• Nové prvky do školskej záhrady

      29. 9. 2021

      Hlavne žiaci druhého stupňa sa podieľali na vytvorení nových prvkov do pomaly vznikajúcej školskej záhrady. Vytvárali podklad pre pocitový chodník, ktorý aj dotvorili. Sú v ňom úseky tvorené z pilín, hoblín, piesku, šišiek, kôry, štrku a machu, obvod je olemovaný z drevených doštičiek. Taktiež deviataci zostrojili hmyzí hotel, ktorý nám podaroval spolu s použitým drevom na pocitový chodník pán Michálik.  ĎAKUJEME!

      Žiaci druhého stupňa pripravili aj bylinkovú záhradku a umiestnili stôl a lavičky do tohto priestoru, ktoré môžeme používať pri výučbe v záhradke. Zakúpili sme ich z financií z podporeného projektu Nadačného fondu Slovenských elektrární v Nadácii Pontis „Spoločnými silami sa to naučíme„ .

     • Inovatívne hodiny Hravej fyziky

      29. 9. 2021

      Žiaci 9.A sa najskôr na teoretických hodinách fyziky dozvedeli, z ktorých častí sa skladá elektrický obvod a následne si ich zostrojili zo zakúpených pomôcok. Taktiež títo žiaci si povedali o zákonoch správania magnetov a ich využití, následne si to aj vyskúšali pri použití magnetov a kompasov.  Žiaci 8.A si povedali o správaní svetelných lúčov v optickom prostredí a potom si správanie lúčov overili pri  používaní lupy, mikroskopu a optického hranola. Siedmaci tiež na fyzike po teoretickej hodine použili vlhkomer, barometer  a počas týždňa sledovali a zapisovali si hodnoty z okenného teplomera a zrážkomera. Nové zručnosti a pozorovania robili žiaci pomocou nových zakúpených pomôcok z podporeného projektu Nadačného fondu Slovenských elektrární v Nadácii Pontis „Spoločnými silami sa to naučíme„.

     • Biológia na lúkach v teréne

      29. 9. 2021

      Žiaci piateho ročníka boli na hodinách biológie pozorovať rastliny a živočíchy lúčneho ekosystému. Prírodu okolo seba pozorovali pomocou nových zakúpených pomôcok z podporeného projektu Nadačného fondu Slovenských elektrární v Nadácii Pontis „Spoločnými silami sa to naučíme„. Používali nové mikroskopy, lupy, literatúru, identifikačné kruhy na určovanie živočíchov a rastlín, načúvacie prístroje, valčeky na pozorovanie hmyzu.

     • Zmena dotácií na stravu v školskom roku 2021/2022

      3. 9. 2021

      Dňa 1. augusta 2021 nadobudli účinnosť právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov, ktoré od 1. septembra 2021 prinášajú nasledovné zmeny v poskytovaní dotácií na stravu:

      • Ukončenie plošného poskytovania dotácie na stravu detí v ZŠ a poslednom ročníku MŠ,
      • Dotáciu na stravu, teda „stravovanie zadarmo“ už bude možné poskytnúť len pre:
      1. dieťa žijúce v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, (potvrdenie vydáva Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny)
      2. dieťa žijúce v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima, (potvrdenie vydáva Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny)
      3. dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy alebo základnú školu a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného predpisu. (zákonný zástupca je povinný vyplniť a predložiť čestné vyhlásenie – v prílohe )
      • Zvýšenie sumy dotácie na stravu na 1,30 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ alebo vyučovania v ZŠ (aj individuálne vzdelávanie) a odobralo stravu.

      Vyššie uvedené čestné vyhlásenie je zákonný zástupca povinný pre uplatnenie nároku na bezplatné stravovanie dieťaťa/žiaka doručiť do kancelárie Základnej školy s materskou školou Krivec 1355, Hriňová do 6.9.2021. 

      V prípade, že nemáte možnosť si čestné vyhlásenie vytlačiť, kontaktujte nás na t.č. 0915 820 142, dohodneme sa na ďalšom postupe.

      Zákonní zástupcovia detí/žiakov, ktorí nemajú nárok na dotáciu budú platiť za stravu a réžiu vo výške podľa platného VZN.

      Tlačivo - čestné vyhlásenie stiahnite tu.

     • Začíname nový školský rok

      30. 8. 2021

      Milé deti, milí žiaci, milí rodičia!🌺🌞

      V našej materskej škole a v základnej škole vrcholia prípravy na nový školský rok.

      Školský rok v základnej škole začíname slávnostne 2.9. o 8.00 hod. na školskom dvore /v prípade nepriaznivého počasia v telocvični školy/.

      Každé dieťa MŠ a žiak ZŠ si prinesie so sebou PÍSOMNÉ VYHLÁSENIE O BEZPRÍZNAKOVOSTI, nemusia ho doniesť tí žiaci, ktorých rodičia ho vyplnia a odovzdajú cez svoje konto na EDUPAGE stránke školy (bude zverejnené 1.9.2021).

      V prvý deň žiakom ZŠ ešte nepodávame obed, nie je v prevádzke ani školský klub. Nezabudnite však svoje dieťa zapísať na stravovanie a tiež na činnosť v školskom klube detí. /Ranný ŠKD bude v prevádzke od 3.9. v hlavnej budove školy v čase od 6.30 hod, poobedný ŠKD do 16.00 hod./

      Predpokladáme, že 2.9. končíme okolo 10.00 hod.

      Vstup rodičov do budovy školy nie je povolený.

      V škôlke začne školský rok priamou činnosťou detí v triedach, kde detičky budú čakať usmiate pani učiteľky. ❤️🧡💛💚💙💜

      TEŠÍME SA NA NAŠE DETI, NA NAŠICH ŽIAKOV, AJ NA NAŠICH RODIČOV! 🌷🌹💐🌸🌼🌞

     • Záujem o samotestovacie sady - NOVÉ

      30. 8. 2021

      Vážení rodičia!

      Samotestovacie sady boli objednané (115 ks), ale vzhľadom na veľký záujem zo strany škôl sa dodávky posunú. Tento čas môžu využiť rodičia, ktorí prihlasovanie nestihli v pôvodnom termíne. Predlžujeme termín prihlasovania do 5.9.2021 (nedeľa), 23:00 hodiny.

      Pripomíname, že testovanie domácimi antigénovými samotestami je dobrovoľné a bezplatné. Váš záujem alebo nezáujem o testy môžete vyjadriť prostredníctvom EDUPAGE v časti Prihlasovanie z prihlasovacieho konta rodiča. V prípade problémov s prihlásením kontaktujte školu na t.č. 0915 820 142.

     • Pasovanie prvákov

      1. 7. 2021

      Mesto Hriňová pripravilo pre našich prvákov pasovanie. Deti mali zážitok z kultúrneho programu a ceremónie v sobášnej sieni mestského úradu. Čakali ich aj darčeky, bodkou bola zmrzlina. Ďakujeme zamestnancom MsÚ, že aj tento rok zorganizovali túto milú akciu.

     • Denný letný tábor

      21. 6. 2021

      Centrum voľného času pri ZŠ s MŠ, Krivec 1355, Hriňová organizuje od 12. - 16.7.2021 denný letný tábor v čase od 7.30 do 15.30 hodiny pre deti 1. - 4. ročníka. 

      Cieľ: Cieľom tábora je umožniť deťom zmysluplne využiť voľný čas počas letných prázdnin a dostatočne zrelaxovať po náročnom školskom roku.

      Program:

      • Športové aktivity, tvorivé dielne a zábavné hry pod dozorom pedagogického zamestnanca,
      • Obedy v školskej jedálni,
      • O prípadnom programe mimo areálu školy bude zákonný zástupca včas informovaný a bude mať možnosť vyjadriť svoj súhlas alebo nesúhlas s programom.

      Svoj záujem alebo nezáujem majú rodičia možnosť vyjadriť v EduPage v časti PRIHLASOVANIE.

       

     • MDD

      2. 6. 2021

      Deň detí sme strávili veselo. Prvostupniari navštívili Košútu a zabavili v rôznych súťažiach. Druhostupniari si urobili program so svojimi triednymi učiteľmi po triedach. Všetko najlepšie k vášmu sviatku, milé deti!

     • Deň regiónu

      2. 6. 2021

      V piatok 28. mája sme sa celá škola vyobliekali do nádherných krojov a krátkym programom sme nadviazali na tradíciu spred dvoch rokov. Spolu sme si zanôtili ľudové piesne, starší žiaci zahrali na heligónke a akordeóne a zvonivé hlasy piatačiek a škôlkarov sa rozozvučali do širokého okolia.

     • Environmentálny projekt v Podpoľaní

      1. 6. 2021

      Projekt Myslíme a učíme ekologicky bol zahájený otváracou konferenciou. Projekt je realizovaný v rámci Programu SK-KLÍMA. Získal grant z Nórska v sume 25 816 € a je spolufinancovaný v sume 4 379 € zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a sumou 1 600 € z Banskobystrického kraja.

      Cieľom projektu je modernizovať školské osnovy a uskutočniť technické opatrenia na zmiernenie a prispôsobenie sa zmene podnebia, zvyšovať environmentálne povedomie žiakov a učiteľov.

      Otváracia konferencia sa uskutočnila online formou 19. mája 2021 a zúčastnili sa jej mnohí zaujímaví hostia. Nechýbali zástupcovia nórskeho veľvyslanectva, Ministerstva životného prostredia SR, Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Štátnej ochrany prírody SR, Banskobystrického samosprávneho kraja, strediska OSN vo Viedni, Iuventy a ďalších spolupracujúcich organizácií.

      V rámci projektu pripravíme množstvo zaujímavých aktivít ako pracovné listy, súťaže, prezentácie či workshopy. Výukové materiály budú zamerané na hospodárenie založené na regionálnych zdrojoch, znižovanie odpadu či využívanie alternatívnych zdrojov energie. Zároveň prispejeme k realizácii konkrétnych technických opatrení s pozitívnym dopadom na klímu. Vybudujeme systém solárneho osvetlenia, separovaného odpadu, vodozádržné opatrenie a zrealizujeme viaceré aktivity zamerané na ekologické pestovanie. V školách zároveň vzniknú externé ekoučebne.

      Na konferencii vystúpili nórsky veľvyslanec Terje Theodor Nervik, zástupca MŽP SR Ing. Denis Knotka, Ing. Miroslav Martiš, riaditeľ odboru školstva BBSK, žiaci Spojenej školy a jej partnerov v projekte. Z externých hostí to boli vedúci skanzenu Vydrovo, Ing. Michal Kofira a doc. Ing. Rastislav Lagaňa, PhD. et PhD., lektor občianskeho združenia Život a zdravie.

      Čaká nás rok, počas ktorého budeme realizovať jednotlivé projektové aktivity. Sme presvedčení, že ich úspešná implementácia zvýši našu zodpovednosť voči životnému prostrediu.

     • Deň Zeme

      21. 5. 2021

      Počas našich aktivít cez DEŇ ZEME dňa 14.05. sme využívali rovesnícke vzdelávanie, ktoré viedli žiaci 8.A triedy v prírode. Pri týchto aktivitách žiaci pracovali v skupinách. V environmentálnych aktivitách si žiaci osvojovali aj jednoduché pohybové zručnosti - prechod cez pavučinu. Vyhľadávali informácie, triedili , vedeli vyjadriť svoj názor.  

      Žiaci ôsmeho ročníka vytvorili desať stanovíšť pre žiakov prvého stupňa. Skupinky žiakov prvého stupňa sa posúvali na jednotlivé stanovištia podľa časového harmonogramu. Žiaci sa učili správne zatriediť semená stromov, objasniť si problematiku vývinu hmyzu, porovnávať a správne priradiť stopy zvierat, spoznať štruktúru hornín, priradiť zvukovú ukážku k danému živočíchovi. Žiaci sa učili počúvať, správne sa začleniť v skupine, aktívne pozorovať. Vyskúšali si svoje jednoduché psychomotorické zručnosti – skladačky. V neposlednom rade aj svoje zmysly v dotykovom chodníku, sluch v načúvaní zvuku a čuch a zrak v pozorovaní sušených rastlín.  

      Druhá časť žiakov – žiaci 5.A, 6.A, 7.A a 9.A  sa zúčastnili  aktivít v triede. Najskôr si vyskúšali vytvoriť inzeráty  na tému hmyzu, postery o vývine hmyzu, tvorili koláže z listov a taktiež sa zamýšľali nad problematikou spotreby vody a jej šetrení. 

      Následne sa všetci žiaci školy spolu s triednymi učiteľmi vybrali vyčistiť jednotlivé lokality v okolí školy. 

      Žiačky Adriána Priadková a Emília Micháliková odovzdali upomienkové predmety od MLIEKÁRNI KOLIBA HRIŇOVÁ oceneným žiakom. Žiaci boli najaktívnejší a najzručnejší v aktivitách Dňa Zeme.

      Celý fotoalbum tu