• Žiacky parlament

    Štatút žiackeho parlamentu

     Pracuje v zložení:

    1. Samuel Krnáč, 5.A
    2. Timotej Vilhan, 5.A
    3. Sofia Krnáčová, 6.A
    4. Tobias Marcinek 6.A
    5. Sofia Svoreňová,7.A
    6. Dávid Stančík, 7.A
    7. Martina Gondášová, 8.A
    8. Šimon Hriň, 8.A
    9. Alexandra Golianová,9.A
    10. Monika Bystrianska, 9.A

     

    Koordinátor žiackeho parlamentu: Bc. Iveta Paprčková

     Plán činnosti žiackeho parlamentu v školskom roku 2022/2023

     OKTÓBER:

    • úvodné zasadnutie
    • plán práce ŽŠP – návrhy, prerokovanie, schválenie
    • spolupráca s vedením školy, s učiteľmi
    •  Október -  mesiac úcty k starším (malé darčeky, pozdravy pre seniorov)
    •  Halloween - súťaž o najkrajšiu masku

    NOVEMBER:

    • „Schránka dôvery“  – upozornenie pre možné anonymné pripomienky žiakov
    • návrhy zmien, pripomienky zo strany žiakov, odsúhlasenie plánu činnosti 
    •     20.11. 2022 Deň absurdít

    DECEMBER:

    • Mikuláš v našej škole 
    •  Tajný anjel
    •  Vianočná burza
    • Súťaž o najkrajšiu vianočnú výzdobu

    JANUÁR:

    • hodnotenie činnosti – I. polrok
    • stretnutie s vedením školy – prerokovanie pripomienok
    •  Žiacky ples
    • “Deň bez tašky”

    FEBRUÁR:

    • Valentínska pošta (14.2.)
    • Karneval

     

    MAREC:

    • Marec – mesiac knihy 
    • Deň učiteľov 
    • 20.3. 2023 Svetový deň divadla pre deti a mládež
    • Ponožková výzva- Svetový deň Downovho syndrómu

     

    APRÍL: 

    • Veľkonočná súťaž o najkrajšiu triedu  
    • 29. 4. 2023 Medzinárodný deň tanca - školský tanečný festival

     

     MÁJ

     

    • Medzinárodný deň mlieka (18.5.)
    •           Deň matiek

     

    JÚN:

     

    • Medzinárodný deň detí (1.6.) ·       
    • 18.6.2023 Medzinárodný deň piknikov- Školský piknik 
    • hodnotenie práce žiackeho školského parlamentu 
    • návrhy, pripomienky žiakov k činnosti ŽŠP

     

    Jednotlivé činnosti žiackeho školského parlamentu budú koordinované v závislosti od vývoja epidemiologickej situácie a nariadení MŠVVaŠ SR. Keďže sa jednotlivé činnosti ŽŠP realizujú v súčinnosti so zástupcami jednotlivých tried 2. stupňa ZŠ, v prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie budú jednotlivé aktivity prispôsobené tak, aby bolo možné ich realizovať individuálne – v jednotlivých triedach 2. stupňa.

     

     

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Krivec 1355
   • sekretariát: 045 5497 416 riaditeľka: 0915 820 142 materská škola: 045 5497 088
   • Krivec 1355 96205 Hriňová Slovakia
   • 37831291
   • 2021672961
   • skolskajedalen@zskrivec.eu, 0915 678 786
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje