• MDD

      2. 6. 2021

      Deň detí sme strávili veselo. Prvostupniari navštívili Košútu a zabavili v rôznych súťažiach. Druhostupniari si urobili program so svojimi triednymi učiteľmi po triedach. Všetko najlepšie k vášmu sviatku, milé deti!

     • Deň regiónu

      2. 6. 2021

      V piatok 28. mája sme sa celá škola vyobliekali do nádherných krojov a krátkym programom sme nadviazali na tradíciu spred dvoch rokov. Spolu sme si zanôtili ľudové piesne, starší žiaci zahrali na heligónke a akordeóne a zvonivé hlasy piatačiek a škôlkarov sa rozozvučali do širokého okolia.

     • Environmentálny projekt v Podpoľaní

      1. 6. 2021

      Projekt Myslíme a učíme ekologicky bol zahájený otváracou konferenciou. Projekt je realizovaný v rámci Programu SK-KLÍMA. Získal grant z Nórska v sume 25 816 € a je spolufinancovaný v sume 4 379 € zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a sumou 1 600 € z Banskobystrického kraja.

      Cieľom projektu je modernizovať školské osnovy a uskutočniť technické opatrenia na zmiernenie a prispôsobenie sa zmene podnebia, zvyšovať environmentálne povedomie žiakov a učiteľov.

      Otváracia konferencia sa uskutočnila online formou 19. mája 2021 a zúčastnili sa jej mnohí zaujímaví hostia. Nechýbali zástupcovia nórskeho veľvyslanectva, Ministerstva životného prostredia SR, Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Štátnej ochrany prírody SR, Banskobystrického samosprávneho kraja, strediska OSN vo Viedni, Iuventy a ďalších spolupracujúcich organizácií.

      V rámci projektu pripravíme množstvo zaujímavých aktivít ako pracovné listy, súťaže, prezentácie či workshopy. Výukové materiály budú zamerané na hospodárenie založené na regionálnych zdrojoch, znižovanie odpadu či využívanie alternatívnych zdrojov energie. Zároveň prispejeme k realizácii konkrétnych technických opatrení s pozitívnym dopadom na klímu. Vybudujeme systém solárneho osvetlenia, separovaného odpadu, vodozádržné opatrenie a zrealizujeme viaceré aktivity zamerané na ekologické pestovanie. V školách zároveň vzniknú externé ekoučebne.

      Na konferencii vystúpili nórsky veľvyslanec Terje Theodor Nervik, zástupca MŽP SR Ing. Denis Knotka, Ing. Miroslav Martiš, riaditeľ odboru školstva BBSK, žiaci Spojenej školy a jej partnerov v projekte. Z externých hostí to boli vedúci skanzenu Vydrovo, Ing. Michal Kofira a doc. Ing. Rastislav Lagaňa, PhD. et PhD., lektor občianskeho združenia Život a zdravie.

      Čaká nás rok, počas ktorého budeme realizovať jednotlivé projektové aktivity. Sme presvedčení, že ich úspešná implementácia zvýši našu zodpovednosť voči životnému prostrediu.

     • Deň Zeme

      21. 5. 2021

      Počas našich aktivít cez DEŇ ZEME dňa 14.05. sme využívali rovesnícke vzdelávanie, ktoré viedli žiaci 8.A triedy v prírode. Pri týchto aktivitách žiaci pracovali v skupinách. V environmentálnych aktivitách si žiaci osvojovali aj jednoduché pohybové zručnosti - prechod cez pavučinu. Vyhľadávali informácie, triedili , vedeli vyjadriť svoj názor.  

      Žiaci ôsmeho ročníka vytvorili desať stanovíšť pre žiakov prvého stupňa. Skupinky žiakov prvého stupňa sa posúvali na jednotlivé stanovištia podľa časového harmonogramu. Žiaci sa učili správne zatriediť semená stromov, objasniť si problematiku vývinu hmyzu, porovnávať a správne priradiť stopy zvierat, spoznať štruktúru hornín, priradiť zvukovú ukážku k danému živočíchovi. Žiaci sa učili počúvať, správne sa začleniť v skupine, aktívne pozorovať. Vyskúšali si svoje jednoduché psychomotorické zručnosti – skladačky. V neposlednom rade aj svoje zmysly v dotykovom chodníku, sluch v načúvaní zvuku a čuch a zrak v pozorovaní sušených rastlín.  

      Druhá časť žiakov – žiaci 5.A, 6.A, 7.A a 9.A  sa zúčastnili  aktivít v triede. Najskôr si vyskúšali vytvoriť inzeráty  na tému hmyzu, postery o vývine hmyzu, tvorili koláže z listov a taktiež sa zamýšľali nad problematikou spotreby vody a jej šetrení. 

      Následne sa všetci žiaci školy spolu s triednymi učiteľmi vybrali vyčistiť jednotlivé lokality v okolí školy. 

      Žiačky Adriána Priadková a Emília Micháliková odovzdali upomienkové predmety od MLIEKÁRNI KOLIBA HRIŇOVÁ oceneným žiakom. Žiaci boli najaktívnejší a najzručnejší v aktivitách Dňa Zeme.

      Celý fotoalbum tu

     • Hviezdoslavov Kubín - Okresné kolo

      20. 5. 2021

      Nový úspech našej školy:

      Matyáš Juraj Krahulec, 6.A: 1. miesto, próza - 2. kat.
      Veronika Malčeková, 8.A: 2. miesto, próza - 3. kat.
      Sofia Krnáčová, 4.A: 3. miesto, próza - 1. kat.
       

      Všetci postupujú na regionálne kolo do Zvolena.

      Srdečne gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu!

       

     • Máme novú knižnicu

      10. 5. 2021

      Za prostriedky z projektu "Čítame radi" sme nakúpili nové kniky, ktoré plánujeme dopĺňať. Novú žiacku knižicu sme zútulnili novým kobercom a sedacími vakmi. Knižnica bude otvorená každú stredu ráno v čase od 7.20 do 7.35 hodiny pod vedením pani učiteľky Márie Paučovej.

     • Pletenie košíkov

      4. 5. 2021

      Na hodine pracovného vyučovania s regionálnym zameraním sa ôsmaci dňa 30.042021 učili pliesť koše a košíky. Zavítala medzi nás pani Karolínka Marcineková, ktorá nám ukázala techniku pletenia a zároveň nám oznámila, kde sa dá kúpiť polotovar na pletenie košíkov a rôznych ozdobných predmetov. Žiaci mali možnosť si techniku pletenia vyskúšať. 

     • Pravidlá od 3.5.2021

      29. 4. 2021

      Aktualizácia 29.04.2021

      Od 3.5.2021 je okres Detva podľa Covid automatu zaradený do II. stupňa varovania (červený okres). Rodičia a žiaci sa nemusia preukazovať negatívnym testom alebo výnimkou. Zákonný zástupca naďalej predkladá potvrdenie o bezinfekčnosti. Testovanie kloktacími testami sa nebude realizovať. 

      Viac tu: https://www.minedu.sk/mapa-covid-skolsky-automat/

     • Zmena organizácie vyučovania

      23. 4. 2021

      Riaditeľka školy oznamuje zmenu organizácie vyučovania od 26.4.2021 z dôvodu nového grafikonu autobusovej dopravy mesta Hriňová. Vyučovanie sa začína o 7.40 hodine. Zmena bola prerokovaná v školskej rade za prítomnosti primátora mesta Hriňová Mgr. Stanislava Horníka. Dvere hlavnej budovy školy  a povilónu ZŠ budú otvorené v čase od 7.20 do 7.30 hodiny. 

      Prosíme žiakov, aby sa nezdržiavali ráno v potravinách pekárne, ale využili školský bufet, ktorý bude otvorený pred 1. vyučovacou hodinou od 7.20 do 7.40 hodiny a po 2. hodine od 9.15 do 9.25 hodiny. Sortiment bufetu sa bude priebežne dopĺňať podľa záujmu.

     • Otváranie školy od 19.4.2021

      13. 4. 2021

      Aktualizácia 21.04.2021

      Vážení rodičia, milí žiaci,

      • od 19.4.2021 sa vracajú do školy žiaci 8. a 9. ročníka,
      • od 19.4.2021 je ŠKD v prevádzke do 16.00 hodiny v oddeleniach po triedach, ranný ŠKD nebude v prevádzke, 
      • od 26.4.2021 všetci žiaci.

      Podmienkou nástupu žiakov 2. stupňa je negatívny PCR / antigénový test žiaka a test aspoň jedného zákonného zástupcu žijúceho s dieťaťom v spoločnej domácnosti alebo výnimka z testovania. !!! POKYNY TU.

      Rozhodnutie ministra s účinnosťou od 19.4.2021

     • Pytagoriáda - Okresné kolo

      21. 4. 2021

      Nový úspech našej školy:

      Vincent Eliáš Sibyla: úspešný riešiteľ P3
      Martin Uhrín: úspešný riešiteľ P3
      Lukáš Paprnák: úspešný riešiteľ P3
      Martina Sedliaková: úspešný riešiteľ P4
      Sofia Svoreňová: úspešný riešiteľ P5

      Úspešným riešiteľom srdečne gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu. 

     • Projekt "Myslíme a učíme ekologicky"

      12. 4. 2021

      Spojená škola v Detve uspela v projekte SK-klíma „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“. Pripravili projekt „Myslíme a učíme ekologicky“, v ktorom spolupracujú s oboma základnými školami v Hriňovej.

      Projekt sa zameriava na dva okruhy aktivít. V rámci edukačnej časti bude pripravených množstvo zaujímavých aktivít ako pracovné listy, súťaže, prezentácie či workshopy. Výukové materiály budú zamerané na hospodárenie založené na regionálnych zdrojoch, znižovanie odpadu či využívanie alternatívnych zdrojov energie. 

      Spojená škola v Detve plánuje zorganizovať súťaže: „Súťaž o bezodpadovom meste“, „Zmeň neužitočné na užitočné“, „Online súťaž o najekologickejší nápad pre mesto“, fotografickú súťaž o najkrajšie a najhoršie miesto v mojom regióne.

      V základných školách v Hriňovej pomôžu sumou 5 000 € na dobudovanie školských záhrad (vyvýšené záhony, výsadba kríkov a stromov, bylinková záhrada), nákup nádrží na dažďovú vodu, hmyzieho domčeka a externej eko učebne.

      Týmto ďakujeme Spojenej škole v Detve, že nás do projektu zapojila.

      Viac o projekte tu.

     • Zápis do 1. ročníka

      16. 3. 2021

      Oznamujeme rodičom budúcich prvákov, že zápis do 1. ročníka sa uskutoční dňa 7.apríla 2020 (streda) v hlavnej budove našej školy v čase 16.00 - 17.30 hodiny bez prítomnosti dieťaťa.

      Prosíme všetkých zákonných zástupcov budúcich prvákov o vyplnenie elektronickej prihlášky, ktorú nám podpíšete v deň zápisu. /Elektronická prihláška je TU./

      Na zápis je potrebné priniesť: 

      1. Rodný list dieťaťa - najlepšie jeho kópiu
      2. Občiansky preukaz
      3. Poplatok za pomôcky do 1. ročníka - 20 €, (Zoznam pomôcok pre prváka)

      V prípade, že vám nevyhovuje termím zápisu, máte problém s elektronickou prihláškou, prépadne iný problém, kontaktujte nás na t. č. 

      Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má dieťa trvalý pobyt, ak zákonný zástupca pre svoje dieťa nevyberie inú základnú školu.

      Zákonný zástupca je povinný zapísať dieťa do 1. ročníka každé dieťa, ktoré do 31.8.2021 dovŕši 6. rok. 

      V prípade školskej nezrelosti dieťaťa môže riaditeľ rozhodnúť o pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania, pričom je zákonný zástupca povinný doložiť:

      1. písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
      2. písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast a
      3. informovaný súhlas zákonného zástupcu /Stiahnite tu./

      Dňa 18.3.2021 o 16.00 hodine sa uskutoční webinár "Máme doma predškoláka" v prostredí ZOOM pre rodičov budúcich prvákov za účasti budúcej triednej učiteľky, riaditeľky, školského špeciálneho pedagóga a školského psychológa.

      Obsah webinára:

      1. Zápis dieťaťa do školy, zmeny v legislatíve
      2. Zrelé a pripravené dieťa
      3. Nadané verzus šikovné dieťa
      4. Čo nás v škole čaká
      5. Otázky rodičov

      Prihlasovacie údaje na webinár a ostatné informácie dostanete v našej MŠ, mailom na vyžiadanie na gallova@zskrivec.eu alebo na telefónnom čísle 0915 820 142.

     • 2% z vašich daní

      15. 3. 2021

      Vážení rodičia a priatelia školy,

      aj tento rok vás s pokorou žiadame, aby ste nám poukázali 2% zo svojich daní. Tieto peniaze, ktoré aj tak musíte odviesť štátu, tak máte možnosť poukázať našej škole. Takto vyzbierané finančné prostriedky sa použijú na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu, nákup pomôcok, hračiek, prípadne na iné účely v prospech školy a vašich detí.

      Tlačivo si môžete stiahnuť TU.

      Ďakujeme.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Krivec 1355, Hriňová
   • sekretariát: 045 5497 416 riaditeľka: 0915 820 142 materská škola: 045 5497 088
   • Krivec 1355, 962 05 Hriňová 96205 Hriňová Slovakia
   • 37831291
   • 2021672961
   • skolskajedalen@zskrivec.eu, 0915 678 786
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje