• Slávnostné ukončenie školského roka

      1. 7. 2020

      Tento netypický školský rok sme zavŕšili celkom typicky - slávnostným ukončením na školskom dvore. Došlo na ocenenia, poďakovania,  drobné slzy aj lúčenie deviatakov. 

      Milí rodičia, 

      aj vy si tento rok zaslúžite veľkú pochvalu. Vieme, že obdobie uzatvorenia školy bolo náročné aj pre vás. Zvládli sme túto náročnú mimoriadnu situáciu a učenie na diaľku aj vďaka vám. My učitelia si to uvedomujeme a preto vám ĎAKUJEME. 

      Prajeme všetkým našim žiakom pekné prázdniny!

      Celý album tu

     • Predbežná organizácia výchovy a vzdelávania

      21. 5. 2020

      Vážení rodičia, 

      vzhľadom na množiace sa otázky ohľadom otvorenia školy vám chceme sprístupniť informácie, ktoré vám pomôžu pri rozhodovaní. 

      • žiaci školy budú rozdelení na skupiny, v ktorých ich bude najviac 20
      • žiaci na 1. stupni sa budú vyučovať každý deň 4 vyučovacie hodiny so svojím triednym učiteľom
      • žiaci 5. ročníka sa budú vyučovať každý deň 5 vyučovacích hodín s dvomi učiteľmi
      • poobedňajší ŠKD bude fungovať pre každú vyučovaciu skupinu zvlášť do 16.00
      • školská jedáleň bude v prevádzke
      • žiaci 1. - 5. ročníka, ktorí nenastúpia do školy budú naďalej vzdelávaní na diaľku, videokonferencie však už prebiehať nebudú
      • pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni je potrebné predložiť písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie
      • pri vstupe do školy bude prebiehať ranný filter (meranie teploty a dezinfekcia rúk)
      • rodičia a iné osoby do budovy školy nesmú vstupovať
      • žiak si v šatni do skrinky odloží rezervné rúško (pre prípad znečistenia svojho používaného rúška), vo svojej triede rúško nemusí nosiť
      • je pripravená outdoorová trieda na vyučovanie vonku, kde sa triedy budú striedať

      Celé usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR:

      Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania základných škôl do konca školského roku 2019/2020

       

     • Hodnotenie žiakov v 2. polroku

      16. 4. 2020

      Na základe usmernenia ministra školstva oznamujeme žiakom a ich zákonným zástupcom, že vzhľadom na súčasnú situáciu nebudú v 2. polroku školského roka 2019/2020 hodnotené nasledovné predmety :

      výtvarná výchova, telesná a športová výchova, hudobná výchova, pracovné vyučovanie, informatika, technika, regionálna výchova, občianska náuka, náboženská výchova, anglický jazyk v 1. a 2. ročníku.

      Na vysvedčení sa uvedie: absolvoval/ absolvovala.

      Ostatné predmety budú hodnotené a teda si vyžadujú od žiakov aktívny prístup v dištančnom vzdelávaní. Upozorňujeme žiakov a ich zákonných zástupcov, že na základe spomínaného usmernenia ministra školstva môže škola pristúpiť k nasledovnému:

      1. V čase mimoriadnej situácie nemôže byť žiak zo žiadneho predmetu hodnotený stupňom prospechu nedostatočný alebo dosiahol neuspokojivé výsledky, t.j. nemôže opakovať ročník okrem prípadov, uvedených v bode 2 a 3.

      2. V čase mimoriadnej situácie je vo výnimočných prípadoch možné určiť pred postupom do vyššieho ročníka preskúšanie u tých žiakov 2. stupňa ZŠ, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania na diaľku a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania. Preskúšanie je možné najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania v školách alebo do 31.8.2020. O preskúšaní žiaka rozhoduje pedagogická rada.

      3. V čase mimoriadnej situácie žiaci druhého stupňa ZŠ, ktorí v 1. polroku dostali známku nedostatočnú z dvoch a viac predmetov alebo boli neklasifikovaní, môžu absolvovať komisionálne skúšky najneskôr do 31.8.2020

      Celé usmernenie ministerstva školstva

      Hodnotenie ZŠ Krivec v 2. polroku 2019/2020

     • Žiadosti o prijatie do MŠ

      14. 4. 2020

      Milí rodičia, zákonní zástupcovia, žiadosti do našej MŠ si môžete podávať od 30.04.2020 do 31.05.2020. Žiadosť si stiahnite pod týmto oznamom, alebo si ju vyzvihnite osobne v materskej škole a to každý utorok od 14.00 do 16.00 hodiny. (5.5.2020,12.5.2020,19.5.2020, 26.5.2020). Žiadosť pošlite poštou na adresu ZŠ s MŠ , Krivec 1355, 96205 Hriňová. V prípade osobného vyzdvihnutia prihlášky v MŠ je možné ju hneď vypísať a to vlastným perom a odovzdať.

      • potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať; ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt,
      • ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt.

      Vyrozumenie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do MŠ obdrží zákonný zástupca do konca júna 2020.

      Žiadosť o prijatie do MŠ.doc

      Žiadosť o prijatie do MŠ.pdf


     • "Učíme na diaľku"

      2. 4. 2020

      Vážení rodičia, milí naši žiaci,

      po poslednom vyhlásení ministra školstva je nám všetkým jasné, že sa v najbližšom čase prevádzka škôl neobnoví. Preto budeme naďalej pokračovať v "učení na diaľku“ najmä prostredníctvom školského Edupage.

      Pre rodičov, žiakov ale aj pre nás učiteľov je toto obdobie náročné. Všetci sa učíme fungovať v nových podmienkach, ktoré sme si pred časom ani len nevedeli predstaviť. Po prvotnom „oťukávaní“ sme sa ako-tak zabehli, ale ešte stále je čo vylepšovať.

      Z doterajších skúseností vyplýva niekoľko usmernení a rád z pohľadu školy:

      1. Všetci žiaci a rodičia majú prístup na Edupage stránky našej školy, ale najlepšiu komunikáciu s učiteľmi (školou, školskou jedálňou) umožňuje mobilná aplikácia vo vašich telefónoch. Preto všetkým doporučujeme, aby si ju do svojich smartfónov bezplatne nainštalovali.
      2. Na vypracovanie úloh je mnohým žiakom lepšie prihlásiť sa na Edupage na stránke našej školy prostrednícvom notebookov a pevných počítačov. Ak tak chcete urobiť, milí žiaci, a už nemáte heslo, stačí sa ozvať riaditeľke školy. Žiacke heslo je možné zistiť aj podľa nasledujúceho návodu z rodičovského konta. Ako môže rodič zistiť heslo na EduPage konte svojho dieťaťa?
      3. Ak sa ťažko orientujete v úlohách Edupage, pomôže vám návod Ako urobenú úlohu odstránim zo zoznamu úloh / označím ju ako vybavenú? Úlohy si môžete označovať aj hviezdičkou.
      4. Ak potrebujete učiteľovi poslať súbor, fotografiu, riaďte sa návodom Ako môžem nahrať súbor k domácej úlohe?
      5. Učiteľský zbor sa zhodol na tom, že teraz je potrebné niektoré predmety uprednostniť a tak úlohy z predmetov ako VYV, HUV, TŠV, OBN, INF, NAB, PVC, TECH, REV považujte za dobrovoľné. Úlohy z ostatných predmetov sú povinné. 
      6. "Učenie na diaľku" je zamerané hlavne na opakovanie už prebratého učiva, ale aj na osvojenie ďalšieho základného učiva podľa materiálov, ktoré vám v elektronickej podobe či odkazu na učebnicu a pracovný zošit poskytne učiteľ.
      7. Učitelia sa zhodli na tom, že v jeden deň by žiaci mali vypracovať maximálne 4 domáce úlohy.
      8. Náročnosť domácich úloh by mala byť taká, aby ich dokázali bez väčších problémov zvládnuť žiaci s priemerným prospechom.
      9. Žiaci, ktorí nerozumejú učivu či úlohe, majú možnosť obrátiť sa na učiteľa s požiadavkou konzultácie. Na školskom Edupage je zverejnené, kedy a akým spôsobom učitelia poskytujú konzultácie. Rodič tiež môže prostredníctvom Edupage napísať učiteľovi správu. Ako môže rodič cez EduPage napísať správu učiteľovi alebo viacerým učiteľom? 
      10. K žiakom  so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami budeme naďalej pristupovať podľa odporúčaní centier špeciálno-pedagogického poradenstva a prevencie.
      11. Pokiaľ žiak nedokáže splniť povinnú úlohu v stanovenom termíne z technických, zdravotných alebo iných objektívnych dôvodov, prosíme rodičov, aby prostredníctvom správy o tom informovali vyučujúceho. Základom úspešného fungovania "učenia na diaľku" je naša vzájomná komunikácia. Ak máte, milí rodičia, podnetný návrh lebo pripomienku, tiež nám dajte vedieť, inak sa o nej nedozvieme.
      12. Niektorí naši učitelia začínajú učiť aj prostredníctvom videokonferencie. Je to zároveň aj možnosť ako počas zatvorenia škôl nadväzovať sociálne kontakty a získať priestor na otázky súvisiace s učivom, ktorému žiak nerozumie.
      13. Doporučujeme rodičom webovú stránku Ministerstva školstva SR https://www.ucimenadialku.sk/, je tu aj  Podpora pre rodičov.
      14. Aj počas tejto doby je dôležité, aby deti mali zdravý režim, v ktorom je čas ísť spať, vstávať, čas na učenie, čítanie, zábavu i televíziu.
      15. Prosíme rodičov, aby dohliadli na svoje deti. Je neprípustné, aby sa žiaci stretávali na školskom dvore alebo na iných miestach, čím sa zvyšuje možnosť prenosu ochorenia Covid-19.

      Milí rodičia a žiaci, ďakujeme vám za doterajšiu spoluprácu. Prajeme vám hlavne pevné zdravie a dúfame, že spolu s vami toto náročné obdobie úspešne prekonáme a čoskoro sa uvidíme v škole.

                                                                                                                                                           Vaši učitelia

      Rozpis konzultácií

       

     • Zápis do 1. ročníka

      31. 3. 2020

      Oznamujeme rodičom budúcich prvákov, že zápis do 1. ročníka sa uskutoční dňa 15.4.2020 v hlavnej budove našej školy v čase 16.00 - 17.00 bez prítomnosti dieťaťa. Prosíme o vyplnenie elektronickej prihlášky, ktorú nám podpíšete v deň zápisu. 

      Na zápis je potrebné priniesť si: 

      1. Rodný list dieťaťa - najlepšie jeho kópiu
      2. Občiansky preukaz
      3. V prípade odkladu - vyplnenú žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky (Ak nemáte možnosť vytlačiť ju, vyplníte v deň zápisu v škole.)
      4. Poplatok za pomôcky do 1. ročníka - 20 €, (Zoznam pomôcok pre prváka)

      Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má dieťa trvalý pobyt, ak zákonný zástupca pre svoje dieťa nevyberie inú základnú školu.

      Zapísať dieťa do 1. ročníka je potrebné každé dieťa, ktoré do 31.8.2020 dovŕšilo 6. rok. V prípade, že si zákonný zástupca nesplní zákonnú povinnosť prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky, dopustí sa priestupku, za ktorý mu mesto môže uložiť pokutu v zmysle platných zákonov do 331,50 €.

      Ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebude pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

      Žiadosť o odklad PŠD (Prosíme vyplniť a priniesť v deň zápisu.)

      Elektronická prihláška do 1. ročníka

     • Oznámenie o uzatvorení

      12. 3. 2020

      Vzhľadom na vyhlásenie mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vedenie mesta Hriňová na odporúčanie krízového štábu mesta prijalo rozhodnutie, že v piatok 13. marca 2020 zatvorí všetky školy a školské zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.

      Na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 ministerka školstva prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

      Oznámenie na webe mesta

      Usmernenie ministerky školstva

     • Umelecké remeslo vtedy a dnes

      4. 3. 2020

      Dňa 3. marca sme sa zúčastnili so 7.A a 8.A workshopu UMELECKÉ REMESLO VTEDY A DNES v Banskej Bystrici. V úvode nám archeológ stredoslovenského múzea  predstavil originálne artefakty- archeologické nálezy od doby bronzovej až po stredovek. Potom čakali na žiakov štyri pracoviská, kde ich majstri Strednej umeleckej školy umeleckého priemyslu v Hodruši Hámroch zaučili do tajov razenia mincí, cizelovania kovov, výroby drôtených šperkov inšpirovaných filigránom a iných techník vytvárania ornamentov v kove. Domov sme odchádzali s dobrým pocitom a žiaci si vyrobené výrobky odniesli domov.

     • Koronavírus - usmernenie

      2. 3. 2020

      V súvislosti so šírením nového ochorenia COVID-19 vydalo Ministerstvo školstva SR dňa 28. 2. 2020 pod č. 2020/9906:1-A1000 usmernenie:

      V prípade, že žiaci boli alebo sa vrátili v najbližších dňoch z oblastí, kde sa potvrdil výskyt koronavírusu, musia takéto osoby v najbližších 14 dňoch od návratu kontrolovať svoj zdravotný stav.

      V prípade, že sa u ktorejkoľvek osoby, ktorá sa nachádzala v oblastiach, kde sa vírus vyskytol, objavia uvedené symptómy (teplota nad 38 oC, kašeľ, nádcha, bolesť svalov, bolesť kĺbov, sťažené dýchanie) za obdobie 14 dní, musí ostať doma, nechodiť priamo k lekárovi, kontaktovať lekára telefonicky a riadiť sa jeho príkazmi! Takáto osoba nesmie chodiť sama na pohotovosť alebo na infekčné oddelenie!

      Je dôležité dodržiavať všeobecné preventívne ochranné opatrenia: pravidelne si umývať ruky mydlom a vodou najmenej 20 sekúnd, použiť dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu, vyvarovať sa úzkeho kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest. Nedotýkať sa očí, nosa a úst neumytými rukami, pri kašľaní zakryť ústa a nos jednorazovou vreckovkou.

      Vylúčenie z vyučovania žiakov, ktorí neprejavujú  príznaky  ochorenia  len z dôvodu, že boli na pobyte v oblastiach postihnutých výskytom koronavírusu, nie je možné, ak žiak plní povinnú školskú dochádzku. V ostatných prípadoch (napr. materská škola) je na zvážení riaditeľa školy po dohode so zákonným zástupcom dieťaťa. Pokiaľ sa u detí a žiakov neobjavia klinické príznaky respiračného ochorenia, nie je dôvod ich obmedzovať. Takýto postup obdobne platí aj pre zamestnancov.

      Zároveň apelujeme na rodičov, aby neposielali dieťa do školy s príznakmi ochorenia.

      Celé usmernenie MŠ SR čítajte tu.

      WEB - Úrad verejného zdravotníctva

      Rozhovor s virológom na túto tému - RNDr. Boris Klempa, DrSc. 

       

     • Karneval

      21. 2. 2020

      Fašiangové obdobie sme ukončili na našej škole tradičným karnevalom. Okrem hier a zábavy žiaci videli regionálny program  "Pochovávanie basy" v podaní žiakov 7.A a 8.A triedy. Karneval sme spestrili bohatou tombolou.

      Fotoalbum TU.

     • Čas premien

      17. 2. 2020

      Dňa 30.1.2020 sa žiačky 7.A zúčastnili besedy "Čas premien" – Medzi nami dievčatami pod vedením Mgr. Holecovej. Následne ďalšiu vyučovaciu hodinu absolvovali chlapci z 8.A a 7. A besedu pod názvom "Na ceste k mužnosti".