• Žiacky parlament

    Štatút žiackeho parlamentu

     

    Pracuje v zložení:

     

     

    Koordinátor žiackeho parlamentu: Mgr. Stanislava Micháliková

     

    Plán činnosti žiackeho parlamentu v školskom roku 2021/2022

     OKTÓBER:

    • úvodné zasadnutie
    • stanovy žiackeho školského parlamentu – oboznámenie, schválenie
    • plán práce ŽŠP – návrhy, prerokovanie, schválenie
    • spolupráca s vedením školy, s učiteľmi

    NOVEMBER:

    • „Schránka dôvery“  – upozornenie pre možné anonymné pripomienky žiakov
    • návrhy zmien, pripomienky zo strany žiakov, odsúhlasenie plánu činnosti ŠP

    DECEMBER:

    • Mikuláš v našej škole – 9.A
    • Súťaž o najkrajšiu vianočnú výzdobu

    JANUÁR:

    • hodnotenie činnosti – I. polrok
    • stretnutie s vedením školy – prerokovanie pripomienok

    FEBRUÁR:

    • Valentínska pošta (14.2.) – 8.A
    • Deň bez mobilu (6.2.) – výzva

    MAREC:

    • Marec – mesiac knihy – „Deň herectva“ – 6.A
    • Deň učiteľov - prekvapenie

    APRÍL:

    • podpora vlastného kolektívu – aktivity na utuženie triednych kolektívov,
    • Basketbalový turnaj 7.-9. ročník

    MÁJ:

    • Športové popoludnie
    • Medzinárodný deň mlieka (18.5.)

    JÚN:

    • Medzinárodný deň detí (1.6.)
    • Športové popoludnie
    • hodnotenie práce žiackeho školského parlamentu
    • návrhy, pripomienky žiakov k činnosti ŽŠP

     

    Jednotlivé činnosti žiackeho školského parlamentu budú koordinované v závislosti od vývoja epidemiologickej situácie a nariadení MŠVVaŠ SR. Keďže sa jednotlivé činnosti ŽŠP realizujú v súčinnosti so zástupcami jednotlivých tried 2. stupňa ZŠ, v prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie budú jednotlivé aktivity prispôsobené tak, aby bolo možné ich realizovať individuálne – v jednotlivých triedach 2. stupňa.