• Zápis do 1. ročníka

      31. 3. 2020

      Oznamujeme rodičom budúcich prvákov, že zápis do 1. ročníka sa uskutoční dňa 15.4.2020 v hlavnej budove našej školy v čase 16.00 - 17.00 bez prítomnosti dieťaťa. Prosíme o vyplnenie elektronickej prihlášky, ktorú nám podpíšete v deň zápisu. 

      Na zápis je potrebné priniesť si: 

      1. Rodný list dieťaťa - najlepšie jeho kópiu
      2. Občiansky preukaz
      3. V prípade odkladu - vyplnenú žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky (Ak nemáte možnosť vytlačiť ju, vyplníte v deň zápisu v škole.)
      4. Poplatok za pomôcky do 1. ročníka - 20 €, (Zoznam pomôcok pre prváka)

      Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má dieťa trvalý pobyt, ak zákonný zástupca pre svoje dieťa nevyberie inú základnú školu.

      Zapísať dieťa do 1. ročníka je potrebné každé dieťa, ktoré do 31.8.2020 dovŕšilo 6. rok. V prípade, že si zákonný zástupca nesplní zákonnú povinnosť prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky, dopustí sa priestupku, za ktorý mu mesto môže uložiť pokutu v zmysle platných zákonov do 331,50 €.

      Ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebude pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

      Žiadosť o odklad PŠD (Prosíme vyplniť a priniesť v deň zápisu.)

      Elektronická prihláška do 1. ročníka

     • Oznámenie o uzatvorení

      12. 3. 2020

      Vzhľadom na vyhlásenie mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vedenie mesta Hriňová na odporúčanie krízového štábu mesta prijalo rozhodnutie, že v piatok 13. marca 2020 zatvorí všetky školy a školské zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.

      Na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 ministerka školstva prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

      Oznámenie na webe mesta

      Usmernenie ministerky školstva

     • Umelecké remeslo vtedy a dnes

      4. 3. 2020

      Dňa 3. marca sme sa zúčastnili so 7.A a 8.A workshopu UMELECKÉ REMESLO VTEDY A DNES v Banskej Bystrici. V úvode nám archeológ stredoslovenského múzea  predstavil originálne artefakty- archeologické nálezy od doby bronzovej až po stredovek. Potom čakali na žiakov štyri pracoviská, kde ich majstri Strednej umeleckej školy umeleckého priemyslu v Hodruši Hámroch zaučili do tajov razenia mincí, cizelovania kovov, výroby drôtených šperkov inšpirovaných filigránom a iných techník vytvárania ornamentov v kove. Domov sme odchádzali s dobrým pocitom a žiaci si vyrobené výrobky odniesli domov.

     • Koronavírus - usmernenie

      2. 3. 2020

      V súvislosti so šírením nového ochorenia COVID-19 vydalo Ministerstvo školstva SR dňa 28. 2. 2020 pod č. 2020/9906:1-A1000 usmernenie:

      V prípade, že žiaci boli alebo sa vrátili v najbližších dňoch z oblastí, kde sa potvrdil výskyt koronavírusu, musia takéto osoby v najbližších 14 dňoch od návratu kontrolovať svoj zdravotný stav.

      V prípade, že sa u ktorejkoľvek osoby, ktorá sa nachádzala v oblastiach, kde sa vírus vyskytol, objavia uvedené symptómy (teplota nad 38 oC, kašeľ, nádcha, bolesť svalov, bolesť kĺbov, sťažené dýchanie) za obdobie 14 dní, musí ostať doma, nechodiť priamo k lekárovi, kontaktovať lekára telefonicky a riadiť sa jeho príkazmi! Takáto osoba nesmie chodiť sama na pohotovosť alebo na infekčné oddelenie!

      Je dôležité dodržiavať všeobecné preventívne ochranné opatrenia: pravidelne si umývať ruky mydlom a vodou najmenej 20 sekúnd, použiť dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu, vyvarovať sa úzkeho kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest. Nedotýkať sa očí, nosa a úst neumytými rukami, pri kašľaní zakryť ústa a nos jednorazovou vreckovkou.

      Vylúčenie z vyučovania žiakov, ktorí neprejavujú  príznaky  ochorenia  len z dôvodu, že boli na pobyte v oblastiach postihnutých výskytom koronavírusu, nie je možné, ak žiak plní povinnú školskú dochádzku. V ostatných prípadoch (napr. materská škola) je na zvážení riaditeľa školy po dohode so zákonným zástupcom dieťaťa. Pokiaľ sa u detí a žiakov neobjavia klinické príznaky respiračného ochorenia, nie je dôvod ich obmedzovať. Takýto postup obdobne platí aj pre zamestnancov.

      Zároveň apelujeme na rodičov, aby neposielali dieťa do školy s príznakmi ochorenia.

      Celé usmernenie MŠ SR čítajte tu.

      WEB - Úrad verejného zdravotníctva

      Rozhovor s virológom na túto tému - RNDr. Boris Klempa, DrSc. 

       

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou, Krivec 1355, Hriňová
    • zskrivec@gmail.com
    • gallova@zskrivec.eu
    • sekretariát: 045 5497 416, 0915 820 142 jedáleň: 0915 678 786 MŠ: 045 5497 088
    • Krivec 1355, 962 05 Hriňová Slovakia
    • IČO: 37831291
    • DIČ: 2021672961
    • školský psychológ: Mgr. Martina Kmeťová, kmetova@zskrivec.eu
    • školský špeciálny pedagóg: PaedDr. Zuzana Marcineková, marcinekova@zskrivec.eu
    • vedúca školskej jedálne skolskajedalen@zskrivec.eu jedáleň: 0915 678 786
   • Prihlásenie