• Pomáhame slabším

     - projekt Nadačného fondu Telekom a Nadácie Pontis

     Hlavným cieľom projektu je pomoc deťom zo SZP, zanedbaným rómskym deťom, deťom z rodín ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením a znova ich začleniť do kolektívov tried. Podporovať ich duševný rozvoj, fyzické aktivity, sociálne zaradenie ,podporovať IKT zručnosti a bežné aktivity každodenného života /hygiena, strava, režim dňa/. Cieľ zabezpečujeme prostredníctvom aktivít:

     1. Doučko 1 - doučovacie aktivity pre zaostávajúce rómske deti, denná aktivita
     2. Doučko 2 - doučovacie aktivity pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, pre deti zo zraniteľných skupín denná aktivita
     3. Umelecké dielne - aktivity zamerané na výchovné predmety (výtvarné, hudobné, dramatické aktivity), 1 x v týždni
     4. Rozhýb svoje kosti - strečing, joga, zdravotná telesná výchova, 1 x v týždni
     5. Spoznávaj svoj kraj - turistika do okolia, 1 x v týždni podľa poveternostných podmienok
     6. Konzultačné okienka so školským špeciálnym pedagógom alebo školským psychológom (s možnou účasťou rodičov) - podľa potreby žiakov, rodičov

     Aktivity sa uskutočňujú počas mesiacov apríl, máj.

     Fotoalbum tu:

      

      


      

     Čítame radi

     - rozvojový projekt MŠVVaŠ SR

     Za prostriedky z projektu "Čítame radi" sme nakúpili nové kniky, ktoré plánujeme dopĺňať. Novú žiacku knižicu sme zútulnili novým kobercom a sedacími vakmi. Knižnica bude otvorená každú stredu ráno v čase od 7.20 do 7.35 hodiny pod vedením pani učiteľky Márie Paučovej.

                                   Domov | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky


     Spoločnými silami sa to naučíme

     - projekt Nadačného fondu Slovenských elektrární  v Nadácii Pontis

     Projekt prebieha pod vedením pani učiteľky Ďuricovej s finančným grantom vo výške 3 000 €. Za získané finančné prostriedky sa zakúpia pomôcky na hodiny biológie (napr. rôzne typy mikroskopov, preparáty, lupy, načúvacie prístroje...) a fyziky ( napr. kompas, magnety, optický hranol, elektrické obvody....). Aktivitami projektu chceme vytvoriť bylinkovú špirálu, oddychový kútik, hmyzí hotel, pocitový chodník. Taktiež sa niektoré hodiny biológie budú vyučovať v teréne, kde žiaci budú používať zakúpené pomôcky na skúmanie prírody. Chceme docieliť priamy kontakt žiakov s prírodou a zodpovednosť za iné živé bytosti. V škole sa väčšinou sústreďujeme hlavne na vedomosti, ale dôležité je zameriavať sa aj na rozvoj emocionality, sociability vzájomných vzťahov. Najlepšie sa učí v triede, kde vládnu medzi žiakmi dobré vzťahy a prevláda pozitívna atmosféra. Hodiny biológie a fyziky budú zamerané na zážitkové učenie, inkluzívne, rovesnícke vzdelávanie. Všetci žiaci v triedach budú k sebe pristupovať rovnocenne, diskutovať, plniť aktivity projektu. Žiaci budú záhradu využívať pri vzdelávaní, ale aj pri mimoškolských aktivitách. 


     Spolu múdrejší

     Projekt doučovania s podporou Ministerstva školsva, vedy, výskumu a športu prebieha v škole dva mesiace na pomoc žiakom po dištančnom vzdelávaní. Do projektu je zapojených sedem učiteľov na prvom a druhom stupni ŽŠ.

     Domov | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky


     Zlepšenie vybavenia školských jedální

     - rozvojový projekt MŠVVaŠ SR

     Projekt je určený na nákup konvektomatu a jeho príslušenstva do školskej jedálne v hodnote 5 000 €.

     Domov | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky


     Zahrajme sa s micro:bitmi

     Projekt s podporou Nadácie Pontis je určený na nákup micro:bitov, ktoré majú využitie vo vyučovaní programovania na hodinách informatiky. 

     Viac tu.