• Žiacky parlament

    Štatút žiackeho parlamentu

     

    Pracuje v zložení:

    1. Sofia Krnáčová, 5.A
    2. Adam Debnár, 5.A
    3. Viktória Salvová, 6.A
    4. Kassia Sibylová, 6.A
    5. Martina Gondášová, 7.A
    6. Šimon Hriň, 7.A
    7. Alexandra Golianová, 8.A
    8. Ema Horníková, 9.A
    9. Emília Micháliková, 9.A

     

    Koordinátor žiackeho parlamentu: Mgr. Stanislava Micháliková

     

    Plán činnosti žiackeho parlamentu v školskom roku 2021/2022

     OKTÓBER:

    • úvodné zasadnutie
    • stanovy žiackeho školského parlamentu – oboznámenie, schválenie
    • plán práce ŽŠP – návrhy, prerokovanie, schválenie
    • spolupráca s vedením školy, s učiteľmi

    NOVEMBER:

    • „Schránka dôvery“  – upozornenie pre možné anonymné pripomienky žiakov
    • návrhy zmien, pripomienky zo strany žiakov, odsúhlasenie plánu činnosti ŠP

    DECEMBER:

    • Mikuláš v našej škole – 9.A
    • Súťaž o najkrajšiu vianočnú výzdobu

    JANUÁR:

    • hodnotenie činnosti – I. polrok
    • stretnutie s vedením školy – prerokovanie pripomienok

    FEBRUÁR:

    • Valentínska pošta (14.2.) – 8.A
    • Deň bez mobilu (6.2.) – výzva

    MAREC:

    • Marec – mesiac knihy – „Deň herectva“ – 6.A
    • Deň učiteľov - prekvapenie

    APRÍL:

    • podpora vlastného kolektívu – aktivity na utuženie triednych kolektívov,
    • Basketbalový turnaj 7.-9. ročník

    MÁJ:

    • Športové popoludnie
    • Medzinárodný deň mlieka (18.5.)

    JÚN:

    • Medzinárodný deň detí (1.6.)
    • Športové popoludnie
    • hodnotenie práce žiackeho školského parlamentu
    • návrhy, pripomienky žiakov k činnosti ŽŠP

     

    Jednotlivé činnosti žiackeho školského parlamentu budú koordinované v závislosti od vývoja epidemiologickej situácie a nariadení MŠVVaŠ SR. Keďže sa jednotlivé činnosti ŽŠP realizujú v súčinnosti so zástupcami jednotlivých tried 2. stupňa ZŠ, v prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie budú jednotlivé aktivity prispôsobené tak, aby bolo možné ich realizovať individuálne – v jednotlivých triedach 2. stupňa.