• Máme novú knižnicu

      10. 5. 2021

      Za prostriedky z projektu "Čítame radi" sme nakúpili nové kniky, ktoré plánujeme dopĺňať. Novú žiacku knižicu sme zútulnili novým kobercom a sedacími vakmi. Knižnica bude otvorená každú stredu ráno v čase od 7.20 do 7.35 hodiny pod vedením pani učiteľky Márie Paučovej.

     • Pletenie košíkov

      4. 5. 2021

      Na hodine pracovného vyučovania s regionálnym zameraním sa ôsmaci dňa 30.042021 učili pliesť koše a košíky. Zavítala medzi nás pani Karolínka Marcineková, ktorá nám ukázala techniku pletenia a zároveň nám oznámila, kde sa dá kúpiť polotovar na pletenie košíkov a rôznych ozdobných predmetov. Žiaci mali možnosť si techniku pletenia vyskúšať. 

     • Pravidlá od 3.5.2021

      29. 4. 2021

      Aktualizácia 29.04.2021

      Od 3.5.2021 je okres Detva podľa Covid automatu zaradený do II. stupňa varovania (červený okres). Rodičia a žiaci sa nemusia preukazovať negatívnym testom alebo výnimkou. Zákonný zástupca naďalej predkladá potvrdenie o bezinfekčnosti. Testovanie kloktacími testami sa nebude realizovať. 

      Viac tu: https://www.minedu.sk/mapa-covid-skolsky-automat/

     • Zmena organizácie vyučovania

      23. 4. 2021

      Riaditeľka školy oznamuje zmenu organizácie vyučovania od 26.4.2021 z dôvodu nového grafikonu autobusovej dopravy mesta Hriňová. Vyučovanie sa začína o 7.40 hodine. Zmena bola prerokovaná v školskej rade za prítomnosti primátora mesta Hriňová Mgr. Stanislava Horníka. Dvere hlavnej budovy školy  a povilónu ZŠ budú otvorené v čase od 7.20 do 7.30 hodiny. 

      Prosíme žiakov, aby sa nezdržiavali ráno v potravinách pekárne, ale využili školský bufet, ktorý bude otvorený pred 1. vyučovacou hodinou od 7.20 do 7.40 hodiny a po 2. hodine od 9.15 do 9.25 hodiny. Sortiment bufetu sa bude priebežne dopĺňať podľa záujmu.

     • Pytagoriáda - Okresné kolo

      21. 4. 2021

      Nový úspech našej školy:

      Vincent Eliáš Sibyla: úspešný riešiteľ P3
      Martin Uhrín: úspešný riešiteľ P3
      Lukáš Paprnák: úspešný riešiteľ P3
      Martina Sedliaková: úspešný riešiteľ P4
      Sofia Svoreňová: úspešný riešiteľ P5

      Úspešným riešiteľom srdečne gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu. 

     • Projekt "Myslíme a učíme ekologicky"

      12. 4. 2021

      Spojená škola v Detve uspela v projekte SK-klíma „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“. Pripravili projekt „Myslíme a učíme ekologicky“, v ktorom spolupracujú s oboma základnými školami v Hriňovej.

      Projekt sa zameriava na dva okruhy aktivít. V rámci edukačnej časti bude pripravených množstvo zaujímavých aktivít ako pracovné listy, súťaže, prezentácie či workshopy. Výukové materiály budú zamerané na hospodárenie založené na regionálnych zdrojoch, znižovanie odpadu či využívanie alternatívnych zdrojov energie. 

      Spojená škola v Detve plánuje zorganizovať súťaže: „Súťaž o bezodpadovom meste“, „Zmeň neužitočné na užitočné“, „Online súťaž o najekologickejší nápad pre mesto“, fotografickú súťaž o najkrajšie a najhoršie miesto v mojom regióne.

      V základných školách v Hriňovej pomôžu sumou 5 000 € na dobudovanie školských záhrad (vyvýšené záhony, výsadba kríkov a stromov, bylinková záhrada), nákup nádrží na dažďovú vodu, hmyzieho domčeka a externej eko učebne.

      Týmto ďakujeme Spojenej škole v Detve, že nás do projektu zapojila.

      Viac o projekte tu.

     • Zápis do 1. ročníka

      16. 3. 2021

      Oznamujeme rodičom budúcich prvákov, že zápis do 1. ročníka sa uskutoční dňa 7.apríla 2020 (streda) v hlavnej budove našej školy v čase 16.00 - 17.30 hodiny bez prítomnosti dieťaťa.

      Prosíme všetkých zákonných zástupcov budúcich prvákov o vyplnenie elektronickej prihlášky, ktorú nám podpíšete v deň zápisu. /Elektronická prihláška je TU./

      Na zápis je potrebné priniesť: 

      1. Rodný list dieťaťa - najlepšie jeho kópiu
      2. Občiansky preukaz
      3. Poplatok za pomôcky do 1. ročníka - 20 €, (Zoznam pomôcok pre prváka)

      V prípade, že vám nevyhovuje termím zápisu, máte problém s elektronickou prihláškou, prépadne iný problém, kontaktujte nás na t. č. 

      Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má dieťa trvalý pobyt, ak zákonný zástupca pre svoje dieťa nevyberie inú základnú školu.

      Zákonný zástupca je povinný zapísať dieťa do 1. ročníka každé dieťa, ktoré do 31.8.2021 dovŕši 6. rok. 

      V prípade školskej nezrelosti dieťaťa môže riaditeľ rozhodnúť o pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania, pričom je zákonný zástupca povinný doložiť:

      1. písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
      2. písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast a
      3. informovaný súhlas zákonného zástupcu /Stiahnite tu./

      Dňa 18.3.2021 o 16.00 hodine sa uskutoční webinár "Máme doma predškoláka" v prostredí ZOOM pre rodičov budúcich prvákov za účasti budúcej triednej učiteľky, riaditeľky, školského špeciálneho pedagóga a školského psychológa.

      Obsah webinára:

      1. Zápis dieťaťa do školy, zmeny v legislatíve
      2. Zrelé a pripravené dieťa
      3. Nadané verzus šikovné dieťa
      4. Čo nás v škole čaká
      5. Otázky rodičov

      Prihlasovacie údaje na webinár a ostatné informácie dostanete v našej MŠ, mailom na vyžiadanie na gallova@zskrivec.eu alebo na telefónnom čísle 0915 820 142.

     • 2% z vašich daní

      15. 3. 2021

      Vážení rodičia a priatelia školy,

      aj tento rok vás s pokorou žiadame, aby ste nám poukázali 2% zo svojich daní. Tieto peniaze, ktoré aj tak musíte odviesť štátu, tak máte možnosť poukázať našej škole. Takto vyzbierané finančné prostriedky sa použijú na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu, nákup pomôcok, hračiek, prípadne na iné účely v prospech školy a vašich detí.

      Tlačivo si môžete stiahnuť TU.

      Ďakujeme.

     • Špeciálno-pedagogická učebňa

      3. 3. 2021

      Touto cestou by sme sa chceli v mene našej školy a jej žiakov veľmi pekne poďakovať za láskavú a nezištnú pomoc spoločnosti HRIŇOVSKÉ STROJÁRNE, JUTEX SLOVAKIA, s.r.o., STAVEBNINY CEROVSKÁ  v Hriňovej a  p. Jánovi MARCINEKOVI. Vďaka ich finančnej, materiálnej a realizačnej pomoci, sme mohli zriadiť novú špeciálno-pedagogickú učebňu a vytvoriť tak príjemný a podnetný priestor pre vzdelávanie nielen žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Celá realizácia prebehla pod taktovkou školského špeciálneho pedagóga Zuzany Marcinekovej a školského psychológa Martiny Ďurišovej. 

     • Pokyny pre rodičov k prevádzke ZŠ od 1.3.2021

      26. 2. 2021

      VSTUP DO ŠKOLY

      • Hlavná budova a pavilón sa otvárajú o 7.20 hodine.
      • Vstup do školy má len žiak, ktorého rodič odovzdá tlačivo o bezinfekčnosti a preukáže sa negatívnym testom alebo potvrdením o prekonaní Covid -19 nie starším ako 3 mesiace. Oba doklady nesmú byť staršie ako 7 dní. Ak bolo dieťa neprítomné v škole 3 a viac dní, rodič opätovne odovzdáva tlačivo bezinfekčnosť.
      • Návod na odovzdanie bezinfekčnosti a doklade o negat. teste prostredníctvom EduPage nájdete na tomto linku:  TU
      • Ak nevyužijete možnosť odovzdať bezinfekčnosť a doklad o negatívnom teste prostredníctvom EduPage, musí dieťa oba doklady priniesť v papierovej podobe a preukázať sa nimi pred vstupom do budovy školy. Tlačivo bezinfekčnosť si stiahnite na úvodnej stránke našej školy. Rodičia bez možnosti tlače majú možnosť vyplniť tlačivo pred budovou školy a preukázať sa negatívnym testom osobne.
      • Ak sa rodič nepreukáže obidvomi dokladmi, dieťa nebude mať umožnený vstup do triedy a škola bude kontaktovať rodiča, aby si dieťa prišiel prevziať.

      ROZVRH

      • Na 1. stupni sa vyučuje podľa upraveného rozvrhu. Malé úpravy nastali aj v dištančnom rozvrhu na 2. stupni. Rozvrh je zverejnený  na EduPage v časti žiaci a rodičia - rozvrh /viditeľný od 27.2./

      ŠKD

      • Ranný ŠKD nie je v prevádzke.
      • Poobedný ŠKD je v prevádzke vo všetkých triedach len do 15.00 hodiny.

      STRAVOVANIE

      • Upozorňujeme rodičov žiakov 1. stupňa, ktorí mali objednanú stravu a nenastúpia do školy, aby svoje deti vyhlasovali z obeda, v opačnom prípade bude musieť rodič zaplatiť cenu celého obeda (aj s dotáciou 1,20€).

      KARANTÉNA V RODINE, POZITÍVNY TEST ČLENA RODINY

      • Zákonný zástupca je povinný bezodkladne tieto skutočnosti ohlásiť škole - triednej učiteľke alebo riaditeľke školy na t.č. 0915 820 142, prípadne správou v aplikácii EduPage. 

      PODOZRENIE NA OCHORENIE

      • Žiadame rodičov, aby deti neposielali do školy s príznakmi infekcie dýchacích ciest a ani v prípade kontaktu s osobou s podozrením na ochorenie Covid-19.
      • Pri vstupe do budovy školy prebieha ranný filter /meranie teploty, dezinfekcia/. Pri podozrení na respiračné ochorenie bude rodič kontaktovaný.

      STRAVOVANIE

      • Upozorňujeme rodičov žiakov 1. stupňa, ktorí mali objednanú stravu a nenastúpia do školy, aby svoje deti vyhlasovali z obeda, v opačnom prípade bude musieť rodič zaplatiť cenu celého obeda (aj s dotáciou 1,20€).

      Ďakujeme všetkým rodičom na spoluprácu. Ostaňte zdraví!

     • Prevádzka školy od 1.3.2021

      24. 2. 2021

      Vážení rodičia,

      mesto Hriňová rozhodlo od 1. marca 2021 otvoriť školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti

      • pre deti materskej školy,
      • pre žiakov 1. stupňa základnej školy,
      • zabezpečená bude aj prevádzka školského klubu detí (okrem ranného ŠKD) a školskej jedálne tak, ako pred prerušením vyučovania,
      • 2. stupeň sa naďalej bude učiť DIŠTANČNE.

      Podmienkou, aby Vaše dieťa mohlo nastúpiť do školy alebo materskej školy, je negatívny test aspoň jedného zákonného zástupcu, s ktorým žije dieťa v spoločnej domácnosti nie starší ako 7 dní. Zároveň mesto Hriňová rodičom dôrazne odporúča pretestovanie oboch rodičov z dôvodu zníženia rizika, vzhľadom na skutočnosť, že deti MŠ a žiaci 1. stupňa nemajú povinnosť testovať sa. Negatívny test musia mať aj všetci zamestnanci.

      Výnimku z testovania bude mať osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace a osoba, ktorá bola očkovaná aj druhou vakcínou, od ktorej uplynulo aspoň 14 dní.

      Odporúčame Vám, aby ste antigénové testovanie absolvovali počas celého týždňa (Nečakajte na víkend, kedy sú MOM preplnené.) a prihlásili sa na testovanie elektronicky na https://korona.gov.sk/. Budete vybavovaní prednostne a nemusíte čakať na výsledok. Ten vám bude zaslaný správou SMS. Pri objednávaní vyhľadajte "Mobilné odberové miesto Hriňová, Krivec 1355, Hriňová, (ZH Derm s.r.o.)". Upozorňujeme Vás, že v sobotu MOM v Krivci nie je v prevádzke.

      V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak:

      1. škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu,
      2. zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa prostredníctvom školského Edupage. Ak tak neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní,
      3. ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 2, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka,
      4. zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“.

      STRAVOVANIE

      • Upozorňujeme rodičov žiakov 1. stupňa, ktorí mali objednanú stravu a nenastúpia do školy, aby svoje deti vyhlasovali z obeda, v opačnom prípade bude musieť rodič zaplatiť cenu celého obeda (aj s dotáciou 1,20€).

      BEZINFEKČNOSŤ a  POTVRDENIE O NEGATÍVNOM TESTE RODIČA

      • Doklad o bezinfekčnosti vám odporúčame predkladať elektronicky prostredníctvom školského EduPage. Do Edupage máte možnosť nahrať kópiu vášho negatívneho testu alebo sken obrazovky. V prípade, že tak neurobíte, je potrebné, aby sa dieťa kópiou testu a potvrdením o bezinfekčnosti preukazovalo pri vstupe do školy.
     • Škola ostáva zatvorená

      6. 2. 2021

      Vážení rodičia,

      oznamujeme vám, že na základe prvotných výsledkov testovania, kde sa ukázalo vysoké percento pozitívnych osôb, sa mesto Hriňová rozhodlo školy NEOTVORIŤ. 

      Rodičia kritickej infraštruktúry (záchranári, zdravotníci, zverolekári, vojaci, zamestnanci pošty, železníc, vodární, elektrární, plynární) a rodičia bez možnosti práce "home office" majú možnosť umiestniť dieťa v MŠ Jarabová.