• Podmienky prevádzky a vnútorného režimu v školskom roku 2021/2022

     

    Aktuálny semafor zo 4.2.2022 - stručné informácie:

     

     

    ŽIAK

    • Pri vstupe do budovy školy žiak prechádza cez ranný filter, vydezinfikuje si ruky.
    • Žiak s príznakmi ochorenia COVID-19 nesmie vstúpiť do budovy školy.
    • V šatni sa zdržuje len nevyhnutný čas, presunie sa do svojej triedy.
    • Žiak je povinný dodržiavať zásady ROR – rúško, odstup, ruky. Ruky si umýva často nielen po použití wc a pred jedlom.
    • Týždenníci počas každej prestávky zabezpečia vetranie triedy.
    • Žiak je povinný nosiť rúško vo vnútorných priestoroch školy.
    • Počas prestávky sa žiak zdržuje v triede. Triedu môže opustiť len na nevyhnutný čas. (WC, bufet). V prípade priaznivého počasia sa tretia prestávka realizuje na školskom dvore.
    • Desiatuje vo svojej lavici. S jedlom sa po triede neprechádza.
    • Hry na chodbách, napr. ping pong, sú dočasne pozastavené.
    • Pred vstupom do školskej jedálne si vydezinfikuje ruky, dodržuje odstup.
    • Po prevzatí obeda si sadne k jednému stolu so svojimi spolužiakmi. Žiaci sa počas obedu nepremiešavajú.
    • V prípade, že počas vyučovania začne pociťovať príznaky ochorenia, musí túto skutočnosť bezodkladne oznámiť triednej učiteľke alebo riaditeľke školy.
    • Žiak, ktorý navštevuje ŠKD, sa po skončení vyučovania riadi pokynmi vychovávateľa.
    • Žiak, ktorý nenavštevuje ŠKD, sa v šatni zbytočne nezdržuje. Čo najskôr opustí budovu školy.

     

     

    RODIČ ZŠ

    1. Rodič zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do školy a pri odchode žiaka zo školy (prekrytie horných dýchacích ciest vhodne zvolenými osobnými ochrannými pomôckami alebo jej stanovenými ekvivalentami v súlade s aktuálne platnými opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR).
    2. Rodič zabezpečí pre žiaka každý deň minimálne dve rúška (náhradné musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky. 
    3. Rodič predkladá pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ . V zelených okresoch na základe odporúčania ministerstva, v ostatných okresoch na základe povinnosti vyplývajúcej z COVID Automat. Rodič, ktorý nepredložil „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka v čase, keď sa škola nachádzala v zelenom okrese, je povinný ho predložiť pri prepnutí okresu do oranžovej farby. V prípade, že rodič nepredloží „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ sa žiak považuje za príznakového a je potrebné, aby rodič kontaktoval všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať. Pokiaľ žiak prišiel do školy v sprievode rodiča, nebude mu umožnený vstup do školy a odchádza s rodičom domov. Ak neprišiel žiak v sprievode rodiča, umiestni sa do izolačnej miestnosti a bezodkladne kontaktuje rodič. Ak si žiak nedopatrením zabudne vyhlásenie doma, rodič má 3 možnosti: odoslať ho škole prostredníctvom ASC agendy (EDUPAGE) alebo e-školy, poslať scan „Písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti“ e-mailom, alebo kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať.
    4. Rodič môže svojim rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie o chorobe“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, v opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť, ktorá môže mať za následok zhoršenú známku zo správania prípadne nutnosť vykonať komisionálne skúšky.
    5. V prípade, že je u žiaka podozrenie na COVID-19 (bol v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na COVID-19), rodič bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa alebo riaditeľa školy, aby mohli prijať sprísnené hygienicko-epidemiologické opatrenia (častejšie vetranie a dezinfekcia, častejšia kontrola dodržiavania protiepidemických opatrení zo strany žiakov, minimalizovanie premiešavania žiakov z triedy s ostatnými triedami, atď.).
    6. Povinnosťou rodiča je aj bezodkladne nahlásenie karantény škole, ak bola žiakovi nariadená všeobecným lekárom pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Za týchto podmienok nemôže žiak navštevovať školu.
    7. V prípade, že je u žiaka potvrdené ochorenie na COVID-19, rodič bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa alebo riaditeľa školy, aby mohli byť obratom identifikované úzke kontakty žiaka za 2 dni pred jeho testovaním. 

     

    Odporúčania pre rodiča

    • Odporúčame rodičom predložiť škole „Oznámenie o výnimke z karantény“. Riaditeľ tak v prípade potvrdeného pozitívneho prípadu na ochorenie COVID-19 bude môcť v záujme ochrany zdravia neprekonaných a nezaočkovaných žiakov ich požiadať, aby čo najrýchlejšie opustili priestory školy, no zároveň uplatniť výnimku z karantény na tých žiakov, ktorých sa týka.

     

    Postup pri náhrade mzdy v súvislosti s ochorením COVID-19 

    • Rodič má nárok na ošetrovné (OČR) ak riaditeľ školy alebo miestne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva rozhodol o prerušení vyučovania v triede žiaka do 11 rokov, alebo ak žiak vyžaduje celodenné ošetrovanie na základe potvrdenia všeobecného lekára pre deti a dorast.
    • Ak rodič nechá žiaka doma na základe vlastného rozhodnutia, nárok na OČR mu nevzniká. V prípade potreby zabezpečenia starostlivosti o dieťa tak rodič môže čerpať dovolenku alebo sa dohodnúť so zamestnávateľom na práci z domu (home office).         

     

    Osobu s podozrením na ochorenie COVID-19 (tzn. bola úzkym kontaktom osoby pozitívnej na ochorenie COVID-19) môže určiť jedine regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo všeobecný lekár a následne musí byť táto skutočnosť oznámená škole zo strany osoby s podozrením na ochorenie COVID-19 (alebo jej rodiča).

     

    V prípade podozrenia na ochorenie COVID-19 škola následne postupuje podľa nižšie uvedených krokov a poskytuje plnú súčinnosť regionálnemu úradu verejného zdravotníctva a všeobecnému lekárovi.

    • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať príznakom ochorenia COVID-19 nesmie vstúpiť do priestorov školy alebo školského zariadenia.
    • Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov ochorenia COVID-19, je nutné umiestniť ho do samostatnej izolačnej miestnosti a kontaktovať rodiča, ktorý ho bezodkladne vyzdvihne. 

     

     

    RODIČ MŠ

    • Dieťa pri vstupe do MŠ prechádza cez ranný filter. Dieťa s príznakmi ochorenia Covid-19 učiteľky MŠ neprevezmú.
    • Deti v MŠ nemusia nosiť rúška.
    • Rodičia pri odovzdaní a preberaní dieťaťa použijú zvonček.
    • Ráno je potrebné, aby rodič zazvonil na zvonček príslušnej triedy, mal nasadené ruško, vydenzifikované ruky a pripravený papier o bezpríznakovosti dieťaťa (možné je stiahnúť si ho na stránke školy a priniesť už vyplnené alebo ráno vyplní v MŠ. Nevstupuje do priestorov Mš (len do vstupnej chodby, kde sa nachádzajú aj zvončeky na príslušné triedy). Rodič počká pokiaľ učiteľka neprevezme dieťa vo vstupnej chodbe.

    • Poobede rodič s nasadeným rúškom, vydenzifikovanými rukami zazvoní na zvonček, počká vo vstupnej chodbe kým príde učiteľka, následne vstupuje do šatne na nevyhnutný čas, pokiaľ prezlečie dieťa a odchádza zo šatne. Rodič nevstupuje do triedy.

    • Rodič predkladá pri prvom nástupe do MŠ a po každom prerušení dochádzky do MŠ v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ /najlepšie elektronicky – prostredníctvom EduPage/.
    • V prípade, že je u dieťaťa podozrenie na COVID-19 (bol v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na COVID-19), rodič bezodkladne o tejto situácii informuje učiteľku alebo zástupkyňu riaditeľky pre MŠ, aby mohli prijať sprísnené hygienicko-epidemiologické opatrenia.
    • Povinnosťou rodiča je aj bezodkladne nahlásenie karantény MŠ, ak bola dieťaťu nariadená všeobecným lekárom pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Za týchto podmienok nemôže dieťa navštevovať školu.
    • V prípade, že je u dieťaťa potvrdené ochorenie na COVID-19, rodič bezodkladne o tejto situácii informuje učiteľku alebo zástupkyňu riaditeľky pre MŠ, aby mohli byť obratom identifikované úzke kontakty žiaka za 2 dni pred jeho testovaním. 
    • Ustanovenie bodu 6 „Pri podozrení na ochorenie COVID-19 v prípade žiaka ZŠ a dieťaťa MŠ“ je totožné pre ZŠ aj MŠ.

     

    Mgr. Iveta Gallová

    riaditeľka školy

     

     
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Krivec 1355, Hriňová
   • sekretariát: 045 5497 416 riaditeľka: 0915 820 142 materská škola: 045 5497 088
   • Krivec 1355, 962 05 Hriňová 96205 Hriňová Slovakia
   • 37831291
   • 2021672961
   • skolskajedalen@zskrivec.eu, 0915 678 786
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje