• Nové prvky do školskej záhrady

      29. 9. 2021

      Hlavne žiaci druhého stupňa sa podieľali na vytvorení nových prvkov do pomaly vznikajúcej školskej záhrady. Vytvárali podklad pre pocitový chodník, ktorý aj dotvorili. Sú v ňom úseky tvorené z pilín, hoblín, piesku, šišiek, kôry, štrku a machu, obvod je olemovaný z drevených doštičiek. Taktiež deviataci zostrojili hmyzí hotel, ktorý nám podaroval spolu s použitým drevom na pocitový chodník pán Michálik.  ĎAKUJEME!

      Žiaci druhého stupňa pripravili aj bylinkovú záhradku a umiestnili stôl a lavičky do tohto priestoru, ktoré môžeme používať pri výučbe v záhradke. Zakúpili sme ich z financií z podporeného projektu Nadačného fondu Slovenských elektrární v Nadácii Pontis „Spoločnými silami sa to naučíme„ .

     • Inovatívne hodiny Hravej fyziky

      29. 9. 2021

      Žiaci 9.A sa najskôr na teoretických hodinách fyziky dozvedeli, z ktorých častí sa skladá elektrický obvod a následne si ich zostrojili zo zakúpených pomôcok. Taktiež títo žiaci si povedali o zákonoch správania magnetov a ich využití, následne si to aj vyskúšali pri použití magnetov a kompasov.  Žiaci 8.A si povedali o správaní svetelných lúčov v optickom prostredí a potom si správanie lúčov overili pri  používaní lupy, mikroskopu a optického hranola. Siedmaci tiež na fyzike po teoretickej hodine použili vlhkomer, barometer  a počas týždňa sledovali a zapisovali si hodnoty z okenného teplomera a zrážkomera. Nové zručnosti a pozorovania robili žiaci pomocou nových zakúpených pomôcok z podporeného projektu Nadačného fondu Slovenských elektrární v Nadácii Pontis „Spoločnými silami sa to naučíme„.

     • Biológia na lúkach v teréne

      29. 9. 2021

      Žiaci piateho ročníka boli na hodinách biológie pozorovať rastliny a živočíchy lúčneho ekosystému. Prírodu okolo seba pozorovali pomocou nových zakúpených pomôcok z podporeného projektu Nadačného fondu Slovenských elektrární v Nadácii Pontis „Spoločnými silami sa to naučíme„. Používali nové mikroskopy, lupy, literatúru, identifikačné kruhy na určovanie živočíchov a rastlín, načúvacie prístroje, valčeky na pozorovanie hmyzu.

     • Zmena dotácií na stravu v školskom roku 2021/2022

      3. 9. 2021

      Dňa 1. augusta 2021 nadobudli účinnosť právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov, ktoré od 1. septembra 2021 prinášajú nasledovné zmeny v poskytovaní dotácií na stravu:

      • Ukončenie plošného poskytovania dotácie na stravu detí v ZŠ a poslednom ročníku MŠ,
      • Dotáciu na stravu, teda „stravovanie zadarmo“ už bude možné poskytnúť len pre:
      1. dieťa žijúce v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, (potvrdenie vydáva Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny)
      2. dieťa žijúce v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima, (potvrdenie vydáva Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny)
      3. dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy alebo základnú školu a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného predpisu. (zákonný zástupca je povinný vyplniť a predložiť čestné vyhlásenie – v prílohe )
      • Zvýšenie sumy dotácie na stravu na 1,30 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ alebo vyučovania v ZŠ (aj individuálne vzdelávanie) a odobralo stravu.

      Vyššie uvedené čestné vyhlásenie je zákonný zástupca povinný pre uplatnenie nároku na bezplatné stravovanie dieťaťa/žiaka doručiť do kancelárie Základnej školy s materskou školou Krivec 1355, Hriňová do 6.9.2021. 

      V prípade, že nemáte možnosť si čestné vyhlásenie vytlačiť, kontaktujte nás na t.č. 0915 820 142, dohodneme sa na ďalšom postupe.

      Zákonní zástupcovia detí/žiakov, ktorí nemajú nárok na dotáciu budú platiť za stravu a réžiu vo výške podľa platného VZN.

      Tlačivo - čestné vyhlásenie stiahnite tu.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Krivec 1355
    • sekretariát: 045 5497 416 riaditeľka: 0915 820 142 materská škola: 045 5497 088
    • Krivec 1355 96205 Hriňová Slovakia
    • 37831291
    • 2021672961
    • skolskajedalen@zskrivec.eu, 0915 678 786
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje