• Denný letný tábor

      21. 6. 2021

      Centrum voľného času pri ZŠ s MŠ, Krivec 1355, Hriňová organizuje od 12. - 16.7.2021 denný letný tábor v čase od 7.30 do 15.30 hodiny pre deti 1. - 4. ročníka. 

      Cieľ: Cieľom tábora je umožniť deťom zmysluplne využiť voľný čas počas letných prázdnin a dostatočne zrelaxovať po náročnom školskom roku.

      Program:

      • Športové aktivity, tvorivé dielne a zábavné hry pod dozorom pedagogického zamestnanca,
      • Obedy v školskej jedálni,
      • O prípadnom programe mimo areálu školy bude zákonný zástupca včas informovaný a bude mať možnosť vyjadriť svoj súhlas alebo nesúhlas s programom.

      Svoj záujem alebo nezáujem majú rodičia možnosť vyjadriť v EduPage v časti PRIHLASOVANIE.

       

     • MDD

      2. 6. 2021

      Deň detí sme strávili veselo. Prvostupniari navštívili Košútu a zabavili v rôznych súťažiach. Druhostupniari si urobili program so svojimi triednymi učiteľmi po triedach. Všetko najlepšie k vášmu sviatku, milé deti!

     • Deň regiónu

      2. 6. 2021

      V piatok 28. mája sme sa celá škola vyobliekali do nádherných krojov a krátkym programom sme nadviazali na tradíciu spred dvoch rokov. Spolu sme si zanôtili ľudové piesne, starší žiaci zahrali na heligónke a akordeóne a zvonivé hlasy piatačiek a škôlkarov sa rozozvučali do širokého okolia.

     • Environmentálny projekt v Podpoľaní

      1. 6. 2021

      Projekt Myslíme a učíme ekologicky bol zahájený otváracou konferenciou. Projekt je realizovaný v rámci Programu SK-KLÍMA. Získal grant z Nórska v sume 25 816 € a je spolufinancovaný v sume 4 379 € zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a sumou 1 600 € z Banskobystrického kraja.

      Cieľom projektu je modernizovať školské osnovy a uskutočniť technické opatrenia na zmiernenie a prispôsobenie sa zmene podnebia, zvyšovať environmentálne povedomie žiakov a učiteľov.

      Otváracia konferencia sa uskutočnila online formou 19. mája 2021 a zúčastnili sa jej mnohí zaujímaví hostia. Nechýbali zástupcovia nórskeho veľvyslanectva, Ministerstva životného prostredia SR, Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Štátnej ochrany prírody SR, Banskobystrického samosprávneho kraja, strediska OSN vo Viedni, Iuventy a ďalších spolupracujúcich organizácií.

      V rámci projektu pripravíme množstvo zaujímavých aktivít ako pracovné listy, súťaže, prezentácie či workshopy. Výukové materiály budú zamerané na hospodárenie založené na regionálnych zdrojoch, znižovanie odpadu či využívanie alternatívnych zdrojov energie. Zároveň prispejeme k realizácii konkrétnych technických opatrení s pozitívnym dopadom na klímu. Vybudujeme systém solárneho osvetlenia, separovaného odpadu, vodozádržné opatrenie a zrealizujeme viaceré aktivity zamerané na ekologické pestovanie. V školách zároveň vzniknú externé ekoučebne.

      Na konferencii vystúpili nórsky veľvyslanec Terje Theodor Nervik, zástupca MŽP SR Ing. Denis Knotka, Ing. Miroslav Martiš, riaditeľ odboru školstva BBSK, žiaci Spojenej školy a jej partnerov v projekte. Z externých hostí to boli vedúci skanzenu Vydrovo, Ing. Michal Kofira a doc. Ing. Rastislav Lagaňa, PhD. et PhD., lektor občianskeho združenia Život a zdravie.

      Čaká nás rok, počas ktorého budeme realizovať jednotlivé projektové aktivity. Sme presvedčení, že ich úspešná implementácia zvýši našu zodpovednosť voči životnému prostrediu.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou, Krivec 1355, Hriňová
    • sekretariát: 045 5497 416 riaditeľka: 0915 820 142 materská škola: 045 5497 088
    • Krivec 1355, 962 05 Hriňová 96205 Hriňová Slovakia
    • 37831291
    • 2021672961
    • skolskajedalen@zskrivec.eu, 0915 678 786
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje