• Špeciálno-pedagogická učebňa

      3. 3. 2021

      Touto cestou by sme sa chceli v mene našej školy a jej žiakov veľmi pekne poďakovať za láskavú a nezištnú pomoc spoločnosti HRIŇOVSKÉ STROJÁRNE, JUTEX SLOVAKIA, s.r.o., STAVEBNINY CEROVSKÁ  v Hriňovej a  p. Jánovi MARCINEKOVI. Vďaka ich finančnej, materiálnej a realizačnej pomoci, sme mohli zriadiť novú špeciálno-pedagogickú učebňu a vytvoriť tak príjemný a podnetný priestor pre vzdelávanie nielen žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Celá realizácia prebehla pod taktovkou školského špeciálneho pedagóga Zuzany Marcinekovej a školského psychológa Martiny Ďurišovej. 

     • Pokyny pre rodičov k prevádzke ZŠ od 1.3.2021

      26. 2. 2021

      VSTUP DO ŠKOLY

      • Hlavná budova a pavilón sa otvárajú o 7.20 hodine.
      • Vstup do školy má len žiak, ktorého rodič odovzdá tlačivo o bezinfekčnosti a preukáže sa negatívnym testom alebo potvrdením o prekonaní Covid -19 nie starším ako 3 mesiace. Oba doklady nesmú byť staršie ako 7 dní. Ak bolo dieťa neprítomné v škole 3 a viac dní, rodič opätovne odovzdáva tlačivo bezinfekčnosť.
      • Návod na odovzdanie bezinfekčnosti a doklade o negat. teste prostredníctvom EduPage nájdete na tomto linku:  TU
      • Ak nevyužijete možnosť odovzdať bezinfekčnosť a doklad o negatívnom teste prostredníctvom EduPage, musí dieťa oba doklady priniesť v papierovej podobe a preukázať sa nimi pred vstupom do budovy školy. Tlačivo bezinfekčnosť si stiahnite na úvodnej stránke našej školy. Rodičia bez možnosti tlače majú možnosť vyplniť tlačivo pred budovou školy a preukázať sa negatívnym testom osobne.
      • Ak sa rodič nepreukáže obidvomi dokladmi, dieťa nebude mať umožnený vstup do triedy a škola bude kontaktovať rodiča, aby si dieťa prišiel prevziať.

      ROZVRH

      • Na 1. stupni sa vyučuje podľa upraveného rozvrhu. Malé úpravy nastali aj v dištančnom rozvrhu na 2. stupni. Rozvrh je zverejnený  na EduPage v časti žiaci a rodičia - rozvrh /viditeľný od 27.2./

      ŠKD

      • Ranný ŠKD nie je v prevádzke.
      • Poobedný ŠKD je v prevádzke vo všetkých triedach len do 15.00 hodiny.

      STRAVOVANIE

      • Upozorňujeme rodičov žiakov 1. stupňa, ktorí mali objednanú stravu a nenastúpia do školy, aby svoje deti vyhlasovali z obeda, v opačnom prípade bude musieť rodič zaplatiť cenu celého obeda (aj s dotáciou 1,20€).

      KARANTÉNA V RODINE, POZITÍVNY TEST ČLENA RODINY

      • Zákonný zástupca je povinný bezodkladne tieto skutočnosti ohlásiť škole - triednej učiteľke alebo riaditeľke školy na t.č. 0915 820 142, prípadne správou v aplikácii EduPage. 

      PODOZRENIE NA OCHORENIE

      • Žiadame rodičov, aby deti neposielali do školy s príznakmi infekcie dýchacích ciest a ani v prípade kontaktu s osobou s podozrením na ochorenie Covid-19.
      • Pri vstupe do budovy školy prebieha ranný filter /meranie teploty, dezinfekcia/. Pri podozrení na respiračné ochorenie bude rodič kontaktovaný.

      STRAVOVANIE

      • Upozorňujeme rodičov žiakov 1. stupňa, ktorí mali objednanú stravu a nenastúpia do školy, aby svoje deti vyhlasovali z obeda, v opačnom prípade bude musieť rodič zaplatiť cenu celého obeda (aj s dotáciou 1,20€).

      Ďakujeme všetkým rodičom na spoluprácu. Ostaňte zdraví!

     • Prevádzka školy od 1.3.2021

      24. 2. 2021

      Vážení rodičia,

      mesto Hriňová rozhodlo od 1. marca 2021 otvoriť školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti

      • pre deti materskej školy,
      • pre žiakov 1. stupňa základnej školy,
      • zabezpečená bude aj prevádzka školského klubu detí (okrem ranného ŠKD) a školskej jedálne tak, ako pred prerušením vyučovania,
      • 2. stupeň sa naďalej bude učiť DIŠTANČNE.

      Podmienkou, aby Vaše dieťa mohlo nastúpiť do školy alebo materskej školy, je negatívny test aspoň jedného zákonného zástupcu, s ktorým žije dieťa v spoločnej domácnosti nie starší ako 7 dní. Zároveň mesto Hriňová rodičom dôrazne odporúča pretestovanie oboch rodičov z dôvodu zníženia rizika, vzhľadom na skutočnosť, že deti MŠ a žiaci 1. stupňa nemajú povinnosť testovať sa. Negatívny test musia mať aj všetci zamestnanci.

      Výnimku z testovania bude mať osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace a osoba, ktorá bola očkovaná aj druhou vakcínou, od ktorej uplynulo aspoň 14 dní.

      Odporúčame Vám, aby ste antigénové testovanie absolvovali počas celého týždňa (Nečakajte na víkend, kedy sú MOM preplnené.) a prihlásili sa na testovanie elektronicky na https://korona.gov.sk/. Budete vybavovaní prednostne a nemusíte čakať na výsledok. Ten vám bude zaslaný správou SMS. Pri objednávaní vyhľadajte "Mobilné odberové miesto Hriňová, Krivec 1355, Hriňová, (ZH Derm s.r.o.)". Upozorňujeme Vás, že v sobotu MOM v Krivci nie je v prevádzke.

      V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak:

      1. škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu,
      2. zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa prostredníctvom školského Edupage. Ak tak neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní,
      3. ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 2, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka,
      4. zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“.

      STRAVOVANIE

      • Upozorňujeme rodičov žiakov 1. stupňa, ktorí mali objednanú stravu a nenastúpia do školy, aby svoje deti vyhlasovali z obeda, v opačnom prípade bude musieť rodič zaplatiť cenu celého obeda (aj s dotáciou 1,20€).

      BEZINFEKČNOSŤ a  POTVRDENIE O NEGATÍVNOM TESTE RODIČA

      • Doklad o bezinfekčnosti vám odporúčame predkladať elektronicky prostredníctvom školského EduPage. Do Edupage máte možnosť nahrať kópiu vášho negatívneho testu alebo sken obrazovky. V prípade, že tak neurobíte, je potrebné, aby sa dieťa kópiou testu a potvrdením o bezinfekčnosti preukazovalo pri vstupe do školy.
     • Škola ostáva zatvorená

      6. 2. 2021

      Vážení rodičia,

      oznamujeme vám, že na základe prvotných výsledkov testovania, kde sa ukázalo vysoké percento pozitívnych osôb, sa mesto Hriňová rozhodlo školy NEOTVORIŤ. 

      Rodičia kritickej infraštruktúry (záchranári, zdravotníci, zverolekári, vojaci, zamestnanci pošty, železníc, vodární, elektrární, plynární) a rodičia bez možnosti práce "home office" majú možnosť umiestniť dieťa v MŠ Jarabová. 

     • Prevádzka školy od 8.2.2021, testovanie rodičov

      4. 2. 2021

      Aktualizácia 04.02.2021, 12:50

      Vážení rodičia,

      v súlade s Covid automatom, rozhodnutiami epidemiológov a ministra školstva od 8. februára 2021 otvárame bránu školy pre žiakov 1. stupňa základnej školy a deti materskej školy. Zabezpečená bude aj prevádzka školského klubu detí a školskej jedálne tak, ako pred prerušením vyučovania. 

      Podmienkou, aby Vaše dieťa mohlo nastúpiť, je negatívny test aspoň jedného zákonného zástupcu, s ktorým žije dieťa v spoločnej domácnosti nie starší ako 7 dní. Negatívny test musia mať aj všetci zamestnanci.

      Výnimku z testovania bude mať pravdepodobne osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace. (Výnimky bude riešiť vyhláška hygienika.)

      Odporúčame Vám, aby ste sa na antigénové testovanie prihlásili elektronicky na https://korona.gov.sk/ a to buď v piatok alebo nedeľu nie neskôr ako 30 minút do uzatvorenia mobilného odberného miesta (V sobotu MOM v Krivci nie je v prevádzke.) Budete vybavovaní prednostne a nemusíte čakať na výsledok. Ten vám bude zaslaný správou SMS. Pri objednávaní vyhľadajte "Mobilné odberové miesto Hriňová, Krivec 1355, Hriňová, (ZH Derm s.r.o.)". Testuje sa priamo v budove školy z okna bývalej ordinácie lekára. Prípadne môžeže využiť ďalšie dve odberné miesta v meste bez elektronického prihlasovania (MsKS Hriňová a Microstep)

      V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak:

      • škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu,
      • zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa prostredníctvom školského Edupage. Ak tak neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní,
      • ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 2, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka,
      • zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“.

      S ostatnými informáciami súvisiacimi s otvorením školy vás oboznámime čo najskôr. Čakáme na vyhlášku hlavného hygienika, rozhodnutie ministra školstva a zverejnenie manuálov pre školy. 

     • Spomienka na školu v prírode

      30. 1. 2021

      V tejto neľahkej dobe prišlo do našej pošty milé potešenie, s ktorým sa s vami radi podelíme. Animátori z rekreačného zariadenia Mlada Hora v Sebechleboch, v ktorom si v septembri naši žiaci stihli užiť týždeň zážitkov v škole prírode, nám poslali ten film. 

     • Prevádzka školy od 18.1. do 5.2.2021

      7. 1. 2021

      Aktualizované 28.1.2021

      Vážení rodičia,

      vzhľadom na zhoršenie epidemiologickej situácie v súlade s informáciami, ktoré má škola k dnešnému dňu k dispozícii a po dohode s naším zriaďovateľom Mestom Hriňová Vám predkladáme informácie k prevádzke školy.

      Od 18.1.2021 do 22.1.2021 (Zmeny po vyhlásení ministra školstva zo dňa 14.1.2021!!! Viac tu.)

      Od 25.1.2021 do 29.01.2021 (Zmeny po vyhlásení ministra školstva zo dňa 20.1.2021!!!)

      Od 1.2.2021 do 5.2.2021 (Viac na webe Ministerstva školstva)

      • nebude v prevádzke, rodičia majú nárok na pandemickú OČR. Pre rodičov kritickej infraštruktúry (zdravotníci, policajti, hasiči, vojaci...) a rodičov, ktorým povaha práce neumožňuje prácu z domu bude v prevádzke MŠ Jarabová. Záujem prosíme nahlásiť zástupkyni MŠ p. Lašákovej alebo triednej učiteľke. Viac na stránke mesta tu.
      • ZŠ 1. stupeň - dištančné vyučovanie 
      • ZŠ 2. stupeň - dištančné vyučovanie

      O prípadných zmenách vás budeme včas informovať. V tomto momente je najdôležitejšie zdravie a tak prosíme všetkých rodičov, zamestnancov a žiakov o trpezlivosť pri dodržiavaní opatrení. Zostaňte zdraví!

     • Hovorme o jedle - aj tento rok ocenenia

      18. 12. 2020

      Aj tento školský rok sme sa zapojili do VIII. ročníka týždňa HOVORME O JEDLE, pod vedením Ing A. Ďuricovej. V celoslovenskej súťaži sme uspeli. Jednotlivé témy dňa boli ocenené cenami. Vo fotografickej súťaži OČAMI GURMÁNA zvíťazila fotka Samka Ďuricu 8.A „Zaliate slnkom“ na tému ,,Zelenina, ovocie, orechy z našich sadov“. Taktiež zvíťazil príspevok vyhlásenej dennej témy „Mäso, hydina, ryby, vajcia, strukoviny“. Víťazná škola: Základná škola s materskou školou, Krivec 1355, 962 05 Hriňová  z Banskobystrického  kraja, bola ocenená aj finančnou cenou 330 eur. Zároveň v danom príspevku bola ocenená 2.A trieda s pani učiteľkou Mgr. A. Krnáčovou ako najaktívnejšia trieda danej víťaznej témy. Výhercovia sa cenám veľmi potešili. Chceli by sme veľmi pekne poďakovať za sponzorské darčeky pre žiakov 2.A mliekarni Koliba Hriňová. 

     • iBobor

      8. 12. 2020

      Opäť sme sa zúčastnili tejto skvelej informatickej súťaže, ktorá prebieha v online priestore. Zapojili sme sa v  kategórii Bobríci (4. a 5. ročník) a Kadeti (8. a 9. ročník). Viac o súťaži tu https://www.ibobor.sk/index.php

      Srdečne blahoželáme všetkým úspešným riešiteľom! Ďakujeme aj všetkým druhostupniarom, ktorí sa počas dištančného vzdelávania do súťaže zapojili z domu.

      Natália Škorňová, 4.A: úspešný
      Martina Sedliaková, 4.A: úspešný
      Nikol Lalíková, 4.A: úspešný
      Alžbetka Zaušková, 4.A: úspešný
      Natália Féderová, 4.A: úspešný
      Adam Debnár, 4.A: úspešný
      Róbert Berky, 4.A: úspešný
      Sofia Svoreňová, 5.A: úspešný
      Daniel Tuhársky, 8.A: úspešný
      Samuel Mališ, 9.A: úspešný
      Veronika Mališová, 9.A: úspešný
      Viktória Malčeková, 9.A: úspešný

       

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Krivec 1355, Hriňová
   • sekretariát: 045 5497 416 riaditeľka: 0915 820 142 materská škola: 045 5497 088
   • Krivec 1355, 962 05 Hriňová 96205 Hriňová Slovakia
   • 37831291
   • 2021672961
   • skolskajedalen@zskrivec.eu, 0915 678 786
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje