• Podmienky prijímania detí do MŠ

      

     Do materskej školy  sa spravidla prijímajú deti  veku od troch do šiestich rokov.

     Výnimočne možno prijať dieťa od dvoch rokov veku, ak má MŠ kapacitné možnosti, sú vytvorené vhodné materiálne a bezpečnostné podmienky a dieťa ovláda základné hygienické a sebeobslužné činnosti (je bez plienky, vie samostatne jesť lyžicou).

     Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ  si môžete stiahnuť priamo z nášho webového sídla (ŽIADOSŤ prijatie dieťaťa do MŠ). Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na nasledujúci školský rok vydá riaditeľka školy spravidla do 30. júna daného roka.  

     Prednostne sa prijímajú:

     1. deti, ktoré dosiahnu 5 rokov do 31. augusta 2022 – tieto deti od septembra 2022 začnú plniť povinné predprimárne vzdelávanie.

     V prípade, že počet žiadostí o prijatie dieťaťa do MŠ bude vyšší, ako umožňuje kapacita školy, prednostne budú prijaté:

     1. deti, ktoré do 31.8.2022 dosiahnu 3 roky a majú už súrodenca v MŠ,
     2. deti podľa poradia od najstaršieho dieťaťa po naplnenie kapacity MŠ.
     3. Výnimočne možno prijať dieťa zamestnaných rodičov od dovŕšenia dvoch rokov ak je voľná kapacita MŠ.

      

      Žiadosti prijímame od 1.5.2022  do 31. 5. 2022 nasledovne:

     • osobne v MŠ zákonným zástupcom v pracovných dňoch do 16.00 hodiny
     • poštou - zaslaním žiadosti na adresu ZŠ s MŠ , Krivec 1355, 96205  Hriňová

     Povinnou prílohou žiadosti je potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast s údajom o povinnom očkovaní dieťaťa.

     Podľa § 144a, zákona č. 245/2008 účinného od 1.1.2022 sa na žiadosti vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov! (V prípade, že sú objektívne skutočnosti, ktoré túto podmienku vylučujú, kontaktujte nás na t.č. 0915 820 142.)

     V zmysle §28a ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon) v školskom roku 2022/2023 musí plniť povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole každé dieťa, ktoré dosiahlo 5 rokov veku do 31.8.2022.

     Podľa §59a ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon) povinné predprimárne vzdelávanie bude dieťa plniť v obci, v ktorej má trvalý pobyt v spádovej materskej škole, ak zákonný zástupca pre dieťa nevyberie inú materskú školu. Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej ako spádovej materskej škole, ak ho riaditeľ tejto materskej školy prijme na povinné predprimárne vzdelávanie.

     Povinné predprimárne vzdelávanie bude dieťa plniť formou pravidelného dochádzania do spádovej materskej školy v pracovných dňoch v rozsahu najmenej 4 hodiny denne