• Hodnotenie žiakov v 2. polroku

      16. 4. 2020

      Na základe usmernenia ministra školstva oznamujeme žiakom a ich zákonným zástupcom, že vzhľadom na súčasnú situáciu nebudú v 2. polroku školského roka 2019/2020 hodnotené nasledovné predmety :

      výtvarná výchova, telesná a športová výchova, hudobná výchova, pracovné vyučovanie, informatika, technika, regionálna výchova, občianska náuka, náboženská výchova, anglický jazyk v 1. a 2. ročníku.

      Na vysvedčení sa uvedie: absolvoval/ absolvovala.

      Ostatné predmety budú hodnotené a teda si vyžadujú od žiakov aktívny prístup v dištančnom vzdelávaní. Upozorňujeme žiakov a ich zákonných zástupcov, že na základe spomínaného usmernenia ministra školstva môže škola pristúpiť k nasledovnému:

      1. V čase mimoriadnej situácie nemôže byť žiak zo žiadneho predmetu hodnotený stupňom prospechu nedostatočný alebo dosiahol neuspokojivé výsledky, t.j. nemôže opakovať ročník okrem prípadov, uvedených v bode 2 a 3.

      2. V čase mimoriadnej situácie je vo výnimočných prípadoch možné určiť pred postupom do vyššieho ročníka preskúšanie u tých žiakov 2. stupňa ZŠ, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania na diaľku a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania. Preskúšanie je možné najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania v školách alebo do 31.8.2020. O preskúšaní žiaka rozhoduje pedagogická rada.

      3. V čase mimoriadnej situácie žiaci druhého stupňa ZŠ, ktorí v 1. polroku dostali známku nedostatočnú z dvoch a viac predmetov alebo boli neklasifikovaní, môžu absolvovať komisionálne skúšky najneskôr do 31.8.2020

      Celé usmernenie ministerstva školstva

      Hodnotenie ZŠ Krivec v 2. polroku 2019/2020

     • Žiadosti o prijatie do MŠ

      14. 4. 2020

      Milí rodičia, zákonní zástupcovia, žiadosti do našej MŠ si môžete podávať od 30.04.2020 do 31.05.2020. Žiadosť si stiahnite pod týmto oznamom, alebo si ju vyzvihnite osobne v materskej škole a to každý utorok od 14.00 do 16.00 hodiny. (5.5.2020,12.5.2020,19.5.2020, 26.5.2020). Žiadosť pošlite poštou na adresu ZŠ s MŠ , Krivec 1355, 96205 Hriňová. V prípade osobného vyzdvihnutia prihlášky v MŠ je možné ju hneď vypísať a to vlastným perom a odovzdať.

      • potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať; ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt,
      • ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt.

      Vyrozumenie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do MŠ obdrží zákonný zástupca do konca júna 2020.

      Žiadosť o prijatie do MŠ.doc

      Žiadosť o prijatie do MŠ.pdf


     • "Učíme na diaľku"

      2. 4. 2020

      Vážení rodičia, milí naši žiaci,

      po poslednom vyhlásení ministra školstva je nám všetkým jasné, že sa v najbližšom čase prevádzka škôl neobnoví. Preto budeme naďalej pokračovať v "učení na diaľku“ najmä prostredníctvom školského Edupage.

      Pre rodičov, žiakov ale aj pre nás učiteľov je toto obdobie náročné. Všetci sa učíme fungovať v nových podmienkach, ktoré sme si pred časom ani len nevedeli predstaviť. Po prvotnom „oťukávaní“ sme sa ako-tak zabehli, ale ešte stále je čo vylepšovať.

      Z doterajších skúseností vyplýva niekoľko usmernení a rád z pohľadu školy:

      1. Všetci žiaci a rodičia majú prístup na Edupage stránky našej školy, ale najlepšiu komunikáciu s učiteľmi (školou, školskou jedálňou) umožňuje mobilná aplikácia vo vašich telefónoch. Preto všetkým doporučujeme, aby si ju do svojich smartfónov bezplatne nainštalovali.
      2. Na vypracovanie úloh je mnohým žiakom lepšie prihlásiť sa na Edupage na stránke našej školy prostrednícvom notebookov a pevných počítačov. Ak tak chcete urobiť, milí žiaci, a už nemáte heslo, stačí sa ozvať riaditeľke školy. Žiacke heslo je možné zistiť aj podľa nasledujúceho návodu z rodičovského konta. Ako môže rodič zistiť heslo na EduPage konte svojho dieťaťa?
      3. Ak sa ťažko orientujete v úlohách Edupage, pomôže vám návod Ako urobenú úlohu odstránim zo zoznamu úloh / označím ju ako vybavenú? Úlohy si môžete označovať aj hviezdičkou.
      4. Ak potrebujete učiteľovi poslať súbor, fotografiu, riaďte sa návodom Ako môžem nahrať súbor k domácej úlohe?
      5. Učiteľský zbor sa zhodol na tom, že teraz je potrebné niektoré predmety uprednostniť a tak úlohy z predmetov ako VYV, HUV, TŠV, OBN, INF, NAB, PVC, TECH, REV považujte za dobrovoľné. Úlohy z ostatných predmetov sú povinné. 
      6. "Učenie na diaľku" je zamerané hlavne na opakovanie už prebratého učiva, ale aj na osvojenie ďalšieho základného učiva podľa materiálov, ktoré vám v elektronickej podobe či odkazu na učebnicu a pracovný zošit poskytne učiteľ.
      7. Učitelia sa zhodli na tom, že v jeden deň by žiaci mali vypracovať maximálne 4 domáce úlohy.
      8. Náročnosť domácich úloh by mala byť taká, aby ich dokázali bez väčších problémov zvládnuť žiaci s priemerným prospechom.
      9. Žiaci, ktorí nerozumejú učivu či úlohe, majú možnosť obrátiť sa na učiteľa s požiadavkou konzultácie. Na školskom Edupage je zverejnené, kedy a akým spôsobom učitelia poskytujú konzultácie. Rodič tiež môže prostredníctvom Edupage napísať učiteľovi správu. Ako môže rodič cez EduPage napísať správu učiteľovi alebo viacerým učiteľom? 
      10. K žiakom  so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami budeme naďalej pristupovať podľa odporúčaní centier špeciálno-pedagogického poradenstva a prevencie.
      11. Pokiaľ žiak nedokáže splniť povinnú úlohu v stanovenom termíne z technických, zdravotných alebo iných objektívnych dôvodov, prosíme rodičov, aby prostredníctvom správy o tom informovali vyučujúceho. Základom úspešného fungovania "učenia na diaľku" je naša vzájomná komunikácia. Ak máte, milí rodičia, podnetný návrh lebo pripomienku, tiež nám dajte vedieť, inak sa o nej nedozvieme.
      12. Niektorí naši učitelia začínajú učiť aj prostredníctvom videokonferencie. Je to zároveň aj možnosť ako počas zatvorenia škôl nadväzovať sociálne kontakty a získať priestor na otázky súvisiace s učivom, ktorému žiak nerozumie.
      13. Doporučujeme rodičom webovú stránku Ministerstva školstva SR https://www.ucimenadialku.sk/, je tu aj  Podpora pre rodičov.
      14. Aj počas tejto doby je dôležité, aby deti mali zdravý režim, v ktorom je čas ísť spať, vstávať, čas na učenie, čítanie, zábavu i televíziu.
      15. Prosíme rodičov, aby dohliadli na svoje deti. Je neprípustné, aby sa žiaci stretávali na školskom dvore alebo na iných miestach, čím sa zvyšuje možnosť prenosu ochorenia Covid-19.

      Milí rodičia a žiaci, ďakujeme vám za doterajšiu spoluprácu. Prajeme vám hlavne pevné zdravie a dúfame, že spolu s vami toto náročné obdobie úspešne prekonáme a čoskoro sa uvidíme v škole.

                                                                                                                                                           Vaši učitelia

      Rozpis konzultácií