• Podmienky prevádzky a vnútorného režimu v školskom roku 2021/2022

     

    Dokumenty na stiahnutie:

     

     

    1. OCHORENIE COVID-9
    • Príznaky ochorenia COVID-19
    • akútne: zadýchavanie, tlak a bolesť na hrudi, pocit nedostatku vzduchu, modré pery a bledá tvár, vykašliavanie krvi, porucha alebo strata vedomia,
    • najčastejšie: horúčka, bolesť hlavy, bolesť hrdla, kašeľ, nádcha alebo upchatý nos,
    • bežné: únava, bolesť svalov, dýchavičnosť, hnačka, 
    • zriedkavé: vyrážka na pokožke, zápal spojiviek, strata čuchu alebo chuti, zimnica, vracanie, farebné zmeny končekov prstov.

     

    • Úzky kontakt je kontakt osoby s osobou pozitívnou na COVID-19,ak pri tomto kontakte:
    1. boli osoby v priamom fyzickom kontakte, 
    2. boli osoby od seba vo vzdialenosti menšej ako 2 metre dlhšie ako 15 minút,
    3. osoby boli v interiérovom alebo inak uzatvorenom priestore dlhšie ako 15 minút, 
    4. osoby cestovali spoločne dopravným prostriedkom dlhšie ako 15 minút alebo
    5. osoby nemali prekryté horné dýchacie cesty a osoba pozitívna na ochorenie kašľala alebo inak šírila infekčné výlučky.

    Osoby, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19 počas obdobia 2 dní pred jej testovaním alebo objavením sa prvých klinických príznakov musia ísť do karantény na 14 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou.

    • Povinnosť karantény po úzkom kontakte sa nevzťahuje na osobu, ktorá: 
    1. je najmenej 14 dní po aplikácii 2. dávky očkovacej látky (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sputnik V)
    2. je najmenej 21 dní po aplikácii 1. dávky očkovacej látky (Johnson&Johnson),
    3. je najmenej 14 dní po aplikácii 1. dávky očkovacej látky, ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19 alebo
    4. prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami a nevyskytujú sa u nej klinické príznaky ochorenia COVID-19.
    • V prípade, že žiak alebo zamestnanec spĺňa výnimku z karantény, odporúčame rodičovi alebo zamestnancovi, aby o tom informoval školu prostredníctvom formuláru „Oznámenie o výnimke z karantény“. V prípade potvrdeného pozitívneho prípadu COVID-19 v škole, tak bude môcť riaditeľ školy bezodkladne požiadať osoby, ktoré neprekonali COVID19 a nie sú zaočkované, aby čo najrýchlejšie opustili priestory školy, a zároveň uplatniť výnimku na žiakov a zamestnancov, ktorí na ňu majú nárok.
    • Anonymizované údaje o výnimkách z karantény budú za školu riaditeľmi aktualizované prostredníctvom online formuláru na týždennej báze od 6.9.2021.    

     

    1. POVINNOSTI ŽIAKOV
    • Pri vstupe do budovy školy žiak prechádza cez ranný filter, vydezinfikuje si ruky.
    • Žiak s príznakmi ochorenia COVID-19 nesmie vstúpiť do budovy školy.
    • V šatni sa zdržuje len nevyhnutný čas, presunie sa do svojej triedy.
    • Žiak je povinný dodržiavať zásady ROR – rúško, odstup, ruky. Ruky si umýva často nielen po použití wc a pred jedlom.
    • Týždenníci počas každej prestávky zabezpečia vetranie triedy.
    • Žiak je povinný nosiť rúško vo vnútorných priestoroch školy.
    • Počas prestávky sa žiak zdržuje v triede. Triedu môže opustiť len na nevyhnutný čas. (WC, bufet). V prípade priaznivého počasia sa tretia prestávka realizuje na školskom dvore.
    • Desiatuje vo svojej lavici. S jedlom sa po triede neprechádza.
    • Hry na chodbách, napr. ping pong, sú dočasne pozastavené.
    • Pred vstupom do školskej jedálne si vydezinfikuje ruky, dodržuje odstup.
    • Po prevzatí obeda si sadne k jednému stolu so svojimi spolužiakmi. Žiaci sa počas obedu nepremiešavajú.
    • V prípade, že počas vyučovania začne pociťovať príznaky ochorenia, musí túto skutočnosť bezodkladne oznámiť triednej učiteľke alebo riaditeľke školy.
    • Žiak, ktorý navštevuje ŠKD, sa po skončení vyučovania riadi pokynmi vychovávateľa.
    • Žiak, ktorý nenavštevuje ŠKD, sa v šatni zbytočne nezdržuje. Čo najskôr opustí budovu školy.

     

     

    1. DOMÁCE SAMOTESTOVANIE
    • V priebehu školského roka budú mať rodičia možnosť využívať dobrovoľné samotestovanie žiakov Ag testami v domácom prostredí.
    • Každý žiak, ktorého rodič prejaví záujem, dostane sadu 25 ks testov na domáce samotestovanie.
    • Možnosť antigénového samotestovania môžu využiť všetci žiaci, aj zaočkovaní a aj tí, ktorí prekonali ochorenie COVID-19.
    • Pri vykonávaní testu žiak postupuje podľa pokynov výrobcu testu a návodu zverejneného Ministerstvom zdravotníctva SR.
    • Pokiaľ sa rodičia rozhodnú využiť možnosť domáceho samotestovania žiakov, odporúčame ho realizovať v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy, alebo kedykoľvek keď žiak prejavuje jeden z príznakov ochorenia COVID-19.
    • V prípade pozitívneho výsledku samotestovania Ag testom žiaka počas školského roka:
    1. Žiak zostáva doma – nemôže ísť do školy.
    2. Rodič kontaktuje všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý mu stanoví ďalší postup.
    3. Rodič oznámi škole, že žiak mal pozitívny výsledok Ag testu, aby škola mohla pristúpiť k sprísneným hygienicko-epidemiologickým opatreniam.

     

    1. VŠEOBECNÉ OPATRENIA KVÔLI PREVENCII COVID-19

    Opatrenia smerujú k implementácii odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva SR a sú založené na princípe ROR - Rúško, Odstup, Ruky. 

     

    Žiak a zamestnanec musí mať prekryté horné dýchacie cesty počas celého vyučovania

    podľa aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR.

     

     

    Základné prevádzkové pokyny

    • Pri ceste do/zo školy sa žiak riadi aktuálnymi opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR a pokynmi miestne príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva.
    • Vstup cudzím osobám do priestorov školy a školského zariadenia je možný len s výnimkou, potvrdenou riaditeľom školy a „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ danej osoby.
    • V materskej škole i základnej škole sa vykonáva ranný filter, meranie teploty a dezinfekcia rúk.
    • Na komunikáciu externých osôb so školou počas úradných (stránkových) hodín sa využíva dištančný spôsob komunikácie (písomne, e- mail, a pod.). 
    • Rodičovské schôdzky sa budú realizovať dištančnou formou.
    • Obsah a formu všetkých vzdelávacích a záujmových činností sa volí tak, aby boli zaistené hygienicko-epidemiologické opatrenia. 
    • Zabezpečenie rozstupov medzi osobami nachádzajúcimi sa v objekte školy a školského zariadenia sa riadi aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými nariadeniami počas celého dňa, najmä z pohľadu dodržiavania rozstupov.
    • Je potrebné zabezpečiť dezinfekciu rúk všetkých osôb pri vstupe do budovy.
    • Dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci/zamestnanci nachádzajú, sa vykonáva najmenej raz denne. Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa zvlášť veľký počet ľudí, musí byť vykonávaná minimálne 2x denne a podľa potreby (napr. kľučky dverí). Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha minimálne 3x denne, resp. podľa potreby.
    • Škola opakovane upozorňuje žiaka na potrebu dodržiavania hygienických pravidiel pri kašľaní a kýchaní, ako aj na potrebu pravidelného umývania rúk.
    • V miestnosti, v ktorej sa zdržujú osoby je zabezpečené časté a intenzívne vetranie.
    • Škola zriadila izolačnú miestnosť, ktorá slúži na umiestnenie osoby s príznakmi ochorenia COVID-19 alebo iného infekčného ochorenia.

     

     

    Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti a Potvrdenie o chorobe

    • Rodič predkladá pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka (Príloha č.1). 
    • V zelených okresoch rodič „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ predkladá dobrovoľne na základe odporúčania ministerstva v záujme ochrany zdravia na škole, v ostatných okresoch mu táto povinnosť vyplýva z COVID Automatu. Rodič, ktorý nepredložil „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ v čase, keď sa škola nachádzala v zelenom okrese, je povinný ho predložiť pri prepnutí okresu do oranžovej farby.
    • V prípade, že rodič nepredloží „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, sa žiak považuje za príznakového, a je potrebné, aby rodič kontaktoval všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať. Pokiaľ žiak prišiel do školy v sprievode rodiča, nebude mu umožnený vstup do školy a odchádza s rodičom domov. Ak neprišiel žiak v sprievode rodiča, je potrebné žiaka umiestniť do izolačnej miestnosti a bezodkladne kontaktovať rodiča.
    • Ak si žiak nedopatrením zabudne vyhlásenie doma, rodič má 3 možnosti:
    1. odoslať ho škole prostredníctvom ASC agendy (EDUPAGE) alebo e-školy,
    2. poslať scan „Písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti“ e-mailom,
    3. kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať.

    Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť

    „Potvrdenie o chorobe“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, v opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť na vyučovaní, ktorá môže mať za následok zhoršenú známku zo správania, prípadne nutnosť vykonať komisionálne skúšky.

     

    Podozrenie zo zneužívania ospravedlňovania dochádzky žiaka preskúmava na podnet školy miestne príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

     

    1. POVINNOSTI RODIČOV
    1. Rodič zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do školy a pri odchode žiaka zo školy (prekrytie horných dýchacích ciest vhodne zvolenými osobnými ochrannými pomôckami alebo jej stanovenými ekvivalentami v súlade s aktuálne platnými opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR).
    2. Rodič zabezpečí pre žiaka každý deň minimálne dve rúška (náhradné musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky. 
    3. Rodič predkladá pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ . V zelených okresoch na základe odporúčania ministerstva, v ostatných okresoch na základe povinnosti vyplývajúcej z COVID Automat. Rodič, ktorý nepredložil „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka v čase, keď sa škola nachádzala v zelenom okrese, je povinný ho predložiť pri prepnutí okresu do oranžovej farby. V prípade, že rodič nepredloží „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ sa žiak považuje za príznakového a je potrebné, aby rodič kontaktoval všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať. Pokiaľ žiak prišiel do školy v sprievode rodiča, nebude mu umožnený vstup do školy a odchádza s rodičom domov. Ak neprišiel žiak v sprievode rodiča, umiestni sa do izolačnej miestnosti a bezodkladne kontaktuje rodič. Ak si žiak nedopatrením zabudne vyhlásenie doma, rodič má 3 možnosti: odoslať ho škole prostredníctvom ASC agendy (EDUPAGE) alebo e-školy, poslať scan „Písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti“ e-mailom, alebo kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať.
    4. Rodič môže svojim rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie o chorobe“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, v opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť, ktorá môže mať za následok zhoršenú známku zo správania prípadne nutnosť vykonať komisionálne skúšky.
    5. V prípade, že je u žiaka podozrenie na COVID-19 (bol v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na COVID-19), rodič bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa alebo riaditeľa školy, aby mohli prijať sprísnené hygienicko-epidemiologické opatrenia (častejšie vetranie a dezinfekcia, častejšia kontrola dodržiavania protiepidemických opatrení zo strany žiakov, minimalizovanie premiešavania žiakov z triedy s ostatnými triedami, atď.).
    6. Povinnosťou rodiča je aj bezodkladne nahlásenie karantény škole, ak bola žiakovi nariadená všeobecným lekárom pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Za týchto podmienok nemôže žiak navštevovať školu.
    7. V prípade, že je u žiaka potvrdené ochorenie na COVID-19, rodič bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa alebo riaditeľa školy, aby mohli byť obratom identifikované úzke kontakty žiaka za 2 dni pred jeho testovaním. 

     

    Odporúčania pre rodiča

    • Odporúčame rodičom predložiť škole „Oznámenie o výnimke z karantény“. Riaditeľ tak v prípade potvrdeného pozitívneho prípadu na ochorenie COVID-19 bude môcť v záujme ochrany zdravia neprekonaných a nezaočkovaných žiakov ich požiadať, aby čo najrýchlejšie opustili priestory školy, no zároveň uplatniť výnimku z karantény na tých žiakov, ktorých sa týka.

     

    Postup pri náhrade mzdy v súvislosti s ochorením COVID-19 

    • Rodič má nárok na ošetrovné (OČR) ak riaditeľ školy alebo miestne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva rozhodol o prerušení vyučovania v triede žiaka do 11 rokov, alebo ak žiak vyžaduje celodenné ošetrovanie na základe potvrdenia všeobecného lekára pre deti a dorast.
    • Ak rodič nechá žiaka doma na základe vlastného rozhodnutia, nárok na OČR mu nevzniká. V prípade potreby zabezpečenia starostlivosti o dieťa tak rodič môže čerpať dovolenku alebo sa dohodnúť so zamestnávateľom na práci z domu (home office).         

     

    Osobu s podozrením na ochorenie COVID-19 (tzn. bola úzkym kontaktom osoby pozitívnej na ochorenie COVID-19) môže určiť jedine regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo všeobecný lekár a následne musí byť táto skutočnosť oznámená škole zo strany osoby s podozrením na ochorenie COVID-19 (alebo jej rodiča).

     

    V prípade podozrenia na ochorenie COVID-19 škola následne postupuje podľa nižšie uvedených krokov a poskytuje plnú súčinnosť regionálnemu úradu verejného zdravotníctva a všeobecnému lekárovi.

    • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať príznakom ochorenia COVID-19 nesmie vstúpiť do priestorov školy alebo školského zariadenia.
    • Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov ochorenia COVID-19, je nutné umiestniť ho do samostatnej izolačnej miestnosti a kontaktovať rodiča, ktorý ho bezodkladne vyzdvihne. 

     

    1. Pri podozrení na ochorenie COVID-19 v prípade žiaka ZŠ a dieťaťa MŠ
    • Žiak/ dieťa s podozrením na ochorenie COVID-19 (bol v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na COVID-19 mimo školy) nenavštevuje školu ani školské zariadenie 14 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19. Ak bol žiak/ dieťa označený ako úzky kontakt, do karantény ide len tento žiak/ dieťa a nie jeho trieda/spolužiaci.
    • Pokiaľ bol žiak/ dieťa úzkym kontaktom osoby pozitívnej na COVID-19 mimo školy, vysoko odporúčame, aby absolvoval RT-PCR test nariadený regionálnych úradom verejného zdravotníctva alebo všeobecným lekárom pre deti a dorast a minimalizoval tak riziko prenosu nákazy na pôdu školy.
    • Ak žiak/ dieťa s podozrením na ochorenie COVID-19 absolvuje RT-PCR testu a výsledok je:
    1. negatívny - rodič informuje školu, žiak/ dieťa pokračuje v 14-dňovej karanténe, ale výučba pokračuje štandardným spôsobom, 
    2. pozitívny - rodič informuje školu, žiak/ dieťa pokračuje v izolácii pod dozorom všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý rozhoduje o jej ukončení.
    • V prípade, že žiak/ dieťa s podozrením na ochorenie COVID-19 neabsolvuje RT-PCR test, absolvuje 14-dňovú karanténu podľa aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR a o ukončení karantény rozhoduje jeho všeobecný lekár pre deti a dorast.
    • Osobám v úzkom kontakte s pozitívne testovanou osobou sa neumožní dochádzka do školy alebo školského zariadenia. Pozitívne testovaná osoba a úzke kontakty, u ktorých sa prejavili príznaky ochorenia COVID-19 počas izolácie/karantény postupuje podľa usmernenia všeobecného lekára alebo regionálneho úradu verejného zdravotníctva.
    • Ak sa v triede vyskytne žiak/ dieťa alebo zamestnanec pozitívny na ochorenie COVID-19, idú žiaci z triedy do 14-dňovej karantény (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény). Ak je v triede 100% žiakov s výnimkou z karantény, pokračuje trieda v prezenčnom vyučovaní.
    • Ak sa osoba pozitívna na ochorenie COVID-19 vyskytne v domácnosti žiaka/dieťaťa, zostáva v karanténe len tento žiak/ dieťa. Jeho trieda pokračuje v prezenčnom vyučovaní. Pokiaľ rodič pošle do školy žiaka, ktorý má byť v karanténe, dopúšťa sa priestupku na úseku verejného zdravotníctva podľa § 56 ods. 1 písm. k) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorý rieši regionálny úrad verejného zdravotníctva.
    • Ak je osoba v domácnosti žiaka/ dieťaťa v karanténe (je úzky kontakt inej pozitívnej osoby), žiak/dieťa môže chodiť do školy do momentu, pokiaľ sa u osoby nepotvrdí ochorenie COVID-19.
    • Rodič má povinnosť nahlásiť karanténu žiaka všeobecnému lekárovi pre deti a dorast, ktorý na jeho karanténu dohliada.
    • Vyučovanie prebieha štandardným spôsobom podľa možností personálneho zabezpečenia školy, okrem tried, v ktorých bolo prerušené vyučovanie.
    • Osoby, u ktorých bolo potvrdené ochorenie COVID-19 idú do domácej izolácie. Osoby, ktoré boli označené ako úzke kontakty, idú do karantény (okrem výnimiek podľa aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR). Domácu izoláciu/karanténu nie je možné predčasne ukončiť po obdržaní negatívneho výsledku RT-PCR testu (podľa aktuálnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR).

     

    1. POKYNY PRE RODIČOV MŠ
    • Dieťa pri vstupe do MŠ prechádza cez ranný filter. Dieťa s príznakmi ochorenia Covid-19 učiteľky MŠ neprevezmú.
    • Deti v MŠ nemusia nosiť rúška.
    • Rodičia pri odovzdaní a preberaní dieťaťa použijú zvonček.
    • Ráno je potrebné, aby rodič zazvonil na zvonček príslušnej triedy, mal nasadené ruško, vydenzifikované ruky a pripravený papier o bezpríznakovosti dieťaťa (možné je stiahnúť si ho na stránke školy a priniesť už vyplnené alebo ráno vyplní v MŠ. Nevstupuje do priestorov Mš (len do vstupnej chodby, kde sa nachádzajú aj zvončeky na príslušné triedy). Rodič počká pokiaľ učiteľka neprevezme dieťa vo vstupnej chodbe.

    • Poobede rodič s nasadeným rúškom, vydenzifikovanými rukami zazvoní na zvonček, počká vo vstupnej chodbe kým príde učiteľka, následne vstupuje do šatne na nevyhnutný čas, pokiaľ prezlečie dieťa a odchádza zo šatne. Rodič nevstupuje do triedy.

    • Rodič predkladá pri prvom nástupe do MŠ a po každom prerušení dochádzky do MŠ v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ /najlepšie elektronicky – prostredníctvom EduPage/.
    • V prípade, že je u dieťaťa podozrenie na COVID-19 (bol v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na COVID-19), rodič bezodkladne o tejto situácii informuje učiteľku alebo zástupkyňu riaditeľky pre MŠ, aby mohli prijať sprísnené hygienicko-epidemiologické opatrenia.
    • Povinnosťou rodiča je aj bezodkladne nahlásenie karantény MŠ, ak bola dieťaťu nariadená všeobecným lekárom pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Za týchto podmienok nemôže dieťa navštevovať školu.
    • V prípade, že je u dieťaťa potvrdené ochorenie na COVID-19, rodič bezodkladne o tejto situácii informuje učiteľku alebo zástupkyňu riaditeľky pre MŠ, aby mohli byť obratom identifikované úzke kontakty žiaka za 2 dni pred jeho testovaním. 
    • Ustanovenie bodu 6 „Pri podozrení na ochorenie COVID-19 v prípade žiaka ZŠ a dieťaťa MŠ“ je totožné pre ZŠ aj MŠ.

     

     

     

    V Hriňovej, dňa 27.08.2021                                                            Mgr. Iveta Gallová

                                                                                                                    riaditeľka školy