piesne, starší žiaci zahrali na heligónke a akordeóne a zvonivé hlasy piatačiek a škôlkarov sa rozozvučali do širokého okolia.

     • Environmentálny projekt v Podpoľaní

      1. 6. 2021

      Projekt Myslíme a učíme ekologicky bol zahájený otváracou konferenciou. Projekt je realizovaný v rámci Programu SK-KLÍMA. Získal grant z Nórska v sume 25 816 € a je spolufinancovaný v sume 4 379 € zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a sumou 1 600 € z Banskobystrického kraja.

      Cieľom projektu je modernizovať školské osnovy a uskutočniť technické opatrenia na zmiernenie a prispôsobenie sa zmene podnebia, zvyšovať environmentálne povedomie žiakov a učiteľov.

      Otváracia konferencia sa uskutočnila online formou 19. mája 2021 a zúčastnili sa jej mnohí zaujímaví hostia. Nechýbali zástupcovia nórskeho veľvyslanectva, Ministerstva životného prostredia SR, Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Štátnej ochrany prírody SR, Banskobystrického samosprávneho kraja, strediska OSN vo Viedni, Iuventy a ďalších spolupracujúcich organizácií.

      V rámci projektu pripravíme množstvo zaujímavých aktivít ako pracovné listy, súťaže, prezentácie či workshopy. Výukové materiály budú zamerané na hospodárenie založené na regionálnych zdrojoch, znižovanie odpadu či využívanie alternatívnych zdrojov energie. Zároveň prispejeme k realizácii konkrétnych technických opatrení s pozitívnym dopadom na klímu. Vybudujeme systém solárneho osvetlenia, separovaného odpadu, vodozádržné opatrenie a zrealizujeme viaceré aktivity zamerané na ekologické pestovanie. V školách zároveň vzniknú externé ekoučebne.

      Na konferencii vystúpili nórsky veľvyslanec Terje Theodor Nervik, zástupca MŽP SR Ing. Denis Knotka, Ing. Miroslav Martiš, riaditeľ odboru školstva BBSK, žiaci Spojenej školy a jej partnerov v projekte. Z externých hostí to boli vedúci skanzenu Vydrovo, Ing. Michal Kofira a doc. Ing. Rastislav Lagaňa, PhD. et PhD., lektor občianskeho združenia Život a zdravie.

      Čaká nás rok, počas ktorého budeme realizovať jednotlivé projektové aktivity. Sme presvedčení, že ich úspešná implementácia zvýši našu zodpovednosť voči životnému prostrediu.

     • Deň Zeme

      21. 5. 2021

      Počas našich aktivít cez DEŇ ZEME dňa 14.05. sme využívali rovesnícke vzdelávanie, ktoré viedli žiaci 8.A triedy v prírode. Pri týchto aktivitách žiaci pracovali v skupinách. V environmentálnych aktivitách si žiaci osvojovali aj jednoduché pohybové zručnosti - prechod cez pavučinu. Vyhľadávali informácie, triedili , vedeli vyjadriť svoj názor.  

      Žiaci ôsmeho ročníka vytvorili desať stanovíšť pre žiakov prvého stupňa. Skupinky žiakov prvého stupňa sa posúvali na jednotlivé stanovištia podľa časového harmonogramu. Žiaci sa učili správne zatriediť semená stromov, objasniť si problematiku vývinu hmyzu, porovnávať a správne priradiť stopy zvierat, spoznať štruktúru hornín, priradiť zvukovú ukážku k danému živočíchovi. Žiaci sa učili počúvať, správne sa začleniť v skupine, aktívne pozorovať. Vyskúšali si svoje jednoduché psychomotorické zručnosti – skladačky. V neposlednom rade aj svoje zmysly v dotykovom chodníku, sluch v načúvaní zvuku a čuch a zrak v pozorovaní sušených rastlín.  

      Druhá časť žiakov – žiaci 5.A, 6.A, 7.A a 9.A  sa zúčastnili  aktivít v triede. Najskôr si vyskúšali vytvoriť inzeráty  na tému hmyzu, postery o vývine hmyzu, tvorili koláže z listov a taktiež sa zamýšľali nad problematikou spotreby vody a jej šetrení. 

      Následne sa všetci žiaci školy spolu s triednymi učiteľmi vybrali vyčistiť jednotlivé lokality v okolí školy. 

      Celý fotoalbum tu

     • Máme novú knižnicu

      10. 5. 2021

      Za prostriedky z projektu "Čítame radi" sme nakúpili nové kniky, ktoré plánujeme dopĺňať. Novú žiacku knižicu sme zútulnili novým kobercom a sedacími vakmi. Knižnica bude otvorená každú stredu ráno v čase od 7.20 do 7.35 hodiny pod vedením pani učiteľky Márie Paučovej.

     • Pletenie košíkov

      4. 5. 2021

      Na hodine pracovného vyučovania s regionálnym zameraním sa ôsmaci dňa 30.042021 učili pliesť koše a košíky. Zavítala medzi nás pani Karolínka Marcineková, ktorá nám ukázala techniku pletenia a zároveň nám oznámila, kde sa dá kúpiť polotovar na pletenie košíkov a rôznych ozdobných predmetov. Žiaci mali možnosť si techniku pletenia vyskúšať. 

     • Pravidlá od 3.5.2021

      29. 4. 2021

      Aktualizácia 29.04.2021

      Od 3.5.2021 je okres Detva podľa Covid automatu zaradený do II. stupňa varovania (červený okres). Rodičia a žiaci sa nemusia preukazovať negatívnym testom alebo výnimkou. Zákonný zástupca naďalej predkladá potvrdenie o bezinfekčnosti. Testovanie kloktacími testami sa nebude realizovať. 

      Viac tu: https://www.minedu.sk/mapa-covid-skolsky-automat/

     • Zmena organizácie vyučovania

      23. 4. 2021

      Riaditeľka školy oznamuje zmenu organizácie vyučovania od 26.4.2021 z dôvodu nového grafikonu autobusovej dopravy mesta Hriňová. Vyučovanie sa začína o 7.40 hodine. Zmena bola prerokovaná v školskej rade za prítomnosti primátora mesta Hriňová Mgr. Stanislava Horníka. Dvere hlavnej budovy školy  a povilónu ZŠ budú otvorené v čase od 7.20 do 7.30 hodiny. 

      Prosíme žiakov, aby sa nezdržiavali ráno v potravinách pekárne, ale využili školský bufet, ktorý bude otvorený pred 1. vyučovacou hodinou od 7.20 do 7.40 hodiny a po 2. hodine od 9.15 do 9.25 hodiny. Sortiment bufetu sa bude priebežne dopĺňať podľa záujmu.

     • Pytagoriáda - Okresné kolo

      21. 4. 2021

      Nový úspech našej školy:

      Vincent Eliáš Sibyla: úspešný riešiteľ P3
      Martin Uhrín: úspešný riešiteľ P3
      Lukáš Paprnák: úspešný riešiteľ P3
      Martina Sedliaková: úspešný riešiteľ P4
      Sofia Svoreňová: úspešný riešiteľ P5

      Úspešným riešiteľom srdečne gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu. 

     • Projekt "Myslíme a učíme ekologicky"

      12. 4. 2021

      Spojená škola v Detve uspela v projekte SK-klíma „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“. Pripravili projekt „Myslíme a učíme ekologicky“, v ktorom spolupracujú s oboma základnými školami v Hriňovej.

      Projekt sa zameriava na dva okruhy aktivít. V rámci edukačnej časti bude pripravených množstvo zaujímavých aktivít ako pracovné listy, súťaže, prezentácie či workshopy. Výukové materiály budú zamerané na hospodárenie založené na regionálnych zdrojoch, znižovanie odpadu či využívanie alternatívnych zdrojov energie. 

      Spojená škola v Detve plánuje zorganizovať súťaže: „Súťaž o bezodpadovom meste“, „Zmeň neužitočné na užitočné“, „Online súťaž o najekologickejší nápad pre mesto“, fotografickú súťaž o najkrajšie a najhoršie miesto v mojom regióne.

      V základných školách v Hriňovej pomôžu sumou 5 000 € na dobudovanie školských záhrad (vyvýšené záhony, výsadba kríkov a stromov, bylinková záhrada), nákup nádrží na dažďovú vodu, hmyzieho domčeka a externej eko učebne.

      Týmto ďakujeme Spojenej škole v Detve, že nás do projektu zapojila.

      Viac o projekte tu.

     • Zápis do 1. ročníka

      16. 3. 2021

      Oznamujeme rodičom budúcich prvákov, že zápis do 1. ročníka sa uskutoční dňa 7.apríla 2020 (streda) v hlavnej budove našej školy v čase 16.00 - 17.30 hodiny bez prítomnosti dieťaťa.

      Prosíme všetkých zákonných zástupcov budúcich prvákov o vyplnenie elektronickej prihlášky, ktorú nám podpíšete v deň zápisu. /Elektronická prihláška je TU./

      Na zápis je potrebné priniesť: 

      1. Rodný list dieťaťa - najlepšie jeho kópiu
      2. Občiansky preukaz
      3. Poplatok za pomôcky do 1. ročníka - 20 €, (Zoznam pomôcok pre prváka)

      V prípade, že vám nevyhovuje termím zápisu, máte problém s elektronickou prihláškou, prépadne iný problém, kontaktujte nás na t. č. 

      Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má dieťa trvalý pobyt, ak zákonný zástupca pre svoje dieťa nevyberie inú základnú školu.

      Zákonný zástupca je povinný zapísať dieťa do 1. ročníka každé dieťa, ktoré do 31.8.2021 dovŕši 6. rok. 

      V prípade školskej nezrelosti dieťaťa môže riaditeľ rozhodnúť o pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania, pričom je zákonný zástupca povinný doložiť:

      1. písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
      2. písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast a
      3. informovaný súhlas zákonného zástupcu /Stiahnite tu./

      Dňa 18.3.2021 o 16.00 hodine sa uskutoční webinár "Máme doma predškoláka" v prostredí ZOOM pre rodičov budúcich prvákov za účasti budúcej triednej učiteľky, riaditeľky, školského špeciálneho pedagóga a školského psychológa.

      Obsah webinára:

      1. Zápis dieťaťa do školy, zmeny v legislatíve
      2. Zrelé a pripravené dieťa
      3. Nadané verzus šikovné dieťa
      4. Čo nás v škole čaká
      5. Otázky rodičov

      Prihlasovacie údaje na webinár a ostatné informácie dostanete v našej MŠ, mailom na vyžiadanie na gallova@zskrivec.eu alebo na telefónnom čísle 0915 820 142.

     • 2% z vašich daní

      15. 3. 2021

      Vážení rodičia a priatelia školy,

      aj tento rok vás s pokorou žiadame, aby ste nám poukázali 2% zo svojich daní. Tieto peniaze, ktoré aj tak musíte odviesť štátu, tak máte možnosť poukázať našej škole. Takto vyzbierané finančné prostriedky sa použijú na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu, nákup pomôcok, hračiek, prípadne na iné účely v prospech školy a vašich detí.

      Tlačivo si môžete stiahnuť TU.

      Ďakujeme.

     • Špeciálno-pedagogická učebňa

      3. 3. 2021

      Touto cestou by sme sa chceli v mene našej školy a jej žiakov veľmi pekne poďakovať za láskavú a nezištnú pomoc spoločnosti HRIŇOVSKÉ STROJÁRNE, JUTEX SLOVAKIA, s.r.o., STAVEBNINY CEROVSKÁ  v Hriňovej a  p. Jánovi MARCINEKOVI. Vďaka ich finančnej, materiálnej a realizačnej pomoci, sme mohli zriadiť novú špeciálno-pedagogickú učebňu a vytvoriť tak príjemný a podnetný priestor pre vzdelávanie nielen žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Celá realizácia prebehla pod taktovkou školského špeciálneho pedagóga Zuzany Marcinekovej a školského psychológa Martiny Ďurišovej. 

     • Pokyny pre rodičov k prevádzke ZŠ od 1.3.2021

      26. 2. 2021

      VSTUP DO ŠKOLY

      • Hlavná budova a pavilón sa otvárajú o 7.20 hodine.
      • Vstup do školy má len žiak, ktorého rodič odovzdá tlačivo o bezinfekčnosti a preukáže sa negatívnym testom alebo potvrdením o prekonaní Covid -19 nie starším ako 3 mesiace. Oba doklady nesmú byť staršie ako 7 dní. Ak bolo dieťa neprítomné v škole 3 a viac dní, rodič opätovne odovzdáva tlačivo bezinfekčnosť.
      • Návod na odovzdanie bezinfekčnosti a doklade o negat. teste prostredníctvom EduPage nájdete na tomto linku:  TU
      • Ak nevyužijete možnosť odovzdať bezinfekčnosť a doklad o negatívnom teste prostredníctvom EduPage, musí dieťa oba doklady priniesť v papierovej podobe a preukázať sa nimi pred vstupom do budovy školy. Tlačivo bezinfekčnosť si stiahnite na úvodnej stránke našej školy. Rodičia bez možnosti tlače majú možnosť vyplniť tlačivo pred budovou školy a preukázať sa negatívnym testom osobne.
      • Ak sa rodič nepreukáže obidvomi dokladmi, dieťa nebude mať umožnený vstup do triedy a škola bude kontaktovať rodiča, aby si dieťa prišiel prevziať.

      ROZVRH

      • Na 1. stupni sa vyučuje podľa upraveného rozvrhu. Malé úpravy nastali aj v dištančnom rozvrhu na 2. stupni. Rozvrh je zverejnený  na EduPage v časti žiaci a rodičia - rozvrh /viditeľný od 27.2./

      ŠKD

      • Ranný ŠKD nie je v prevádzke.
      • Poobedný ŠKD je v prevádzke vo všetkých triedach len do 15.00 hodiny.

      STRAVOVANIE

      • Upozorňujeme rodičov žiakov 1. stupňa, ktorí mali objednanú stravu a nenastúpia do školy, aby svoje deti vyhlasovali z obeda, v opačnom prípade bude musieť rodič zaplatiť cenu celého obeda (aj s dotáciou 1,20€).

      KARANTÉNA V RODINE, POZITÍVNY TEST ČLENA RODINY

      • Zákonný zástupca je povinný bezodkladne tieto skutočnosti ohlásiť škole - triednej učiteľke alebo riaditeľke školy na t.č. 0915 820 142, prípadne správou v aplikácii EduPage. 

      PODOZRENIE NA OCHORENIE

      • Žiadame rodičov, aby deti neposielali do školy s príznakmi infekcie dýchacích ciest a ani v prípade kontaktu s osobou s podozrením na ochorenie Covid-19.
      • Pri vstupe do budovy školy prebieha ranný filter /meranie teploty, dezinfekcia/. Pri podozrení na respiračné ochorenie bude rodič kontaktovaný.

      STRAVOVANIE

      • Upozorňujeme rodičov žiakov 1. stupňa, ktorí mali objednanú stravu a nenastúpia do školy, aby svoje deti vyhlasovali z obeda, v opačnom prípade bude musieť rodič zaplatiť cenu celého obeda (aj s dotáciou 1,20€).

      Ďakujeme všetkým rodičom na spoluprácu. Ostaňte zdraví!

     • Prevádzka školy od 1.3.2021

      24. 2. 2021

      Vážení rodičia,

      mesto Hriňová rozhodlo od 1. marca 2021 otvoriť školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti

      • pre deti materskej školy,
      • pre žiakov 1. stupňa základnej školy,
      • zabezpečená bude aj prevádzka školského klubu detí (okrem ranného ŠKD) a školskej jedálne tak, ako pred prerušením vyučovania,
      • 2. stupeň sa naďalej bude učiť DIŠTANČNE.

      Podmienkou, aby Vaše dieťa mohlo nastúpiť do školy alebo materskej školy, je negatívny test aspoň jedného zákonného zástupcu, s ktorým žije dieťa v spoločnej domácnosti nie starší ako 7 dní. Zároveň mesto Hriňová rodičom dôrazne odporúča pretestovanie oboch rodičov z dôvodu zníženia rizika, vzhľadom na skutočnosť, že deti MŠ a žiaci 1. stupňa nemajú povinnosť testovať sa. Negatívny test musia mať aj všetci zamestnanci.

      Výnimku z testovania bude mať osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace a osoba, ktorá bola očkovaná aj druhou vakcínou, od ktorej uplynulo aspoň 14 dní.

      Odporúčame Vám, aby ste antigénové testovanie absolvovali počas celého týždňa (Nečakajte na víkend, kedy sú MOM preplnené.) a prihlásili sa na testovanie elektronicky na https://korona.gov.sk/. Budete vybavovaní prednostne a nemusíte čakať na výsledok. Ten vám bude zaslaný správou SMS. Pri objednávaní vyhľadajte "Mobilné odberové miesto Hriňová, Krivec 1355, Hriňová, (ZH Derm s.r.o.)". Upozorňujeme Vás, že v sobotu MOM v Krivci nie je v prevádzke.

      V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak:

      1. škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu,
      2. zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa prostredníctvom školského Edupage. Ak tak neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní,
      3. ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 2, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka,
      4. zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“.

      STRAVOVANIE

      • Upozorňujeme rodičov žiakov 1. stupňa, ktorí mali objednanú stravu a nenastúpia do školy, aby svoje deti vyhlasovali z obeda, v opačnom prípade bude musieť rodič zaplatiť cenu celého obeda (aj s dotáciou 1,20€).

      BEZINFEKČNOSŤ a  POTVRDENIE O NEGATÍVNOM TESTE RODIČA

      • Doklad o bezinfekčnosti vám odporúčame predkladať elektronicky prostredníctvom školského EduPage. Do Edupage máte možnosť nahrať kópiu vášho negatívneho testu alebo sken obrazovky. V prípade, že tak neurobíte, je potrebné, aby sa dieťa kópiou testu a potvrdením o bezinfekčnosti preukazovalo pri vstupe do školy.
     • Škola ostáva zatvorená

      6. 2. 2021

      Vážení rodičia,

      oznamujeme vám, že na základe prvotných výsledkov testovania, kde sa ukázalo vysoké percento pozitívnych osôb, sa mesto Hriňová rozhodlo školy NEOTVORIŤ. 

      Rodičia kritickej infraštruktúry (záchranári, zdravotníci, zverolekári, vojaci, zamestnanci pošty, železníc, vodární, elektrární, plynární) a rodičia bez možnosti práce "home office" majú možnosť umiestniť dieťa v MŠ Jarabová. 

     • Prevádzka školy od 8.2.2021, testovanie rodičov

      4. 2. 2021

      Aktualizácia 04.02.2021, 12:50

      Vážení rodičia,

      v súlade s Covid automatom, rozhodnutiami epidemiológov a ministra školstva od 8. februára 2021 otvárame bránu školy pre žiakov 1. stupňa základnej školy a deti materskej školy. Zabezpečená bude aj prevádzka školského klubu detí a školskej jedálne tak, ako pred prerušením vyučovania. 

      Podmienkou, aby Vaše dieťa mohlo nastúpiť, je negatívny test aspoň jedného zákonného zástupcu, s ktorým žije dieťa v spoločnej domácnosti nie starší ako 7 dní. Negatívny test musia mať aj všetci zamestnanci.

      Výnimku z testovania bude mať pravdepodobne osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace. (Výnimky bude riešiť vyhláška hygienika.)

      Odporúčame Vám, aby ste sa na antigénové testovanie prihlásili elektronicky na https://korona.gov.sk/ a to buď v piatok alebo nedeľu nie neskôr ako 30 minút do uzatvorenia mobilného odberného miesta (V sobotu MOM v Krivci nie je v prevádzke.) Budete vybavovaní prednostne a nemusíte čakať na výsledok. Ten vám bude zaslaný správou SMS. Pri objednávaní vyhľadajte "Mobilné odberové miesto Hriňová, Krivec 1355, Hriňová, (ZH Derm s.r.o.)". Testuje sa priamo v budove školy z okna bývalej ordinácie lekára. Prípadne môžeže využiť ďalšie dve odberné miesta v meste bez elektronického prihlasovania (MsKS Hriňová a Microstep)

      V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak:

      • škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu,
      • zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa prostredníctvom školského Edupage. Ak tak neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní,
      • ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 2, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka,
      • zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“.

      S ostatnými informáciami súvisiacimi s otvorením školy vás oboznámime čo najskôr. Čakáme na vyhlášku hlavného hygienika, rozhodnutie ministra školstva a zverejnenie manuálov pre školy. 

     • Prevádzka školy od 18.1. do 5.2.2021

      7. 1. 2021

      Aktualizované 28.1.2021

      Vážení rodičia,

      vzhľadom na zhoršenie epidemiologickej situácie v súlade s informáciami, ktoré má škola k dnešnému dňu k dispozícii a po dohode s naším zriaďovateľom Mestom Hriňová Vám predkladáme informácie k prevádzke školy.

      Od 18.1.2021 do 22.1.2021 (Zmeny po vyhlásení ministra školstva zo dňa 14.1.2021!!! Viac tu.)

      Od 25.1.2021 do 29.01.2021 (Zmeny po vyhlásení ministra školstva zo dňa 20.1.2021!!!)

      Od 1.2.2021 do 5.2.2021 (Viac na webe Ministerstva školstva)

      • nebude v prevádzke, rodičia majú nárok na pandemickú OČR. Pre rodičov kritickej infraštruktúry (zdravotníci, policajti, hasiči, vojaci...) a rodičov, ktorým povaha práce neumožňuje prácu z domu bude v prevádzke MŠ Jarabová. Záujem prosíme nahlásiť zástupkyni MŠ p. Lašákovej alebo triednej učiteľke. Viac na stránke mesta tu.
      • ZŠ 1. stupeň - dištančné vyučovanie 
      • ZŠ 2. stupeň - dištančné vyučovanie

      O prípadných zmenách vás budeme včas informovať. V tomto momente je najdôležitejšie zdravie a tak prosíme všetkých rodičov, zamestnancov a žiakov o trpezlivosť pri dodržiavaní opatrení. Zostaňte zdraví!

     • Hovorme o jedle - aj tento rok ocenenia

      18. 12. 2020

      Aj tento školský rok sme sa zapojili do VIII. ročníka týždňa HOVORME O JEDLE, pod vedením Ing A. Ďuricovej. V celoslovenskej súťaži sme uspeli. Jednotlivé témy dňa boli ocenené cenami. Vo fotografickej súťaži OČAMI GURMÁNA zvíťazila fotka Samka Ďuricu 8.A „Zaliate slnkom“ na tému ,,Zelenina, ovocie, orechy z našich sadov“. Taktiež zvíťazil príspevok vyhlásenej dennej témy „Mäso, hydina, ryby, vajcia, strukoviny“. Víťazná škola: Základná škola s materskou školou, Krivec 1355, 962 05 Hriňová  z Banskobystrického  kraja, bola ocenená aj finančnou cenou 330 eur. Zároveň v danom príspevku bola ocenená 2.A trieda s pani učiteľkou Mgr. A. Krnáčovou ako najaktívnejšia trieda danej víťaznej témy. Výhercovia sa cenám veľmi potešili. Chceli by sme veľmi pekne poďakovať za sponzorské darčeky pre žiakov 2.A mliekarni Koliba Hriňová. 

     • iBobor

      8. 12. 2020

      Opäť sme sa zúčastnili tejto skvelej informatickej súťaže, ktorá prebieha v online priestore. Zapojili sme sa v  kategórii Bobríci (4. a 5. ročník) a Kadeti (8. a 9. ročník). Viac o súťaži tu https://www.ibobor.sk/index.php

      Srdečne blahoželáme všetkým úspešným riešiteľom! Ďakujeme aj všetkým druhostupniarom, ktorí sa počas dištančného vzdelávania do súťaže zapojili z domu.

      Natália Škorňová, 4.A: úspešný
      Martina Sedliaková, 4.A: úspešný
      Nikol Lalíková, 4.A: úspešný
      Alžbetka Zaušková, 4.A: úspešný
      Natália Féderová, 4.A: úspešný
      Adam Debnár, 4.A: úspešný
      Róbert Berky, 4.A: úspešný
      Sofia Svoreňová, 5.A: úspešný
      Daniel Tuhársky, 8.A: úspešný
      Samuel Mališ, 9.A: úspešný
      Veronika Mališová, 9.A: úspešný
      Viktória Malčeková, 9.A: úspešný

       

     • Výroba slizu v ŠKD

      11. 11. 2020

      V ŠKD 2 s pani učiteľkou Mgr. Petronelou Uhrinovou skúšame nové veci. Radi objavujeme, zabávame sa, poznávame vlastnosti rôznych materiálov. Dnes sme vyrábali sliz. Na jeho výrobu sme skúsili viacero receptov a postupov. Použili sme lepidlo, penu na holenie, sódu, tekuté mydlo a ďalšie suroviny. Pozrite sa, ako sa nám sliz vydaril.

     • Hovorme o jedle

      21. 10. 2020

      Aj tento školský rok sme sa zapojili do VIII. ročníka týždňa HOVORME O JEDLE. Počas týždňa HOVORME O JEDLE sme sa aktivitami zapojili do štyroch oblastí:

      1. súťažno-vzdelávacia aktivita "HOVORME O JEDLE"
      2. výtvarná súťaž "CHUTNÉ MAĽOVANIE"
      3. literárna súťaž "POTRAVINOVÁ SEBESTAČNOSŤ NIE JE IBA PRÁZDNA FRÁZA" 
      4. fotografická súťaž "OČAMI GURMÁNA".

      Zapojili sme sa do denných tém.

      Pondelok

      1. Vyhlásená denná téma: Chlieb, pečivo, obilniny, cestoviny, zemiaky

      2. Vyhlásená denná téma:  Ako nasýtiť svet?

      Utorok

      1. Vyhlásená denná téma: Zelenina, ovocie, orechy z našich sadov

      2. Vyhlásená denná téma: Potravinový odpad

      Streda

      1. Vyhlásená denná téma: Mlieko a mliečne výrobky od slovenských kravičiek

      2. Vyhlásená denná téma: Potraviny na cestách a ich vplyv na životné prostredie

      Štvrtok

      1. Vyhlásená denná téma: Mäso, hydina, ryby, vajcia, strukoviny

      2. Vyhlásená denná téma: Podvody s potravinami

      Piatok

      1. Vyhlásená denná téma: Cukry, tuky, soľ

      2. Vyhlásená denná téma:  Jedz a hýb sa

      Ako hlavné témy, z ktorých sme poslali aj súťažné príspevky boli :

      1. Vyhlásená denná téma: Mäso, hydina, ryby, vajcia, strukoviny

      2. Vyhlásená denná téma: Potraviny na cestách a ich vplyv na životné prostredie

      Vyučovanie v tento týždeň sa nieslo v triedach v danom duchu. Niektoré hodiny boli chutné a hlavne zdravé. Prostredníctvom zážitkového vyučovania, vzájomného učenia sa detí formou skupinovej práce, rovesníckeho vzdelávania sme sa  v rámci jednotlivých vyučovacích hodín spracúvali témy tohto týždňa.

      Jednotlivé aktivity boli zamerané na aplikáciu vedomostí z matematiky a slovenčiny /rysovanie, tvorba tabuliek, slovné úlohy, čítanie s porozumením, vyhľadávanie informácií v texte, pravopisné pravidlá, slohové útvary, usporiadanie slov podľa abecedy a pod./ Okrem edukatívnych aktivít samozrejme nechýbala zábava v podobe ochutnávky dobrôt, ktoré si žiaci doniesli pre seba. ( Dodržiavali sme všetky opatrenia.)

      Tieto dni plné aktivít boli pre deti určite prínosné, pretože sa opäť niečo nové dozvedeli, spoznali aj iné stránky osobností svojich spolužiakov pri tímovej práci. Pozitívom je aj fakt, že sa v dôležitých rolách predstavili aj tí, ktorí majú problémy s komunikáciou a vlastnou prezentáciou. Hravá a pokojná atmosféra dala všetkým príležitosť nadobudnúť príjemný zážitok a veselú náladu.

      Aj v tejto ťažkej situácii by sme chceli veľmi pekne poďakovať za sponzorské dary pekárni Bobro Hriňová a mliekarni Koliba Hriňová.

     • Chodník odvahy

      1. 10. 2020

      celkové náklady (prvky a ich inštalácia) 1 695€, z toho podpora BBSK 1 000€

      realizácia: august 2020, dodávka a montáž: Ihriská Bonita

      Chodník odvahy je určený pre deti od 3 – 15 rokov a to hlavne deti zo školského klubu detí, žiakov 2. stupňa ZŠ. Je umiestnený v otvorenom areáli školy. Prvky sú umiestnené na trávniku a sú bezúdržbové. 

      Týmto ďakujeme Banskobystrickému samosprávnemu kraju za podporenie projektu.

     • Škola v prírode

      29. 9. 2020

      Žiaci 2. - 5. ročníka sa v dňoch 14.9. - 18.9.2020 zúčasnili školy v prírode v rekreačnom zariadení Mladá Hora Sebechleby. Deti si užili prírodu a zábavu pod vedením pani učiteliek Babicovej, Svoreňovej, Uhrinovej a tímu skvelých animátov.

      Fotoalbum TU.

     • Slávnostné ukončenie školského roka

      1. 7. 2020

      Tento netypický školský rok sme zavŕšili celkom typicky - slávnostným ukončením na školskom dvore. Došlo na ocenenia, poďakovania,  drobné slzy aj lúčenie deviatakov. 

      Milí rodičia, 

      aj vy si tento rok zaslúžite veľkú pochvalu. Vieme, že obdobie uzatvorenia školy bolo náročné aj pre vás. Zvládli sme túto náročnú mimoriadnu situáciu a učenie na diaľku aj vďaka vám. My učitelia si to uvedomujeme a preto vám ĎAKUJEME. 

      Prajeme všetkým našim žiakom pekné prázdniny!

      Celý album tu

     • Predbežná organizácia výchovy a vzdelávania

      21. 5. 2020

      Vážení rodičia, 

      vzhľadom na množiace sa otázky ohľadom otvorenia školy vám chceme sprístupniť informácie, ktoré vám pomôžu pri rozhodovaní. 

      • žiaci školy budú rozdelení na skupiny, v ktorých ich bude najviac 20
      • žiaci na 1. stupni sa budú vyučovať každý deň 4 vyučovacie hodiny so svojím triednym učiteľom
      • žiaci 5. ročníka sa budú vyučovať každý deň 5 vyučovacích hodín s dvomi učiteľmi
      • poobedňajší ŠKD bude fungovať pre každú vyučovaciu skupinu zvlášť do 16.00
      • školská jedáleň bude v prevádzke
      • žiaci 1. - 5. ročníka, ktorí nenastúpia do školy budú naďalej vzdelávaní na diaľku, videokonferencie však už prebiehať nebudú
      • pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni je potrebné predložiť písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie
      • pri vstupe do školy bude prebiehať ranný filter (meranie teploty a dezinfekcia rúk)
      • rodičia a iné osoby do budovy školy nesmú vstupovať
      • žiak si v šatni do skrinky odloží rezervné rúško (pre prípad znečistenia svojho používaného rúška), vo svojej triede rúško nemusí nosiť
      • je pripravená outdoorová trieda na vyučovanie vonku, kde sa triedy budú striedať

      Celé usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR:

      Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania základných škôl do konca školského roku 2019/2020

       

     • Hodnotenie žiakov v 2. polroku

      16. 4. 2020

      Na základe usmernenia ministra školstva oznamujeme žiakom a ich zákonným zástupcom, že vzhľadom na súčasnú situáciu nebudú v 2. polroku školského roka 2019/2020 hodnotené nasledovné predmety :

      výtvarná výchova, telesná a športová výchova, hudobná výchova, pracovné vyučovanie, informatika, technika, regionálna výchova, občianska náuka, náboženská výchova, anglický jazyk v 1. a 2. ročníku.

      Na vysvedčení sa uvedie: absolvoval/ absolvovala.

      Ostatné predmety budú hodnotené a teda si vyžadujú od žiakov aktívny prístup v dištančnom vzdelávaní. Upozorňujeme žiakov a ich zákonných zástupcov, že na základe spomínaného usmernenia ministra školstva môže škola pristúpiť k nasledovnému:

      1. V čase mimoriadnej situácie nemôže byť žiak zo žiadneho predmetu hodnotený stupňom prospechu nedostatočný alebo dosiahol neuspokojivé výsledky, t.j. nemôže opakovať ročník okrem prípadov, uvedených v bode 2 a 3.

      2. V čase mimoriadnej situácie je vo výnimočných prípadoch možné určiť pred postupom do vyššieho ročníka preskúšanie u tých žiakov 2. stupňa ZŠ, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania na diaľku a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania. Preskúšanie je možné najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania v školách alebo do 31.8.2020. O preskúšaní žiaka rozhoduje pedagogická rada.

      3. V čase mimoriadnej situácie žiaci druhého stupňa ZŠ, ktorí v 1. polroku dostali známku nedostatočnú z dvoch a viac predmetov alebo boli neklasifikovaní, môžu absolvovať komisionálne skúšky najneskôr do 31.8.2020

      Celé usmernenie ministerstva školstva

      Hodnotenie ZŠ Krivec v 2. polroku 2019/2020

     • Žiadosti o prijatie do MŠ

      14. 4. 2020

      Milí rodičia, zákonní zástupcovia, žiadosti do našej MŠ si môžete podávať od 30.04.2020 do 31.05.2020. Žiadosť si stiahnite pod týmto oznamom, alebo si ju vyzvihnite osobne v materskej škole a to každý utorok od 14.00 do 16.00 hodiny. (5.5.2020,12.5.2020,19.5.2020, 26.5.2020). Žiadosť pošlite poštou na adresu ZŠ s MŠ , Krivec 1355, 96205 Hriňová. V prípade osobného vyzdvihnutia prihlášky v MŠ je možné ju hneď vypísať a to vlastným perom a odovzdať.

      • potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať; ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt,
      • ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt.

      Vyrozumenie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do MŠ obdrží zákonný zástupca do konca júna 2020.

      Žiadosť o prijatie do MŠ.doc

      Žiadosť o prijatie do MŠ.pdf


     • "Učíme na diaľku"

      2. 4. 2020

      Vážení rodičia, milí naši žiaci,

      po poslednom vyhlásení ministra školstva je nám všetkým jasné, že sa v najbližšom čase prevádzka škôl neobnoví. Preto budeme naďalej pokračovať v "učení na diaľku“ najmä prostredníctvom školského Edupage.

      Pre rodičov, žiakov ale aj pre nás učiteľov je toto obdobie náročné. Všetci sa učíme fungovať v nových podmienkach, ktoré sme si pred časom ani len nevedeli predstaviť. Po prvotnom „oťukávaní“ sme sa ako-tak zabehli, ale ešte stále je čo vylepšovať.

      Z doterajších skúseností vyplýva niekoľko usmernení a rád z pohľadu školy:

      1. Všetci žiaci a rodičia majú prístup na Edupage stránky našej školy, ale najlepšiu komunikáciu s učiteľmi (školou, školskou jedálňou) umožňuje mobilná aplikácia vo vašich telefónoch. Preto všetkým doporučujeme, aby si ju do svojich smartfónov bezplatne nainštalovali.
      2. Na vypracovanie úloh je mnohým žiakom lepšie prihlásiť sa na Edupage na stránke našej školy prostrednícvom notebookov a pevných počítačov. Ak tak chcete urobiť, milí žiaci, a už nemáte heslo, stačí sa ozvať riaditeľke školy. Žiacke heslo je možné zistiť aj podľa nasledujúceho návodu z rodičovského konta. Ako môže rodič zistiť heslo na EduPage konte svojho dieťaťa?
      3. Ak sa ťažko orientujete v úlohách Edupage, pomôže vám návod Ako urobenú úlohu odstránim zo zoznamu úloh / označím ju ako vybavenú? Úlohy si môžete označovať aj hviezdičkou.
      4. Ak potrebujete učiteľovi poslať súbor, fotografiu, riaďte sa návodom Ako môžem nahrať súbor k domácej úlohe?
      5. Učiteľský zbor sa zhodol na tom, že teraz je potrebné niektoré predmety uprednostniť a tak úlohy z predmetov ako VYV, HUV, TŠV, OBN, INF, NAB, PVC, TECH, REV považujte za dobrovoľné. Úlohy z ostatných predmetov sú povinné. 
      6. "Učenie na diaľku" je zamerané hlavne na opakovanie už prebratého učiva, ale aj na osvojenie ďalšieho základného učiva podľa materiálov, ktoré vám v elektronickej podobe či odkazu na učebnicu a pracovný zošit poskytne učiteľ.
      7. Učitelia sa zhodli na tom, že v jeden deň by žiaci mali vypracovať maximálne 4 domáce úlohy.
      8. Náročnosť domácich úloh by mala byť taká, aby ich dokázali bez väčších problémov zvládnuť žiaci s priemerným prospechom.
      9. Žiaci, ktorí nerozumejú učivu či úlohe, majú možnosť obrátiť sa na učiteľa s požiadavkou konzultácie. Na školskom Edupage je zverejnené, kedy a akým spôsobom učitelia poskytujú konzultácie. Rodič tiež môže prostredníctvom Edupage napísať učiteľovi správu. Ako môže rodič cez EduPage napísať správu učiteľovi alebo viacerým učiteľom? 
      10. K žiakom  so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami budeme naďalej pristupovať podľa odporúčaní centier špeciálno-pedagogického poradenstva a prevencie.
      11. Pokiaľ žiak nedokáže splniť povinnú úlohu v stanovenom termíne z technických, zdravotných alebo iných objektívnych dôvodov, prosíme rodičov, aby prostredníctvom správy o tom informovali vyučujúceho. Základom úspešného fungovania "učenia na diaľku" je naša vzájomná komunikácia. Ak máte, milí rodičia, podnetný návrh lebo pripomienku, tiež nám dajte vedieť, inak sa o nej nedozvieme.
      12. Niektorí naši učitelia začínajú učiť aj prostredníctvom videokonferencie. Je to zároveň aj možnosť ako počas zatvorenia škôl nadväzovať sociálne kontakty a získať priestor na otázky súvisiace s učivom, ktorému žiak nerozumie.
      13. Doporučujeme rodičom webovú stránku Ministerstva školstva SR https://www.ucimenadialku.sk/, je tu aj  Podpora pre rodičov.
      14. Aj počas tejto doby je dôležité, aby deti mali zdravý režim, v ktorom je čas ísť spať, vstávať, čas na učenie, čítanie, zábavu i televíziu.
      15. Prosíme rodičov, aby dohliadli na svoje deti. Je neprípustné, aby sa žiaci stretávali na školskom dvore alebo na iných miestach, čím sa zvyšuje možnosť prenosu ochorenia Covid-19.

      Milí rodičia a žiaci, ďakujeme vám za doterajšiu spoluprácu. Prajeme vám hlavne pevné zdravie a dúfame, že spolu s vami toto náročné obdobie úspešne prekonáme a čoskoro sa uvidíme v škole.

                                                                                                                                                           Vaši učitelia

      Rozpis konzultácií

       

     • Zápis do 1. ročníka

      31. 3. 2020

      Oznamujeme rodičom budúcich prvákov, že zápis do 1. ročníka sa uskutoční dňa 15.4.2020 v hlavnej budove našej školy v čase 16.00 - 17.00 bez prítomnosti dieťaťa. Prosíme o vyplnenie elektronickej prihlášky, ktorú nám podpíšete v deň zápisu. 

      Na zápis je potrebné priniesť si: 

      1. Rodný list dieťaťa - najlepšie jeho kópiu
      2. Občiansky preukaz
      3. V prípade odkladu - vyplnenú žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky (Ak nemáte možnosť vytlačiť ju, vyplníte v deň zápisu v škole.)
      4. Poplatok za pomôcky do 1. ročníka - 20 €, (Zoznam pomôcok pre prváka)

      Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má dieťa trvalý pobyt, ak zákonný zástupca pre svoje dieťa nevyberie inú základnú školu.

      Zapísať dieťa do 1. ročníka je potrebné každé dieťa, ktoré do 31.8.2020 dovŕšilo 6. rok. V prípade, že si zákonný zástupca nesplní zákonnú povinnosť prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky, dopustí sa priestupku, za ktorý mu mesto môže uložiť pokutu v zmysle platných zákonov do 331,50 €.

      Ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebude pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

      Žiadosť o odklad PŠD (Prosíme vyplniť a priniesť v deň zápisu.)

      Elektronická prihláška do 1. ročníka

     • Oznámenie o uzatvorení

      12. 3. 2020

      Vzhľadom na vyhlásenie mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vedenie mesta Hriňová na odporúčanie krízového štábu mesta prijalo rozhodnutie, že v piatok 13. marca 2020 zatvorí všetky školy a školské zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.

      Na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 ministerka školstva prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

      Oznámenie na webe mesta

      Usmernenie ministerky školstva

     • Umelecké remeslo vtedy a dnes

      4. 3. 2020

      Dňa 3. marca sme sa zúčastnili so 7.A a 8.A workshopu UMELECKÉ REMESLO VTEDY A DNES v Banskej Bystrici. V úvode nám archeológ stredoslovenského múzea  predstavil originálne artefakty- archeologické nálezy od doby bronzovej až po stredovek. Potom čakali na žiakov štyri pracoviská, kde ich majstri Strednej umeleckej školy umeleckého priemyslu v Hodruši Hámroch zaučili do tajov razenia mincí, cizelovania kovov, výroby drôtených šperkov inšpirovaných filigránom a iných techník vytvárania ornamentov v kove. Domov sme odchádzali s dobrým pocitom a žiaci si vyrobené výrobky odniesli domov.

     • Koronavírus - usmernenie

      2. 3. 2020

      V súvislosti so šírením nového ochorenia COVID-19 vydalo Ministerstvo školstva SR dňa 28. 2. 2020 pod č. 2020/9906:1-A1000 usmernenie:

      V prípade, že žiaci boli alebo sa vrátili v najbližších dňoch z oblastí, kde sa potvrdil výskyt koronavírusu, musia takéto osoby v najbližších 14 dňoch od návratu kontrolovať svoj zdravotný stav.

      V prípade, že sa u ktorejkoľvek osoby, ktorá sa nachádzala v oblastiach, kde sa vírus vyskytol, objavia uvedené symptómy (teplota nad 38 oC, kašeľ, nádcha, bolesť svalov, bolesť kĺbov, sťažené dýchanie) za obdobie 14 dní, musí ostať doma, nechodiť priamo k lekárovi, kontaktovať lekára telefonicky a riadiť sa jeho príkazmi! Takáto osoba nesmie chodiť sama na pohotovosť alebo na infekčné oddelenie!

      Je dôležité dodržiavať všeobecné preventívne ochranné opatrenia: pravidelne si umývať ruky mydlom a vodou najmenej 20 sekúnd, použiť dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu, vyvarovať sa úzkeho kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest. Nedotýkať sa očí, nosa a úst neumytými rukami, pri kašľaní zakryť ústa a nos jednorazovou vreckovkou.

      Vylúčenie z vyučovania žiakov, ktorí neprejavujú  príznaky  ochorenia  len z dôvodu, že boli na pobyte v oblastiach postihnutých výskytom koronavírusu, nie je možné, ak žiak plní povinnú školskú dochádzku. V ostatných prípadoch (napr. materská škola) je na zvážení riaditeľa školy po dohode so zákonným zástupcom dieťaťa. Pokiaľ sa u detí a žiakov neobjavia klinické príznaky respiračného ochorenia, nie je dôvod ich obmedzovať. Takýto postup obdobne platí aj pre zamestnancov.

      Zároveň apelujeme na rodičov, aby neposielali dieťa do školy s príznakmi ochorenia.

      Celé usmernenie MŠ SR čítajte tu.

      WEB - Úrad verejného zdravotníctva

      Rozhovor s virológom na túto tému - RNDr. Boris Klempa, DrSc. 

       

     • Karneval

      21. 2. 2020

      Fašiangové obdobie sme ukončili na našej škole tradičným karnevalom. Okrem hier a zábavy žiaci videli regionálny program  "Pochovávanie basy" v podaní žiakov 7.A a 8.A triedy. Karneval sme spestrili bohatou tombolou.

      Fotoalbum TU.

     • Čas premien

      17. 2. 2020

      Dňa 30.1.2020 sa žiačky 7.A zúčastnili besedy "Čas premien" – Medzi nami dievčatami pod vedením Mgr. Holecovej. Následne ďalšiu vyučovaciu hodinu absolvovali chlapci z 8.A a 7. A besedu pod názvom "Na ceste k mužnosti".

     • Posedenie pri jedličke V DD a DSS

      14. 1. 2020

      Dňa 17.12.2019 boli deti z I. oddelenia ŠKD pod vedení pani vychovávateľky Danky Luptákovej navštíviť DD a DSS. Našich starkých sme potešili vianočnými piesňami, koledami a básničkami. Bolo super stráviť v ich spoločnosti pár chvíľ, zdieľať s nimi našu lásku, vďaku a pekné chvíle. Všetkým starkým sme rozdali aj darčeky a vianočné pozdravy. Na záver sme si už tradične zaspievali spoločnú koledu a popriali sme im veľa šťastia a zdravia do nastávajúceho nového roka. Našou snahou bolo spríjemniť starkým sviatočné vianočné chvíle a to sa nám aj podarilo, za čo sme boli odmenení veľkým potleskom.

     • Vianočná besiedka v 1. oddelení ŠKD

      14. 1. 2020

      Po celoročnej práci v ŠKD si deti z I. oddelenia vyzdobili svoju triedu a pripravili sa spoločne na vianočnú besiedku. Pár dní pred besiedkou doma vlastnoručne vyrábali darčeky pre svojich tajných priateľov. Naučili sa spoznať hodnotu Vianoc aj vďaka tomu, že nie je dôležité byť obdarovaný, ale aj vedieť niekoho obdarovať. Celé popoludnie sa nieslo vo vianočnom duchu, deti pozerali vianočné rozprávky, spievali koledy, tancovali. Všetci sa výborne zabávali. Medzi tanečnými kolami súťažili a pochutnávali si sa na rôznych dobrotách. Tie im pripravila ich pani vychovávateľka Danka Luptáková, aj za pomoci niektorých rodičov. Po rozbalení darčekov si deti spoločne zavinšovali veľa zdravia, šťastia a úspechov v nastávajúcom Novom roku 2020. Domov si odnášali kopec zážitkov a malé darčeky od svojej pani vychovávateľky.

      Fotoalbum TU.

     • Vianočný večierok v ŠKD 2

      9. 1. 2020

      Deti z II. oddelenia ŠKD dňa19.12.2019 privítali blížiace sa Vianoce vianočným večierkom. Tancovali, spievali, hrali sa a zabávali. Pod stromčekom si našli balíčky od pani vychovávateľky Petronely Uhrinovej, ale aj od detí navzájom. Deti si posadali do kruhu okolo stromčeka a postupne si rozdávali darčeky. Každé dieťa si pripravilo pre svojho kamaráta krátke poďakovanie za všetko, čo pre neho robí a podalo mu darček. Týmto milým gestom všetky deti vyjadrili úctu voči svojim kamarátom a spolužiakom a popriali si navzájom krásne VIANOCE.

     • Tradície na Luciu

      13. 12. 2019

      V kalendári je 13. december sviatkom sv. Lucie. Tento magický dátum v minulosti sprevádzali rôzne zvyky, tradície a obyčaje. Naše dievčatá Janka Lapinová, Terezka Cerovská, Zuzka Kráľová, Viktorka Vilhanová a Veronika Mališová nám ich dnes pripomenuli a zahalené v bielych plachtách povymetali všetky kúty školy, aby vyhnali strašidlá, zlých duchov, temné sily, choroby a trápenia. Janka Lapinová navyše tieto vystúpenia sprevádzala na drumbli. Ďakujeme dievčatá :-)

      Celý album tu.

     • Letom svetom s Poľanou

      13. 12. 2019

      Vo štvrtok 12. 12. 2019 o 10:00 hod. sme sa zúčastnili v Podpolianskom múzeu v Detve slávnostného vyhlásenia výsledkov a odovzdania cien. Žiaci sa zapojili do projektu LETOM SVETOM S POĽANOU. Do kreatívnej súťaže sa zapojilo viac ako stovka nadaných mladých ľudí z Podpoľania. Vo svojich prácach preukázali nielen veľkú dávku talentu, ale najmä pozitívny vzťah k prírode a hrdosť k domovine. Cenu za grafické spracovanie a ako absolútny víťaz súťaže bol Dávid Kamenský z 9.A a 3. miesto za video - Poľana získala Viktória Banská zo 7.A.

     • Vianočný výchovný koncert

      13. 12. 2019

      Aj my sa pripravujeme na VIanoce. Máme vianočnú výzdobu a namiesto zvonenia počúvame vianočné melódie. V tento adventný čas sa v utorok 10.12.2019 v telocvični našej školy uskutočnil vianočný výchovný koncert, ktorý nám poskytla AMOS umelecká agentúra z Prešova. Všetci sme si to užívali.

     • Medovníkové mesto

      6. 12. 2019

      Zapojili sme sa do 4. ročníka projektu "Medovníkové mesto", ktoré organizuje mesto Hriňová. Medovník "Horský hotel Poľana" pripravovali dievčatá zo 6.A, 7.A a 8.A triedy, najmä Ema Horníková a Sára Koňarčíková. Naša materská škola sa do projketu zapojila s medovníkom "Drevenica". Za podporu pri pečení a zdobení ďakujeme pani Anne Uhrínovej.

     • Vybíjaná - mladší žiaci

      25. 11. 2019

      Nový úspech našej školy:

      V okresnom kole dňa 14.11.2019 naši žiaci - tretiaci a štvrtáci, získali 1. miesto a v regionálnom kole dňa 22.11.2019 si vybojovali 2. miesto.

      Janka Cerovská
      Alexandra Cerovská
      Viktória Salvová
      Kassia Sibylová
      Sofia Svoreňová
      Sofia Krnáčová
      Štefan Bystrianský
      Adam Ľalík
      Martin Báťka
      Ján Malček
      Ján Hronec
      Michal Paprčka

      Srdečne grartulujeme :-)
       

     • Hovorme o jedle - celoštátne kolo

      25. 11. 2019

      Nový úspech našej školy:

      Jana Lapínová: ocenená vo výtv. súťaži
      Monika Bystrianská: ocenená vo fotog. súťaži

      Dňa 22.11. sa žiačky Janka Lapínová a Monika Bystrianská zúčastnili slávnostného vyhodnotenia a odovzdávania cien víťazom súťaže Hovorme o jedle, pod vedením Ing A. Ďuricovej. Do súťaže sa zapojilo 407 škôl z celého Slovenska. Jednotlivé témy dňa boli ocenené jednou cenou. Janka Lapínová bola ocenená za výtvarnú prácu na tému ,, Mlieko a mliečne výrobky od slovenských kravičiek ,,. Monika Bystrianská vo fotografickej súťaži OČAMI GURMÁNA zvíťazila na tému ,, Cukry, tuky, bielkoviny,,.  A taktiež vyhlásená denná téma: Mlieko a mliečne výrobky od slovenských kravičiek Víťazná škola: Základná škola s materskou školou, Krivec 1355, 962 05 Hriňová  z Banskobystrického  kraja, bola ocenená aj finančnou cenou 330 eur. Ceny odovzdávala Ing. Gabriela Matečná ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Príspevok bol aj v Televíznych novinách RTVS.

      Srdečne gratulujeme :-)

     • Zber šípok

      21. 11. 2019

      Zapojili sme sa do zberu šípok, ktorý organizujú Lesy SR. Naša škola vyzbierala 261,34 kg šípok. 
      Tu sú žiaci, ktorí nazbierali najviac šípok. 


      Alžbetka Zaušková, 20,75kg
      Peter Suja, 1.A, 18,7kg
      Patrik Staňo, 28,1kg
      Adam Hanes, 14,15kg
      Michal Hanes, 14,15kg


       

     • iBobor - celoštátne kolo

      21. 11. 2019

      Aj tento rok sme sa zapojili do celoslovenskej informatickej súťaže iBobor, ktorá sa konala v dňoch 11. - 15.XI.2019 vo viacerých kategóriách. Teší nás, že z 82 zapojených žiakov bolo 23 úspešných riešiteľov.

      Srdečne im gratulujeme.

      Viac o tejto skvelej súťaži sa dozviete na https://www.ibobor.sk/index.php

      Nový úspech našej školy:

      Matej Baláž: úspešný riešiteľ
      Samuel Krnáč: úspešný riešiteľ
      Marek Sedliak: úspešný riešiteľ
      Vincent Eliáš Sibyla: úspešný riešiteľ
      Liliana Krnáčová ml.: úspešný riešiteľ
      Terézia Malatincová: úspešný riešiteľ
      Adam Debnár: úspešný riešiteľ
      Jozef Kráľ: úspešný riešiteľ
      Martina Sedliaková: úspešný riešiteľ
      Alžbetka Zaušková: úspešný riešiteľ
      Lenka Matúšková: úspešný riešiteľ
      Sofia Svoreňová: úspešný riešiteľ
      Viktória Salvová: úspešný riešiteľ
      Lukáš Gibaľa: úspešný riešiteľ
      Kevin Čonka: úspešný riešiteľ
      Adam Hanes: úspešný riešiteľ
      Šimon Hriň: úspešný riešiteľ
      Martina Gondášová: úspešný riešiteľ
      Petra Fašková: úspešný riešiteľ
      Daniel Tuhársky: úspešný riešiteľ
      Ema Horníková: úspešný riešiteľ
      Adela Bečárová: úspešný riešiteľ
      Erika Lalíková: úspešný riešiteľ

      Súťaž: iBobor
      Kolo: Celoštátne kolo

       

     • Testovanie 5

      15. 11. 2019

      Oznamujeme rodičom našich piatakov, že Testovanie 5 sa uskutoční v stredu 20.11.2019 od 7.45 do 11.10 hodiny. Ostatné hodiny podľa rozvrhu tohto dňa sú zrušené. 

     • Halloweenská párty v ŠKD

      19. 11. 2019

      Dňa 5.11.2019 sa v ŠKD (2.oddelenie) konala HALLOWENSKÁ PARTY pod vedením  Mgr. Petronely Uhrinovej. Žiaci plnili niekoľko súťažných úloh, z ktorých prví traja výhercovia boli odmenení. Počas párty žiaci tancovali, zabávali sa, predvádzali svoje hallowenské oblečenie - masky. Všetci žiaci mali pripravené občerstvenie. Každý žiak na záver dostal balíček.

     • Návšteva v Domove dôchodcov

      19. 11. 2019

      Dňa 28.10.2019 vybraní žiaci ŠKD - 2.oddelenie (D. Matejovská, V. Salvová, V. Krnáčová, K. Balážová, K. Matúšková, J. Hronec 4.A a N. Fedorová, N. Škorňová 3.A) pod vedením  Mgr. Petronely Uhrinovej, navštívili Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Žiaci potešili kultúrnym programom dôchodcom a zarecitovali básne o starých rodičoch, zaspievali pieseň Jabĺčko a zatancovali. Po programe dôchodcom odovzdali vlastnoručne vyrobené darčeky.

     • Môj miláčik

      5. 11. 2019

      Žiaci 6.A na hodine biológie svojim spolužiakom priblížili život a starostlivosť o svojho miláčika – zvieratko. V rámci tohto projektu sme rozvíjali aj finančnú gramotnosť, keď žiaci spolužiakom priblížili vstupné náklady pri zakúpení zvieratka a následné dennodenné finančné náklady na ich život.

     • Exkurzia - Uhlisko

      5. 11. 2019

      Žiaci 5.A triedy sa 29.10. 2019 zúčastnili exkurzie Hriňová - Uhlisko. Počas exkurzie plnili úlohy lesnej pedagogiky. Sprevádzal ich Ing. Šever a Ing. Kamenská z Lesnej správy v Hriňovej. Žiaci mali možnosť spoznávať dreviny v regióne s odborným výkladom. Taktiež pozorovali život daniela škvrnitého a muflóna lesného v lesnej obore.

     • Exkurzia Orava

      4. 11. 2019

      Dňa 25.10.2019 sa žiaci 6. - 9. ročníka s p. učiteľkami Bečárovou a Paučovou zúčastnili literárnej exkurzie na Oravu. Navštívili expozície Oravského múzea, kde sa dozvedeli množstvo zaujímavých a užitočných informácií o Kukučínovi, Hviezdoslavovi a iných významných rodákoch Oravy. Pútavú prehliadku umocnilo nádherné jesenné počasie a dominantný Oravský hrad. Z informácií a zážitkov budú žiaci čerpať na vyučovaní, ako aj v ďalšom živote.

     • Hovorme o jedle

      25. 10. 2019

      Aj tento školský rok sme sa zapojili do VII. ročníka týždňa HOVORME O JEDLE od 14. októbra 2019 do 18. októbra 2019. Počas týždňa HOVORME O JEDLE sme sa aktivitami zapojili do štyroch oblastí:

      1. súťažno-vzdelávacia aktivita "HOVORME O JEDLE"
      2. výtvarná súťaž "CHUTNÉ MAĽOVANIE"
      3. literárna súťaž "POZNÁM ZDRAVÉ POTRAVINY, Z MÔJHO MESTA ČI DEDINY"
      4. fotografická súťaž "OČAMI GURMÁNA".

      Zapojili sme sa do 6 denných tém.

      Pondelok ( 14. 10. 2019)

      1. Vyhlásená denná téma: Chlieb, pečivo, obilniny, cestoviny, zemiaky

      2. Vyhlásená denná téma: Nezabúdaj na raňajky

      Utorok (15. 10. 2019)

      1. Vyhlásená denná téma: Zelenina, ovocie, orechy z našich sadov

      2. Vyhlásená denná téma: 5 porcií ovocia a zeleniny denne

      Streda (16. 10. 2019)

      1. Vyhlásená denná téma: Mlieko a mliečne výrobky od slovenských kravičiek

      2. Vyhlásená denná téma: Dodržiavaj pitný režim

      Ako hlavné témy, z ktorých sme poslali aj súťažné príspevky boli :

      1. Vyhlásená denná téma: Chlieb, pečivo, obilniny, cestoviny, zemiaky

      2. Vyhlásená denná téma: Zelenina, ovocie, orechy z našich sadov

      3. Mlieko a mliečne výrobky od slovenských kravičiek

      Vyučovanie v tento týždeň sa nieslo v triedach v danom duchu. Niektoré hodiny boli chutné a hlavne zdravé. Prostredníctvom zážitkového vyučovania, vzájomného učenia sa detí formou skupinovej práce, rovesníckeho vzdelávania sme sa  v rámci jednotlivých vyučovacích hodín spracúvali témy: Mlieko a mliečne výrobky; Pekárenské výrobky; Ovocie, zelenina a orechy. Pri tvorbe úloh, materiálov sme sa zamerali na produkty, ktoré vyrábajú potravinárske firmy v našom meste. Boli sme na exkurziách mliekareň Koliba Hriňová, pekáreň Bobro Hriňová.

      Jednotlivé aktivity boli zamerané na aplikáciu vedomostí z matematiky a slovenčiny /rysovanie, tvorba tabuliek, slovné úlohy, čítanie s porozumením, vyhľadávanie informácií v texte, pravopisné pravidlá, slohové útvary, usporiadanie slov podľa abecedy a pod./ Okrem edukatívnych aktivít samozrejme nechýbala zábava v podobe ochutnávky dobrôt, „Hádanky pre chuťové poháriky“, veľký úspech mala „Súťaž o najkrajšie mliečne fúzy“, vlastná výroba ovocných štiav a tvorivé výtvarné dielne.

      Tieto dni plné aktivít boli pre deti určite prínosné, pretože sa opäť niečo nové dozvedeli, spoznali aj iné stránky osobností svojich spolužiakov pri tímovej práci. Pozitívom je aj fakt, že sa v dôležitých rolách predstavili aj tí, ktorí majú problémy s komunikáciou a vlastnou prezentáciou. Hravá a pokojná atmosféra dala všetkým príležitosť nadobudnúť príjemný zážitok a veselú náladu.

     • Mystérium podzemia Ľubietovej

      18. 10. 2019

      Dňa 7. októbra sa 15 žiaci našej školy pod vedením pani učiteľky Ďuricovej zúčastnili exkurzie MYSTÉRIUM PODZEMIA ĽUBIETOVEJ. Po príchode žiaci navštívili historické priestory obce, nakoľko Ľubietová patrila v minulosti k banským mestám. Exkurziou nás sprevádzal pán starosta Ing. P. Zajac. Ukázal nám v historických izbách artefakty týkajúce sa baníctva zozbierané v obci. Následne žiaci putovali Náučným banským chodníkom Ľubietová. Na Podlipe videli zostatok po ťažbe medi obrovské haldové pole. Ložisko bolo rozfárané minimálne 18 štôlňami v nadmorskej výške 500 až 760 m n. m. Väčšina z nich je zavalená, prístupná je cca 50 metrová štôlňa Andreas, kresanica Dolný Johan, kresanica Horný Johan a vojsť sa dá aj do bane Ladislav. Na odvaloch je možné nájsť pseudomalachit, malachit, kuprit a zriedkavo preslávený ľubietovský zelený minerál libethenit so skleneným leskom. Žiaci jednotlivé prístupné štôlne a baňu aj navštívili. Počas exkurzie sme spolupracovali aj s pracovníkmi CHKO, za čo im patrí veľké ĎAKUJEME.

      Celý fotoalbum tu.

     • Tvorivé dielne s hlinou

      16. 10. 2019

      Cieľom keramických tvorivých dielní je zvyšovať kreativitu a zručnosť detí, prehlbovať ich záujem o tvorivú činnosť. Žiaci 1. stupa a žiaci 7.A a 8.A sa zapojili do tvorivých dielní, využili ponuku pána Novotňáka a vyskúšali si prácu s hlinou, vyrobili rôzne hlinené postavičky. Deti boli nadšené, vyrobili si darčeky, ktoré môžu využiť pri rôznych príležitostiach. 

     • Európsky deň jazykov

      30. 9. 2019

      Dňa 26.9.2019 sa aj v našej škole slávil Európsky deň jazykov. V rámci aktivít sme mali možnosť  komunikovať po anglicky s hosťami pani Michaela Senesi-Goodacre s manželom  (rodeným anglicky hovoriacim) Simon Goodacre. Ďakujeme im za ich ochotu a obohatenie, ktoré nám v tento deň priniesli. Ďalšie aktivity slúžili na uvedomenie si jazykovej rôznorodosti a potreby vzdelávať sa v tejto oblasti. Žiaci pracovali v skupinách, v ktorých plnili rôzne zadania.

     • Účelové cvičenie

      30. 9. 2019

      Dňa 27. 9. 2019 sa žiaci piateho, šiesteho a siedmeho ročníka v počte 48 žiakov zúčastnili účelových cvičení na Kaľamárke. Žiaci boli rozdelení do 5 družstiev. Postupne sa posúvali na jednotlivé stanovištia. Počas jednotlivých aktivít žiaci spoznávali drobné živočíchy v hrabanke lesa, hrali sa ekohry, učili sa založiť oheň, opekali si. Spoznávali faunu, flóru a podmienky vzniku Kaľamárky. Najzaujímavejším stanovišťom bola možnosť liezť na skaly. Žiaci pracovali v skupinách v teréne. Taktiež kráčali a orientovali sa podľa turistických značiek. Pani učiteľka Ďuricová spolupracovala s pracovníkmi CHKO Poľana, ktorí nám preplatili sponzorsky aj cestu autobusom, za čo im patrí veľké ĎAKUJEME.

      Žiaci 8. a 9. ročníka absolvovali účelové cvičenie na Pivničke. Plnili topogragické úlohy.  Účelové cvičenie na Kaľamárke ich čaká v júni.

      Fotoalbum TU

     • Atletika - Okresné kolo

      12. 6. 2019

      Nový úspech našej školy:

      Lucia Horváthová: 1. miesto, Hod kriketovou loptičkou
      Lucia Horváthová: 3. miesto, Skok do diaľky
      Sofia Krnáčová: 2. miesto, Skok do diaľky
      Lukáš Borák: 1. miesto, Hod kriketovou loptičkou
      Petra Fašková: 2. miesto, Hod kriketovou loptičkou
      Jaroslav Cerovský: 2. miesto, Hod kriketovou loptičkou
      Sofia Krnáčová: 3. miesto, Beh 50 m

      Súťaž: Atletika
      Kolo: Okresné kolo

      Gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu :-)

     • Deň remesiel

      3. 6. 2019

      Naša škola sa   piatok premenila na veľké „jarmočisko“, kde svoje výrobky  predstavili remeselníci z regiónu. Žiaci si mohli vyskúšať vlastnoručne vyrezávanie do dreva, výrobu a spracovanie ovčej vlny, zdobenie perníkov, výrobu krojov, spracovanie drôtu na rôzne ozdoby na kroj, ťahanie a zapletanie syrových korbáčikov, výrobu osúchov.

      V kultúrnom programe vystúpili súbory Vrchárik a Hviezdička, spevácka skupina Javorinka, spevácke talenty z Vígľaša, pán Cerovský zanôtil na fujare. V súťaži "Naj muzikant školy" sa predstavili žiacii hrou na heligónke, harmonike či husliach. Záverečnou bodkou bolo vystúpenie našich ôsmakov s programom spojeným s váľaním mája. Mladšie deti mali možnosť povoziť sa na voze s koníkmi rodiny Salvovcov.

      Srdečnú vďaku vyjadrujeme našim sponzorom. Bolo to veľmi zaujímavé podujatie, ktorým sme vyjadrili myšlienku, že na odkaz našich predkov a ľudové tradície v našom regióne nezabúdame.

      Fotoalbum tu

       

       

     • Týždeň regiónu

      30. 5. 2019

      Tento týždeň je u nás pestrý a veselý. Učitelia i žiaci prichádajú do školy v krojoch, namiesto zvonenia počuť zo školského rozhlasu ludové piesne, v triedach i telocvični počuť heligónku. 

     • Atletika - Okresné kolo

      20. 5. 2019

      Nový úspech našej školy:

      Matúš Panica: 1. miesto, hod kriketovou loptičkou
      Jana Lapínová: 1. miesto, hod kriketovou loptičkou
      Patrik Majer: 3. miesto, hod kriketovou loptičkou

      Súťaž: Atletika
      Kolo: Okresné kolo

      Srdečne gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu :-)

       

     • Deň Zeme

      7. 5. 2019

       Počas našich aktivít cez DEŇ ZEME --  žiaci si definovali, opakovali čo to je separovaný zber, prečo sa vôbec robí separovaný zber. Následne si žiaci vymenovali čo do takých košov na separovanie podľa sfarbenia patrí a aplikovali získané vedomosti v aktivitách. Využívali sme rovesnícke vzdelávanie, ktoré viedli žiaci 9.A triedy. Pri týchto aktivitách sme plnili aj afektívne ciele, pretože žiaci pracovali v skupinách, kde nie len počúvali, ale aj reagovali a hovorili svoj názor na danú problematiku. V environmentálnych aktivitách si žiaci osvojovali aj jednoduché pohybové zručnosti. Žiaci tiež plnili aj výchovné ciele pri danej problematike, lebo pracovali v skupinách, kde žiaci vyhľadávali informácie, triedili, vedeli vyjadriť svoj názor.

      Druhá časť žiakov – žiaci 7.A, 7.B a 8.A  sa zúčastnili exkurzie v Detve. Najskôr si vyskúšali triedenie odpadu a následne sa zúčastnili besedy na skládke odpadu.

      Ďalšou časťou Dňa Zeme bola spolupráca s pracovníkmi  LZ Kriváň a Lesnej správy Hriňová, ktorí nám vytvorili päť stanovíšť. V prvom rade žiaci sa učili správne vymenovať a zatriediť semená stromov, objasniť si problematiku lykožrútov, učili sa porovnávať a správne priradiť stopy zvierat, spoznať štruktúru dreva, priradiť čas rozpadu k odpadkom. Samozrejme boli zahrnuté aj výchovné ciele žiaci sa učili počúvať, správne sa začleniť v skupine, aktívne pozorovať. Taktiež boli splnené aj psychomotorické ciele, pretože žiaci si vyskúšali svoje jednoduché psychomotorické zručnosti – skladačky. V neposlednom rade aj svoje zmysly v dotykovom chodníku, sluch v načúvaní zvuku a čuch a zrak v pozorovaní sušených rastlín.  

      Celý fotoalbum tu

     • Veľkonočný poldeň na 1. stupni

      7. 5. 2019

       

      Žiaci prvého stupňa si pripomenuli čaro Veľkej noci formou blokového vyučovania. 17.aprílový deň patril aktivitám, ktoré väčšine detí ujasnili pôvod a význam osláv týchto najdôležitejších kresťanských sviatkov. Tradície, zvyky v minulosti ale aj v prítomnosti boli súčasťou zadaných úloh. Pri práci v skupinách si deti overili svoje zručnosti pri práci s textom, zároveň spoznali spôsob prípravy tradičných jedál, zdobili kraslice, plietli korbáče, dokonca vyrobili aj pozdravy pre svojich blízkych. Veselá pracovná atmosféra, tvorivé nápady a spokojnosť s vytvorenými "dielami" boli dôkazom úspešnej a užitočnej akcie.

      Celý fotoalbum tu

     • Beseda o NATO

      6. 5. 2019

      Dňa 30.4.2019 do našej školy zavítal plk. Ing. Pavel Marko, vojenský pridelenec pôsobiaci aj v bývalej Juhoslavii. Našim siedmakom, ôsmakom a deviatakom priblížil vznik a fugovanie NATO. Vysvetlil nám aj aktuálnu situáciu vo svete , otázky mieru a potrebu získavania pravdivých informácií a kritického myslenia. 

       

     • Vynášanie Moreny

      9. 4. 2019

      S príchodom teplých slnečných lúčov prichádza radostné obdobie, ktoré je vyjadrené vo zvykoch, tradíciách, riekankách, hrách a piesňach. Tradičné je i obradové ukončenie zimy a privítanie jari, ktoré si v rámci predmetu regionálna výchova pripomenuli žiaci 8. ročníka vynášaním Moreny. 

      Akcia sa uskutočnila dňa 15.4.2019 o 9.30. 

      Celý album tu

     • Tvorivá dielňa s hlinou

      16. 4. 2019

      Dňa 12.4.2019 mali prváci, druháci a siedmaci tvorivú dielňu s pánom Novotňákom zamerané na prácu s hlinou. Cieľom tvorivej dielne bolo zábavnou formou zvyšovať kreativitu, zručnosť detí a prehlbovať ich záujem o tvorivú činnosť. Pán Novotňák bol jedinečný a zábavný. Deti motivoval k zaujímavým výtvorom z hliny a objavil u niektorých výtvarný talent.

     • Zápis do 1. ročníka

      12. 4. 2019

      V pondelok 8. apríla zavítali na pôdu našej školy budúci prváci. V sprievode svojich rodičov absolvovali slávnostný zápis do prvého ročníka. Väčšina z nich zvládla svoju premiéru v škole na výbornú. Pri plnení úloh dokázali svoju šikovnosť v počtoch, kreslení, strihaní a niektorí sa s nami podelili o peknú básničku či veselú pesničku. Každý si za svoj výkon odniesol sladkú odmenu a drobný darček na pamiatku. Ich spokojné úsmevy boli dôkazom toho, že sa už teraz tešia na to, ako od septembra  zasadnú do školských lavíc.

      Fotoabum je tu.

     • Detský literárny Zvolen 2019 - Regionálne kolo

      1. 4. 2019

      Nový úspech našej školy:

      Juraj Rapčan: ocenený

      Súťaž: Detský literárny Zvolen 2019
      Kolo: Regionálne kolo

      Srdečne gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu :-)

       

                                                                                Myška

      Malá myška chcela byť vtákom. Jedného rána zbadala dva lopúchy a vďaka nim si myslela, že by mohla lietať. Vyliezla na konár stromu a skočila. Začala mávať lopúchmi. Mávala nimi tak rýchlo, že sa jej lopúchy zlomili a myš spadla na zem.

      PONAUČENIE: Buď radšej sám sebou ako niekým iným.

       

       

                                                                         

       

     • Lyžiarsky výcvik

      21. 3. 2019

      V dňoch 11.3. - 15.3.2019 absolvovalo 15 žiakov 8.A triedy lyžiarsky výcvik na Táľoch. Všetci zúčastnení žiaci sa naučil lyžovať. Žiaci sa vrátili do lavíc s krásnymi zážitkami a chuťou ďalej sa v lyžovaní zlepšovať. Naša vďaka patrí pánovi Hrbáňovi z penziónu Bystrinka, kde sa o ôsmakov postarali prekrásnym ubytovaním a super stravou. Ďakujeme tiež Mgr. Martinovi Klimentovi a zdravotníčke Katke Spodniakovej. 

     • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

      19. 3. 2019

      Kategória 1

      poézia

      1. Juraj Matyáš Krahulec, 4.A
      2. Alžbetka Zaušková, 2.A
      3. Lenka Matušková, Nela Bariaková, Natália Škorňová, 2.A      

      próza

      1. Martina Gobdášová, 4.A
      2. Viktória Salvová, 3.A
      3. Laura Šulajová, 4.A

            cena poroty: Vincent Eliáš Sibyla, Samuel Krnáč, 1.A

       

      Kategória 2

      próza

      1. Lukáš Strigáč, 6.A
      2. Sara Koňarčíková, 6.A

       

      Kategória 3

      próza

      1. Veronika Mališová, 7.B
      2. Silvia Bystrianska, 7.B

       

     • Návrat k tradíciám

      18. 2. 2019

      Na netradičnej hodine sme sa dozvedeli o hriňovskom a detvianskom kroji priamo od pani Martiny Hriňovej, pranetere profesora Štefana Nosáľa, ktorá nám priniesla historicky hodnotné ukážky ženského a mužského kroja. Žiaci si ho mohli aj vyškúšať a vyfotiť sa v ňom. Dozvedeli sa, ako sa volajú jednotlivé časti kroja aj dobovými a nárečovými pomenovaniami. Netradičnej hodiny sa zúčastnila ja Miška Šufliarska, členka folklórneho súboru Podpoľanec, ktorá priniesla aj ukážky častí kroja po svojich predkoch, v súbore sa stará o kroje a vyhrala titul "Kráľovná Poľany".

     • Čas premien

      13. 2. 2019

      Pani učiteľka Ďuricová zorganizovala akreditované prednášky MP Education s pani Mgr. V. Holecovou - Čas premien. Besedy sa zúčastnili žiaci  3. a 4. ročníka na tému Na svete nie si sám a dievčatá 7. ročníka na tému Dospievanie u dievčat. 

     • Korčuľovanie

      5. 2. 2019

      Žiaci 3.A a 4.A triedy dňa 25.1. využili výborne pripravené mestské klzisko a obuli si kočule. Ďakujeme rodičom pánovi Krahulcovi, pánovi Faškovi a pani Hriňovej za pomoc.

     • 23. školský ples

      5. 2. 2019

      Dňa 2.2.2019 sa v MsKS uskutočnil 23. školský ples. O kultúrny program sa postarala rodina Oláhová - pán asistent Milan Oláh, Marek Oláh a Majka Oláhová. Do tanca nám hrala skupina Syntakt. Bohatá tombola už tradične spestrila školský ples.

      Fotoalbum tu.

     • Vianočný program - Deti deťom

      9. 1. 2019

      Posledný deň pred Vianočnými prázdninami sme strávili v duchu blížiacich sa Vianoc. V školskej jedálni nám pani kuchárky pripravili prekvapenie - sladký perník a punč. Po vianočnej burze na nás čakal vianočný program - Deti deťom. Program mapoval tradície nášho regiónu v predvianočnom a vianočnom období. Okrem žiakov našej školy sa na programe aktívne podieľali aj naši absolventi, ktorým týmto srdečne ďakujeme. Poďakovanie patrí všetkým účinkujúcim a pani učiteľkám, ktoré sa podieľali na nácviku programu. Osobitné poďakovanie patrí učiteľskému organizačnému tímu - pani učiteľkám Bečárovej, Kamenskej a Krnáčovej.

      Naša školská fotografka, pani učiteľka Zuzka Marcineková, vám tento deň sprostredkuje bohatým fotoalbumom. 

      Celý fotoalbum je tu.

      Za kamerou stála pani učiteľka Jožka Babicová.

     • Medovníkové mesto

      7. 12. 2018

      Do galérie Medovníkové mesto boli pridané fotografie.

      Koncom novembra sme s pani učiteľkou Demočovou a dievčatami zo 6.A, 7.A, 7.B a 8.A triedy piekli pekníkovú krajinku na výstavu Medovníkové mesto, ktorú už tradične organizuje MsKS v Hriňovej. Dievčatá piekli, lepili, zdoili a krajinka bola na svete. Za odbornú pomoc, výrobu cesta a polevy ďakujeme našej mamke Ani Uhrínovej. Ďakujeme.

     • Výstava "Z uteráka do hliny"

      12. 11. 2018

      Dňa 9.11.2018 sme navštívili so siedmakmi a ôsmakmi výstavu keramiky "Z uteráka do hliny". Autorkou keramických výrobkov je Ing. Vilma Babicová. Pani Babicová aplikuje ľudovú výšivku na predmety vyrbené z hliny. Výstavu sprevádza aj prezentácia k zhotovovaniu výrobkov z hliny. Ďakujeme pani Babicovej za pekné námety na tvorbu a zviditeľňovanie Podpoľania.

     • Divadlo - Európsky deň jazykov

      6. 11. 2018

      Do galérie Divadlo - Európsky deň jazykov boli pridané fotografie.

      Každoročne slávený Európsky deň jazykov sme tento rok spolu spolu so žiakmi oslávili trochu inak. Vychutnali sme si anglické predstavenia pripravené profesionálmi z Martina. Dňa 23.10.2018 v DK AS v Detve žiaci 3. - 6. ročníka navštívili hru Bold rabbit in Africa a žiaci 7. - 9. ročníka absolvovali predstavenie The onlines. Veľmi pekne ďakujeme skvelým hercom za krásny kultúrny anglický zážitok.

     • Exkurzia Spiš

      5. 11. 2018

      Do galérie Exkurzia Spiš boli pridané fotografie.

      Dňa 19.10. sa vybrali  žiaci 5. - 9. ročníka, ktorí mali záujem spoznávať Spišský región, na exkurziu zameranú na históriu, literatúru a výtvarné umenie či architektúru. Navštívili sme viaceré pamiatky UNESCO. Medzi dominanty určite patril Spišský hrad, ktorý preskúmali s veľkým záujmom. Nezabudnuteľné bolo mesto Levoča, jeho Historická radnica s príbehom o Levočskej bielej panej, Rodný dom rezbára Majstra Pavla a oltár v Chráme sv. Jakuba, ktorý sa pýši viacerými prvenstvami. Informácie z exkurzie žiaci spracovali formou plagátu a na hodinách informovali spolužiakov.

     • Anjelske dni

      5. 11. 2018

      Do galérie Anjelske dni boli pridané fotografie.

      S ôsmakmi a siedmakmi sme 26.10.2018 navštívili sochárske sympózium Anjelske dni "Angels days", ktoré zorganizovalo mesto Hriňová v spolupráci s umeleckou agentúrou Mikael. Na Podpolianskom námestí si žiaci sledovali tvorbu umeleckých diel z dreva a kovu, ktoré predvádzali pán Milan Nemeš, Lukáš Ľalík (náš bývalý žiak) a žiaci ZUŠ Hriňová. Vznikla pamätná socha pri príležitosti 100. výročia ukončenia 1. svätovej vojny venovaná vojnovým obetiam. Žiaci mali možnosť aj vlasnoručne si vyskúšať prácu s drevom za pomoci Lukáša Ľalíka.

     • Exkurzia na Uhlisko

      4. 11. 2018

      Do galérie Uhlisko boli pridané fotografie.

      Exkurzia zahŕňala niekoľko cieľov:

      • Žiaci budú vedieť porovnať a spoznať časti jednotlivých zástupcov ihličnatých a listnatých drevín. Žiaci budú vedieť vymenovať zástupcov vysokej lesnej zveri, húb a drevín v danej lokalite.
      • Žiaci dokážu vysvetliť prečo vymenované organizmy patria medzi vysokú lesnú zver a aký je rozdiel v ich stavbe tela napr. roh- paroh a spôsobe života vo voľnej prírode a v obore.
      • Žiaci si dokážu vytvoriť vhodné otázky pre pána horára, z ktorých si vedeli urobiť zápisky a následne ich spracovať do posterov, z ktorých vytvorili nástenku.

      Exkurziu pripravila pani učiteľka Alena Ďuricová.

       

      Celý fotoalbum tu

       

     • Hovorme o jedle

      4. 11. 2018

      Do galérie Hovorme o jedle boli pridané fotografie.

      Zapojili sme sa do VI. ročníka týždňa HOVORME O JEDLE, ktorý prebiehal  od 15. októbra 2018 do 19.októbra 2018. Cieľom súťažno-vzdelávacej aktivity bolo vyvolávať a podporovať spoluprácu a aktívnu účasť detí, a dospelých pri budovaní spôsobilosti k vhodnému výberu potravín a vhodného životného štýlu, schopnosti prevziať zodpovednosť za svoje zdravie, povedomie o význame potravín pri podpore regionálneho rozvoja, zamestnanosti a ochrane životného prostredia. Žiaci dokázali vymenovať druhy mliečnych výrobkov, popísať postup pri výrobe syre. Žiaci dokázali vytvoriť plagáty na tému potraviny a ŽP – separácia odpadu- obalov z potravín.

      Spôsob realizácie aktivity:

      • V rámci každého dňa v týždni „Hovorme o jedle“ boli vyhlásené denné témy so zameraním na potraviny a výživu – témy sa týkali konkrétnej potravinovej skupiny (podľa potravinovej pyramídy) a základných zručností a vedomostí v oblasti kvality a bezpečnosti potravín a zdravej výživy.
      • Úlohou žiakov a učiteľov základných škôl bolo vymyslieť a zrealizovať rôzne aktivity v rámci školy k stanoveným denným témam. Následne zo zrealizovaných aktivít k vybranej dennej téme pripravia súťažný príspevok vo forme metodického listu s metodickým materiálom a aj elektronickú prezentáciu.

      Témy :

         1. Zelenina, ovocie, orechy z našich sadov

         2. Odkiaľ jedlo pochádza

         3. Mlieko a mliečne výrobky od slovenských kravičiek.

         4. Potraviny a životné prostredie

      Na základe vybraných denných tém boli pripravené návrhy na jednotlivé aktivity s materiálmi, na ktorých pracovali učitelia s heterogénnou skupinou so žiakmi od piateho až po deviaty ročník.

      Ovocné a zeleninové taniere

         1.aktivita - príprava ovocných šalátov

         2.aktivita - súťaž o najkrajší ovocno - zeleninový tanier

         3.aktivita - dotazník a prieskum desiat

         4.aktivita - referáty a projekty na tému- Ovocie a zelenina Slovenska

         5.aktivita - Jabĺčkový deň - Hádanky pre chuťové poháriky

         6. aktivita- ovocné smoothie

      Vyrobme si vlastný syrček

         1.aktivita – výroba domáceho syrčeka a degustácia

         2. aktivita – výroba mliečnych nápojov a príprava nátierok

         3. aktivita – dotazník a prieskum

         4. aktivita – osemsmerovka, pracovný list

         5. aktivita – „Súťaž o najkrajšie mliečne fúzy“

         6. aktivita – mliečne darčeky od sponzora

         7. aktivita – separovanie obalov z mliečnych výrobkov a potravín

       

      Ďalšie plánované sprievodné aktivity v rámci týždňa „Hovorme o jedle“

      • výtvarná súťaž "CHUTNÉ MAĽOVANIE" tam sme zaslali jednu prácu v I. kategórii dvaja tretiaci a tri práce jednu za mlieko- B. Ďurica 9.A,a zelenina a ovocie – S. Ďurica 6.A, J. Babicová 9.A
      • literárna súťaž "Kúzlo dobrého jedla" sme zaslali tri práce v II. kategórii V. Mališová 7.B, H. Kováčová 7.A, S. Piovarčiová 8.A
      • Fotografická súťaž „Očami gurmána“ poslala som v I. kategórii E. Horníková, S. Ďurica, II. kategória E.Ľalíková

      Poďakovanie patrí pani učiteľke Alene Ďuricovej, ktorá akciu pripravila, ale aj sponzorom - Pekáreň Bobro a Mliekareň Koliba.

      Celý fotoalbum tu

     • Spracovanie kože

      11. 10. 2018

      Do galérie Spracovanie kože boli pridané fotografie.

      V rámci predmetu pracovné vyučovanie so zameraním na ľudové remeslá zavítal 5.októbra medzi siedmakov Janko Bariak, náš bývalý žiak a výrobca rôznych predmetov z kože ako napríklad biče, pastierske kapsy, kabelky, krpce a opasky ku krojom. Žiaci sa oboznámili s technikou výroby a sami si vyskúšali výrobu kľúčeniek a náramkov z kože. 

     • Exkurzia Atlantis Levice

      3. 10. 2018

      Do galérie Exkurzia Atlantis Levice boli pridané fotografie.

      Dňa 27.9. 2018 sme so žiakmi šiesteho až deviateho ročníka navštívili centrum Atlantis Levice. Počas exkurzie si žiaci vyskúšali viac ako 70 vystavených exponátov, medzi ktorými si každý našiel svoju obľúbenú „hračku“ . Formou zábavy a exponátov je tu vzdelávanie fyziky interaktívnym spôsobom. Následne sa žiaci zúčastnili dvoch tematických blokov prvý 9D simulátor, ktorý patrí medzi najmodernejšie simulátory. Vďaka širokej škále rôznych filmov sa žiaci ponorili do  virtuálneho sveta plného zážitkov. Druhý blok bol Krištof Kolumbus, ktorým sa žiaci preniesli do 15. storočia a objavili AMERIKU. 

      celý album tu

       

     • Divínsky Boyard 2018

      3. 10. 2018

      Do galérie Boyard 2018 boli pridané fotografie.

      Dňa 21.9. sa 20 žiakov našej školy zúčastnilo v duchu hesla "preventívne proti kriminalite vzdelávaním, pohybom a športovo, spoločne a tímovo" súťaže Divínsky Boyard. V nádhernom prostredí Zichyho kaštieľa v Divíne a priľahlom okolí boli pre žiakov pripravené stanovištia zamerané na aktivity s podporou prevencie kriminality detí škôl vzdelávaním, hrami a pohybom v prírode. Vyhodnotené boli súťažné družstvá a školy. Družstvo v zložení Adrián Čonka, Ema Horníková, Samuel Mališ, Adriana Uhrinová a Matúč Panica obsadilo druhé miesto, škola obsadila trietie miesto a zároven sme postúpili do finále, ktoré sa konalo 28.9. 

      celý fotoalbum tu

     • Účelové cvičenie

      24. 9. 2018

      Do galérie Účelové cvičenie boli pridané fotografie.

      V piatok 14.9. 2018  na našej škole prebehla akcia Účelové cvičenie, ktorú mnohí poznáte pod názvom Branné cvičenie. Na začiatku  sme si vyskúšali opustenie budovy v prípade vypuknutia poplachu. No veľa nových zážitkov sme získali vďaka úžasným hosťom - členka záchranárskeho tímu Hriňovej, pri ktorej sme sa učili základy prvej pomoci, dobrovoľní hasiči a hasičky z Hriňovej, pri ktorých sme si mohli vyskúšať, čo to obnáša byť dobrovoľným hasičom, policajti z Hriňovej, ktorí nám odpovedali na všetky otázky a ukázali veci, ktoré policajt v službe potrebuje. Teoretické a praktické zručnosti sme si overili aj v téme - improvizovaná civilná ochrana, prenos zraneného na 50 metrov, či dokumenty katastrof zo Slovenska aj sveta. Všetkým hosťom, organizátorom a zúčastneným  veľmi pekne ďakujeme. 

      celý album tu

     • MDD - Hriňovská žiacka olympiáda

      4. 6. 2018

      Tohtoročný Deň detí oslávili žiaci našej školy netradične. V duchu motta: "Hýb sa, uč sa a objavuj! si zašportovali a zabavili sa prostredníctvom Hriňovskej žiackej olympiády. Nechýbal úvodný ceremoniál s nástupom a hymnou, netradičné disciplíny ako hádzanie zemiakov do "fiľfasov", ukladanie dreva či slalom s fúrikom. Okrem športových výkonov bolo treba preukázať vedomosti z histórie nášho regiónu. Poďakovanie patrí sponzorom Mliekáreň KOLIBA, Tesco Hriňová a mamičkám z 3.A, ktoré pripravili pre deti občerstvenie. 

      celý fotoalbum tu

     • Stretnutie s misionármi

      25. 5. 2018

      Dňa 21.05.2018 našu školu navštívili misionári. Pripravili si pre našich žiakov nezvyčajný program. Prinútili nás zamyslieť sa nad osudmi ľudí, ktorí sa ocitli v núdzi a napriek tomu dosiahli svoje ciele. Podali nám osobné svedectvá o tom akú úlohu zohrala viera v ich živote. Tematiku nám priblížili scénkami a pesničkami. Program sa nám veľmi páčil. Naše poďakovanie patrí všetkým zúčastneným misionárom a hriňovskému pánovi farárovi, ktorý program sprostredkoval. 

     • Škola v prírode Ostrý Grúň

      9. 5. 2018

      V mesiaci apríl sme prežili päť krásnych slnečných dní v príjemnom prostredí Školy v prírode v Ostrom Grúni. Čas strávený s animátormi bol plný aktivít, vychádzok, hier a prekvapení. Naučili sme sa prekonávať rôzne prekážky v prírode, ako funguje podnikanie vo vlastných firmách, o histórii obce Ostrý Grúň v období vojny. Večer strávený pri táboráku bol plný rozhovorov, otázok, vtipov a úsmevných momentov. V piatok prišiel deň, keď sme sa museli rozlúčiť. Cestou späť sme navštívili Hvezdáreň a  planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom. Tam sme prenikli do tajomstiev Vesmíru a pozorovali sme Slnko. Domov sme sa vrátili unavení, ale s množstvom nezabudnuteľných zážitkov a spomienok na dni prežité v novom prostredí s novými priateľmi.

      celý fotoalbum

      Do galérie ŠkVP Ostrý Grúň boli pridané fotografie.

     • Deň Zeme

      26. 4. 2018

      Celoškolskou a celodennou akciou, ktorú pripravila pani učiteľka Ďuricová dňa 23.4. 2018 bol na našej škole DEŇ ZEME. Žiaci I. aj II. stupňa boli rozdelení do skupín a následne navštívili jednotlivé stanovištia, ktoré sa nachádzali v telocvični a v prírode okolo školy. Prvé až štvrté stanovište pripravili zamestnanci LZ Poľana. Žiaci spoznávali semená drevín, stopy zvierat, využili LOGICO PICCOLO,  LOGICO  PRIMO a MAGNETICKÉ TABULE od firmy MENTOR  a vyskúšali si zručnosti v pílení dreva. Piate až ôsme stanovište pripravili deviataci, žiaci našej školy. Dané stanovištia boli zamerané hlavne na zmysly detí a budovanie citlivého a pozorného vzťahu k prírode. Následne žiaci v triedach spracovávali informácie na postery na  tému DRAVÉ VTÁKY. Po absolvovaní všetkých aktivít (po 3.vyučovacej hodine) sa všetci žiaci 1. stupňa zúčastnili zberu odpadu - cez 4. vyučovaciu hodinu v okolí školy, pekárni a zastávok. Po absolvovaní všetkých aktivít (po 4.vyučovacej hodine) sa aj všetci žiaci 2. stupňa zúčastnili zberu odpadu - cez 5. vyučovaciu hodinu smerom do časti Riečka, Klopotovo a k hlavnej ceste.

      celý fotoalbum

     • Rétorika

      19. 4. 2018

      Dňa 17.4.2018 sa uskutočnilo školské kolo rétoriky.

      Víťazi prvej kategórie:

      1. miesto Veronika Málišová 6.A
      2. miesto Lukáš Strigáč 5.A
      3. miesto Daniela Paprčková 5.A

      Víťazi druhej kategórie:

      1. miesto Lea Koňarčíková 9.A
      2. miesto David Hriň 7.A
      3. miesto Simona Malčeková 8. A

      V okresnom kole v Detve nás reprezentovali: Veronika Mališová, Lukáš Strigáč, Lea Koňarčíková, David Hriň

       

      Dňa 20.4.2018 získala v okresnom kole Veronika Mališová 1. miesto a Lea Koňarčíková 3. miesto.

      Srdečne gratulujeme!

       

       

     • Zápis do 1. ročníka

      17. 4. 2018

      V pondelok 9.4. zavítali do našej školy budúci prváci so svojimi rodičmi, aby sa zapísali do 1. ročnika. Svoje vedomosti a schopnosti si overili v krajine Malého princa v rôznych úlohách. Zvládli ich naozaj veľmi dobre. Prajeme im veľa úspešných rokov na našej škole.

     • Deň učiteľov

      10. 4. 2018

      Žiaci si dňa 28.3. pripravili pre učiteľov prekvapenie v podobe pekného kultúrneho programu a blahoželaní. 

      Srdečne ďakujeme!

                                                                                                                                                 Vaši učitelia :-)

     • Hviezdoslavov Kubín

      22. 3. 2018

      Školské kolo  -  16.3.2018

      1. kategória - poéza 

      1. miesto - Martina Gondášová, 3.A
      2. miesto - Matyáš Juraj Krahulec 3. A, Ema Vilhanová 4.A
      3. miesto - Alexandra Golianová 4.A, Viktória Salvová 2.A

            CENA POROTY: Nelka Bariaková 1.A, Natálka Kováčová 2.A

       1. kategória - próza 

      1. miesto - Adriana Abrmanová 4.A
      2. miesto - Laura Šulajová 3.A
      3. miesto - Šimon Hriň 3.A, Daniela Sedliaková 3.A

      2. kategória - poézia

      1. miesto - Alexandra Matúšková, 5.A
      2. miesto - Veronika Malčeková, 5. A

      2. kategória - próza

      1. miesto - Veronika Mališová, 6.A
      2. miesto - Adela Bečárová, 6.A
      3. miesto - Lukáš Strigáč, 5.A

       3. kaetegória - próza

      1. miesto - Veronika Debnárová, 7.A
      2. miesto - Emma Máčaiová, 7.A
      3. miesto - Anton Krnáč, 7.A

       

      Okresné kolo - 20.3.2018

      2. kategória: próza -  2. miesto - Veronika Mališová, 6.A

      3. kategória: próza - 2. miesto - Veronika Debnárová, 7.A

      Obidve dievčatá postupujú na regionálne kolo. Gratulujeme!

       

     • Výstava trofejí

      15. 3. 2018

      Žiaci 5.A sa zúčastnili Výstavy trofejí, kde spoznali spôsob hodnotenia trofejí a zároveň sa dozvedeli o nesprávnom odstrele vysokej zveri. Piataci pracovali v skupinkách na rôznych tvorivých úlohách na tému lesa, pod vedením lesných pedagógov. Na záver sme si pozreli film venovaný problematike medveďa na Poľane.

     • Rozhýb kosti

      11. 3. 2018

      V našej škole sa realizuje projekt Rozhýb kosti. Projekt vypracovala Jozefína Babicová a bol podporený v programe Športujem rád a bezpečne z nadačného fondu Deti v bezpečí poisťovne Kooperativa. Projekt je zameraný na rozvoj nesúťažného športovania a pohybu detí a mladých ľudí. Vďaka finančnej podpore 1500 eur sme mohli do priestorov školských chodieb zakúpiť športové náradie - stolný tenis, stolný futbal, stolný hokej, basktebalové koše a lopty, gumy na skákanie, ktoré majú žiaci k dispozícii hlavne cez prestávky. Cieľom projektu je zvýšiť záujem žiakov o šport, rozvíjať u nich radosť z pohybu, z nesúťažného športovania, naučiť ich rešpektovať pravidlá i prijať trest za porušenie pravidiel, aktívnym pohybom cez prestávky znížiť výskyt problémového správania počas školských prestávok a v zároveň  rozvíjať dobré vzťahy s rodičmi v rámci Športových rodinných poobedí.

      Január

      V mesiaci január sme spoločne so žiakmi pracovali na tvorbe loga projektu, pravidiel, ktoré žiaci musia dodržiavať pri využívaní športového náradia na školských chodbách a zároveň aj trestov, ktoré budú nasledovať, ak pravidlá porušia. V prípravnej januárovej fáze projektu sme na každú školskú chodbu umiestnili nástenky s rozvrhom "prestávok", s pravidlami, trestami a samozrejme reklamnými logami našich sponzorov.  Pripájame fotky z úvodnej januárovej fázy projektu.

      V mesiaci február sme konečne naše prázdne, veľké chodby naplnili športovým náradím. Žiaci sa už nevedeli dočkať, kedy príde ich čas cez prestávku. Okrem využitia športového náradia cez prestávky sme spoločne tvorili reklamné letáky na propagáciu 1. Športového rodinného poobedia, ktoré sa uskutočnilo 28.2. 2018 v čase 15:30 do 17:00. Zišlo sa nás veľa a bolo nám super. Zašportovali sme si, porozprávali sa a nabudúce pre Vás otvárame aj telocvičňu :). Pripájame fotky z mesiaca február.

     • Regionálna výchova

      12. 2. 2018

      Do galérie Regionálna výchova boli pridané fotografie.

      Vo štvrtok 8.2.2018 sme s dievčatami Adelkou Bečárovou, Erikou Krnáčovou a Veronikou Málišovou navštívili pani Annu Kalamárovú - 94 ročnú obyvateľku Hriňovej, ktorá nás preslávila jej prácou a výšivkami krivou ihlou. Porozprávala nám o jej ťažkom živote, o službe v Nemecku a v Čechách počas II. svetovej vojny. V jej vysokom veku sa teší dobrému zdraviu, stále vyšíva a svoje zručnosti odovzdáva mladým ľuďom. Odchádzali sme z návštevy nadšení a pozreli sme si miesto, kde stál jej rodný dom v Slanci.

     • Maškarný ples

      8. 2. 2018

      Do galérie Maškarný ples boli pridané fotografie.

      31. januára do príjemne vyzdobenej telocvične vchádzali chlapci a dievčatá v maskách alebo v "róbach", aby oslávili fašiangový čas veselosti a polročné známky. Moderátorka plesu Sima, všetkých privítala a informovala, čo nás čaká. Ples otvorili tanečnými kreáciami ôsmaci a deviataci a hneď v úvode si dobrovoľné páry mohli zasúťažiť - pretancovať s jabĺčkom cez prekážky. Odmenou bolo sladké lízatko. Potom nasledovalo tanečné kolo pre masky, aby porota vybrala 10 najoriginálnejších a TOP dievča a chlapca. Všetci sa tešili na tombolu, ktorá bola zaujímavá a bohatá. Losovali sa čísla, deti hľadali v množstve lístkov, ale tešiť sa mohol vždy len jeden. Po tombole sa tancovalo pri disco hudbe a podával sa aj detský punč. 

      Ďakujeme organizátorovi - školskému parlamentu a všetkým sponzorom za tombolu.

     • Predvianočná divadelná návštevy Nitry

      25. 12. 2017

      Nadšenci divadla v počte 50 sa 12.12. vybrali do Nitry na divadelné predstavenie Ferdo Mravec do Divadla Andreja Bagara. Pred predstavením sa prešli po pešej zóne, nakúpili na Vianočných trhoch a pokochali sa vyzdobenou Nitrou. Z predstavenia boli nadšení mladší aj starší žiaci, pretože bolo spracované dynamicky, humorne a na veľmi dobrej úrovni z pohľadu dramatického i výtvarného. Deti videli hrať známych hercov z televíznej obrazovky. Tešíme sa spolu na ďalšiu návštevu divadla.

     • Vianočný deň

      25. 12. 2017

      Posledný deň vyučovania a posledný deň v škole v roku 2017 sme mali sviatočný a zábavný. Najskôr sme si pozreli vystúpenie detí z Vianočnej akadémie, potom sme nakupovali na vianočnej burze a v telocvični sa konal stolnotenisový turnaj. Niektoré triedy si pripravili vianočný večierok. Všetci sme prežívali príjemnú a vianočnú atmosféru a tešili sme sa na vianočné prázdniny. 

     • Vianočná akadémia

      25. 12. 2017

      Prichádzajúce Vianoce privítali žiaci a zamestnanci našej školy slávnostnou Vianočnou akadémiou , ktorú pripravili pre rodičov a priateľov školy 19.12. o 16-tej hodine v priestoroch telocvične ZŠ Krivec. Žiaci ukázali svoje schopnosti v speve, hre na hudobných nástrojoch, tancovaní či hovorenom slove. Nechýbali ani výrobky zhotovené na výtvarnej výchove, technike či vlastnoručne pripravené občerstvenie na Vianočných trhoch.  Živé vystúpenia spestrili videoprojekciou, kde sa predstavili vo filme, ankete aj vo vysielaní spravodajstva.

     • Medovníkové mesto

      25. 12. 2017

      Aj v tomto školskom roku sa naša škola zapojila do mestského projektu - Medovníkové mesto. Pod vedením pani učiteľky Demočovej a pani Uhrinovej sme vyrobili našu základnú školu. Zúčastnili sme sa aj slávnostného otvorenia, ktoré sa konalo v Mestskom kultúrnom stredisku v Hriňovej. 

     • Návšteva Bratislavy

      25. 12. 2017

      Chlapci z 8.A a 9.A, ktorí uspeli v teste o EU za odmenu cestovali do hlavného mesta SR - Bratislavy. Navštívili Bratislavský hrad, kde si rozšírili poznatky o histórii našich predkov a pozreli si aj vianočné trhy.

     • Halloweenská párty v ŠKD

      13. 11. 2017

      27. októbra sa v školskom klube detí uskutočnila Halloweenská párty. Deti si školský klub spoločne vyzdobili a celý čas sa výborne zabávali, tancovali a súťažili. Veľká vďaka patrí za prípravu p. vychovávateľke D. Luptákovej a  rodičom, ktorí pripravili malé občerstvenie, keďže celá párty trvala do 17.30h.  Do galérie Halloweenská párty v ŠKD boli pridané fotografie.

     • Podporený projekt

      31. 10. 2017

       

      Nadácia pre deti Slovenska v grantovom programe Športujem rád a bezpečne 2017 podporila náš projekt "Rozhýb kosti", ktorý pripravila PhDr. J. Babicová . Získali sme grant vo výške 1500 eur na nákup športového náradia pre žiakov na podporu nesúťažného športovania v priestoroch školy. 

    • Hovorme o jedle
     • Hovorme o jedle

      31. 10. 2017

       Počas týždňa HOVORME O JEDLE sme sa zapojili do aktivít:

      1. AKTIVITA  výtvarná súťaž "CHUTNÉ MAĽOVANIE" zapojili sme sa do dvoch tém

      1. téma: Chlieb, pečivo, obilniny, cestoviny, zemiaky

      3. téma: Mlieko a mliečne výrobky od slovenských kravičiek

       
      2. AKTIVITA literárna súťaž "PREČO POTRAVINY NEPATRIA DO KOŠA"

      3. AKTIVITA súťažno-vzdelávacia aktivita "HOVORME O JEDLE"

      Zapojili sme sa do vyhlásených denných tém

      Pondelok (16. 10. 2017)
      1. Vyhlásená denná téma: Chlieb, pečivo, obilniny, cestoviny, zemiaky.
      2. Vyhlásená denná téma: Plytvanie potravinami.

      Streda (18. 10. 2017)
      1. Vyhlásená denná téma: Mlieko a mliečne výrobky od slovenských kravičiek.
      2. Vyhlásená denná téma: Dodržiavaj pitný režim.

      Ďakujeme mliekárni KOLIBA za sponzorské poskytnutie mliečnych výrobkov :-)  

       

      Do galérie Hovorme o jedle boli pridané fotografie.

    • Literárno - historická exkurzia
     • Literárno - historická exkurzia

      31. 10. 2017

      Dňa 17.10. sa žiaci našej školy zúčastnili tradičnej jesennej exkurzie zameranej na literatúru a históriu. Tento rok bola témou história bábok a hračiek na hrade Modrý Kameň a interaktívna expozícia pod názvom Dotkni sa stredoveku. Lektori múzea si pre deti pripravili prehliadku hradu od pivníc až po jeho najvrchnejšie časti. Žiaci si prezreli hračky v historických súvislostiach, zahrali si všetky typy bábkového divadla s ovládaním rôznych druhov bábok. Spoznávanie stredoveku pocítili na vlastnej koži. Vyskúšali si brnenie, zbrane a vypočuli zaujímavosti zo života šľachty, vojakov aj detí či služobníctva v tomto temnom období. V Krupine sme navštívili Múzeum Andreja Sládkoviča, kde sme sa dozvedeli zaujímavé informácie o štúrovcoch a dôvody pre napísanie básne Marína. Záver exkurzie patril rodákovi z Očovej Matejovi Belovi pri návšteve jeho rodnej obce. Ďakujeme zúčastneným, aj pani učiteľkám Demočovej a Bečárovej.Do galérie Literárno - historická exkurzia boli pridané fotografie.

    • Európsky deň jazykov
     • Európsky deň jazykov

      11. 10. 2017

      Európsky deň jazykov sa oslavuje  každoročne 26. septembra už od roku 2001 z iniciatívy Rady Európy. Úlohou projektu je rôznymi aktivitami osláviť jazykovú rozmanitosť v Európe a podporiť jazykové vzdelávanie. Tohtoročne prebehol deň jazykov na našej škole dňa 29.9. 2017. A tak sme aj my oslávili rôznorodosť členských krajín Európy  a kultúrne dedičstvo prípravou a realizáciou zaujímavých aktivít v prostredí našej školy. Viac uvidíte na fotkách :-) . Do galérie Európsky deň jazykov boli pridané fotografie.

    • Divínsky Boyard
     • Divínsky Boyard

      1. 10. 2017

      13. septembra sa žiaci 2.stupňa zúčastnili 3 ročníka športovo - vedomostnej súťaže Divínsky Boyard, ktorý sa niesol v duchu športu, tímovej spolupráce, kriminality a prevencie. Žiaci sa zapojili aj do tvorivých dielní, kde preukázali svoju kreativitu. Za reprezentáciu školy všetkým súťažiacim ďakujeme :-) Do galérie Divínsky Boyard boli pridané fotografie.

    • Zápis žiakov do 1. ročníka
     • Zápis žiakov do 1. ročníka

      23. 4. 2017

      Dňa 10. apríla bol slávnostný deň pre našich budúcich prváčikov. Deťúrence po príchode s rodičmi ukázali akí sú šikovní a pripravení na prvú triedu. Na jednotlivých stanovištiach plnili úlohy ako ich starší kamaráti : pomenúvali farby, geometrické tvary, písmenká a číslice, ktoré poznajú. Na záver si zhotovili vtáčika- zapichovátko. Za odmenu ich čakali pochvalné listy a darčeky, v ktorých bola ukrytá sladká odmena. V septembri sa tešíme na našich šikovných, budúcich prváčikov.  a Do galérie Zápis žiakov do 1. ročníka boli pridané fotografie.

    • Žiacky ples
     • Žiacky ples

      24. 3. 2017

      24.februára balónikmi vyzdobenej telocvični zorganizoval Školský parlament ŽIACKY PLES. Dievčatá a chlapci vstupovali v maskách alebo v elegantných šatách. Moderátorky otvorili ples, začalo sa tancovať, porota hodnotila masky a vybrala TOP divča (Danielka Marková) a TOP chlapca (Šimon Panica). Bola aj úžasná a veľmi bohatá tombola, za ktorú ďakujeme sponzorom a rodičom. Do galérie Žiacky ples boli pridané fotografie.

    • Týždeň finančnej gramotnosti
     • Týždeň finančnej gramotnosti

      24. 3. 2017

      V mesiaci február sme opäť realizovali Týždeň finančnej gramotnosti pre žiakov I. stupňa. Prostredníctvom štyroch postavičiek sme si priblížili pojmy, s ktorými budeme pracovať počas týždňa na vyučovaní. Žiaci mali možnosť za splnené aktivity "zarábať" fiktívne eurá a centy, a tak na konci týždňa sme vyhlásili najlepšieho zarábajúceho žiaka. Cieľom aktivít bolo rozvíjať praktické zručnosti v manipulácii s peniazmi, porovnávať ceny nákupov, čítať z pokladničných blokov, poznávať životné potreby a hodnoty, reklamovať zakúpený tovar, správne investovať. Všetky získané vedomosti a zručnosti si mohli overiť v záverečnom kvíze. počas .Do galérie Týždeň finančnej gramotnosti boli pridané fotografie.

    • Prvácka pasovačka
     • Prvácka pasovačka

      1. 2. 2017

      Dňa 31. januára 2017 sa v obradnej sieni Mestského úradu v Hriňovej uskutočnilo slávnostné pasovanie prvákov. Prítomným sa prihovoril pán prim&a